Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Характеристика аналітичних, статистичних й математичних методів

Читайте также:
  1. I. Общая характеристика
  2. III.3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУНГЛОБУЛИНОВ - АНТИТЕЛ
  3. VI. Речь прокурора. Характеристика
  4. Агрегатные состояния вещества и их характеристика с точки зрения МКТ. Плазма. Вакуум.
  5. Активные операции коммерческих банков и их характеристика
  6. Аментивный синдром, его клиническая характеристика.
  7. Б. Морфологическая характеристика второй стадии дизентерийного колита
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Назва методу Характеристика
Економічний аналіз Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. Використовується в умовах доступності й вірогідності бухгалтерської звітності. Типова економічна модель заснована на визначенні точки беззбитковості.
Лінійне програмування Знаходження максимуму або мінімуму цільової функції при заданих обмеженнях. Необхідна умова використання оптимального підходу до планування й управління (принципу оптимальності) – гнучкість, альтернативність виробничо-господарських ситуацій, в умовах яких доводиться приймати рішення. Традиційні критерії оптимальності: „максимум прибутку”, „мінімум витрат”, „максимум рентабельності” тощо.
Факторний аналіз Одержання аналітичної залежності, що відображає ступінь впливу факторів і зміни їх значень на планові або фактичні показники, які характеризують ситуацію. Застосовується для оцінки очікуваних змін ситуації при тих або інших очікуваних змінах факторів внаслідок тенденцій, що намітилися, або управлінських впливів, доцільність яких установлюється в процесі використання технологій ситуаційного аналізу. Аналітична залежність виходить на підставі статистичних даних.
Багатомірне шкалювання На підставі математичної обробки інформації встановлюються фактори, що впливають на розвиток ситуації. Застосовується для скорочення числа факторів, які необхідно враховувати при аналізі й оцінці ситуації, а також для змістовної інтерпретації одержуваного набору факторів. Сприяє зниженню розмірності завдання ухвалення рішення.
Моделі теорії масового обслуговування Визначення оптимального числа каналів обслуговування відносно потреби в них. Застосовується в умовах, коли для ухвалення рішення потрібно оцінити оптимальне число каналів обслуговування, які необхідно мати для збалансування витрат у випадках надмірно малої й надмірно великої їхньої кількості. Найбільш розроблені й зручні для використання методи, у яких вхідний потік є пуассоновським.
Моделі управління запасами Визначення часу розміщення замовлень на ресурси, їх кількості, а також маси готової продукції на складах. Застосовується для зведення до мінімуму негативних наслідків нагромадження запасів, що виражається в певних витратах.
Послідовний аналіз Спосіб статистичної перевірки гіпотез, при якому необхідне число спостережень не фіксується заздалегідь, а визначається в процесі самої перевірки. У багатьох випадках для одержання настільки ж обґрунтованих висновків застосування належним чином підібраного способу послідовного аналізу дозволяє обмежитися значно меншим числом спостережень (у середньому, тому що число спостережень при послідовному аналізі є величина випадкова), ніж при способах, у яких число спостережень фіксоване заздалегідь.
Метод статистичних випробувань (метод Монте-Карло) Замість опису випадкових явищ аналітичними залежностями проводиться розіграш випадкового явища за допомогою деякої процедури, що дає випадковий результат. За допомогою розіграшу одержують одну реалізацію випадкового явища. Здійснюючи багаторазово такий розіграш, накопичують статистичний матеріал (безліч реалізацій випадкової величини), якому можна обробляти статистичними методами.
Теорія марковских процесів Досліджує випадковий процес, еволюція якого після будь-якого заданого значення тимчасового параметра не залежить від еволюції, що передувала цьому параметру, за умови, що значення процесу в цей момент фіксоване („майбутнє” процесу не залежить від „минулого” при відомому „сьогоденні”).
Теорія ймовірностей Займається вивченням подій, настання яких вірогідно невідомо. Вона дозволяє судити про розумність очікування настання одних подій у порівнянні з іншими, хоча приписування чисельних значень ймовірностям подій часто буває зайвим або неможливим.
Статистичний аналіз Вивчення економічних даних про економічне явище для з'ясування його характерних рис за даних конкретних умов та підвищення обґрунтованості висновків

 

Зазначені методи можуть використовуватися при наявності інформації та статистичних даних й при можливості вивести залежність між різними даними.

 

3.1.2 Експертні методи та межі їх застосування. Види експертних оцінок.

 

При неможливості математичної формалізації проблеми, що досліджується, використовуються експертні методи, які представляють собою прогнозування на підставі узагальнення думок експертів про розвиток об'єкта в майбутньому [Лукичева]. До складу експертних методів входять як індивідуальні, так і колективні методи.

До складу експертної комісії повинні входити загальновизнані фахівці – експерти – у відповідній області, яка висвітлює проблему, що потребує вирішення. Експерт - це фахівець або штучна інтелектуальна система, що дає кількісну або порядкову оцінку процесів або явищ, що не піддаються безпосередньому виміру [Смирнов, с. 192]. Існують різні експертні методи, основні з яких представлені в табл. 3.1.2.

Таблиця 3.1.2.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 370 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Тема 1 – Сутнісна характеристика господарськихрішень. | Альтернатив для ухвалення господарських рішень | Тема 2 – Технологія прийняття рішень господарської діяльності. | Характеристика моделей процесу прийняття рішень | Евристичні методи підготовки господарських рішень | КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХР? | Обсуждение ситуации. | Основні методи аналізу господарських рішень | Попит на хліб на добу | Решение |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема 3 – Методичні основи підготовки господарських рішень.| Характеристика експертних методів

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.03 сек.)