Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Х.2. Критерії оцінювання реферату (ІНДЗ).

Читайте также:
  1. Види рекреаційних районів. Оцінювання рекреаційного потенціалу регіонів.
  2. Оцінка - 1-10 балів. Обсяг реферату – 8-10 сторінок.
  3. Оцінка - 1-10 балів. Обсяг реферату – 8-10 сторінок.
  4. Підготовка до підсумкового контролю знань та правила модульно-рейтингово оцінювання знань
  5. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
  6. Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату
  7. Рівні оцінювання знань магістранта

1. Відповідність змісту і форми темі реферату.

2. Глибина, повнота розкриття теми.

3. Логіка і грамотність викладу матеріалу.

4. Термінологічна чіткість.

5. Рівень навичок самостійної роботи з науковою літературою та вміння критично оцінити її.

6. Наявність власного бачення проблеми, творчого характеру роботи.

7. Якщо реферат захищається, враховується вміння відібрати найсуттєвіший матеріал для короткого (до 3-х хвилин) викладу.

 

ХІ. Теми рефератів ( ІНДЗ).

Модуль І. Історія філософії.

1. Філософія як світогляд, її співвідношення з міфологією та релігією.

2. Філософія і наука (мовознавча, літературознавча,за вибором студента).

3. Порівняльна характеристика ідей джайнізму і буддизму.

4. Основні ідеї конфуціанства, їх особливості.

5. Порівняльна характеристика філософських поглядів досократиків.

6. Порівняльна характеристика античної і сучасної діалектики.

7. Філософія Платона: сутність, її традиції в європейській філософії.

8. Арістотель : основні філософські проблеми, традиція.

9. Філософія Сократа, її роль у розвитку європейської філософії.

10. Філософські ідеї в античній художній літературі.

11. Основні проблеми, їх особливості і традиції філософії еллінізму.

12. Особливості філософії Августина Аврелія.

13. Філософія Фоми Аквінського і неотомізм.

14. Філософські ідеї Середньовіччя і художня література.

15. Філософія Відродження і художня література.

16. Ф.Бекон і Р.Декарт про метод пізнання (спроба філософського аналізу).

17. Філософські ідеї Просвітництва в художній літературі ХУІІ-ХУІІІ ст.

18. Воля як мірило цінності вчинку у практичній філософії Канта.

19. Тріумф і обмеженості гегелівської філософії.

20. Л.Фейєрбах про оновлення релігії і основи створення нової філософії.

21. Маркс: матеріалістичне розуміння історії і сучасність.

22. Філософія всеєдності В.С. Соловйова.

23. Філософські ідеї в художній літературі Росії кінця ХІХ- поч.. ХХ ст..

24. Філософія в культурі Київської Русі.

25. Філософія у Києво-Могилянській академії.

26. Проблема щастя у філософії Г.Сковороди..

27. «Філософія мови» О.Потебні.

28. Філософські ідеї у творчості Т.Шевченка.

29. Філософські ідеї у творчості І.Франка.

30. Філософські ідеї у творчості Л.Українки.

31. Основні риси і тенденції некласичної філософії кінця ХІХ–І половини ХХ ст..

32. Філософія позитивізму.

33. Основні особливості філософії структуралізму.

34. Основні риси і напрямки постнекласичної філософії.

35. Філософські ідеї в художніх творах письменників України ХХ ст.

Модуль ІІ.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 223 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ІІ. Предмет, мета і завдання дисципліни | ІІІ.2. Розподіл навчального часу і темами та видами занять | Ключові слова | Філософський енциклопедичний словник.-К.,2002. | Тема 15. Філософія історії (2 години). | Модуль ІІ. Онтологія і гносеологія | Оберіть правильну відповідь |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Х.1.Методичні рекомендації до написання ІНДЗ| Модуль І. Історія філософії.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)