Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Філософський енциклопедичний словник.-К.,2002.

Читайте также:
  1. Люди принципів: це егоїстичні романтики з раціоналізованою свідомістю, схильні до жертовності заради своїх принципів і переко­нань, індивідуум фіксують як «філософський дух».
  2. Філософський дискурс постмодерну
  3. ФІЛОСОФСЬКИЙ ЛІБЕРАЛІЗМ
  4. ХV ст. (ЛІТЕРАТУРНО - ФІЛОСОФСЬКИЙ

Новая философская энциклопедия. В 4-х т.-М., 2001.

Новейший философский словарь.-Минск.-2001.

Современный философский словарь.-М.,2004.

Підручники та навчальні посібники.

Тема 2. Філософія стародавнього світу (4 години).

Заняття перше: філософія Індії, Китаю і перших шкіл Греції -2 год..

Основні проблеми для обговорення.

1.Філософія Стародавньої Індії: джайнізм, буддизм.

2.Філософія Стародавнього Китаю: даосизм і конфуціанство.

3.Особливості та основні проблеми мислителів перших шкіл давньогрецької філософії: Фалес, Анаксімандр, Анаксімен, Геракліт, Піфагор, Ксенофан, Парменід, Зенон, Емпедокл; Демокріт, Протагор.

Рекомендована література

1.Индийская философия ведического периода: Упанишады-//Антология мировой философии. В 4-х томах. Т.1, ч.1.-М.,»Мысль», 1969: стр.75-93;

2.Ранний буддизм// Там же,-стр.116-129.

3. Китайская философия:Лао-цзы// Там же,-стр.181-190;

4.Конфуций.//Там же,-стр.190-196.

5.Древнеиндийская философия:-Собр. текстов в 2-х т.,-т.1.-М.,1972.

6. Древнекитайская философия: Собр. текстов в 2-х т.,-т.1.-М.,1972.

7. Античная философия.Милетская школа// Антология мировой философии.В 4-х т.-,т.1. .-стр.267-280.

8.-Элейская школа: Парменид// Там же.-290-296;

9. -Софисты: Протагор//Там же.-стр.315-318;

10.-Левкипп-Демокрит.//Там же.-321-346.

 

 

Заняття друге:Антична класична та елліністична філософія–( 2 год.).

Основні проблеми для обговорення.

1.Філософіїя Сократа: вчення про людину, самопізнання, знання, загальні поняття, мораль, іронію, маєвтику.

2. Філософія Платона про ідеї, двоїстість буття, пізнання, діалектику, суспільство та освіту і виховання.

3.Філософське вчення Арістотеля про буття (матерія і форма, причини), теорію пізнання, психологію, людину і суспільство, мистецтво, поезію, етику та риторику.

2. Головні проблеми елліністичної філософії: стоїцизму ( Марк Аврелій); епікуреїзму (Епікур, Лукрецій Кар); еклектицизму (Цицерон); скептицизму (Секст Емпірик); неоплатонізму (Плотін).

Рекомендована література.

Аристотель.Метафизика//Антология мировой философии.-В 4-х т.,т.1,стр.407 – 428.

Платон. Государство//Там же,-стр.374-377, 383-384,з86-388,396-407.

Сенека. Письма к Луцилию// Там же,стр.504-509.

Сенека. О блаженной жизни//Там же,стр.509-518.

Марк Аврелий. Наедине с собой// Там же,стр.519-525.

Секст Эмпирик. Три книги Пирроновых положений//Там же, стр.526-536.

Плотин. Эннеады//Там же,стр.538-554

Эпикур. Эпикур приветствует Геродота// Там же,стр.346-354

Эпикур. Эпикур приветствует Менекея//Там же, стр.354-358.

Лосев А.Ф.История античной философии.-Т.2: Софисты. Сократ. Платон.-М., 1969.-Т.3.: Высокая классика.-М.,1974.

Чанышев А.Н. Философия древнего мира.-М.,1999.

Читанка з історії філософії.-У 6 кн.-К.:1992- Кн.1.

Шталь Х. «Единое» Платона//Вопросы философии.-2008.-№6.

Змістовиймодуль2.Ередньовічний теоцентризм і ренесансний антропоцентризм.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 325 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ІІ. Предмет, мета і завдання дисципліни | ІІІ.2. Розподіл навчального часу і темами та видами занять | Х.1.Методичні рекомендації до написання ІНДЗ | Х.2. Критерії оцінювання реферату (ІНДЗ). | Модуль І. Історія філософії. | Модуль ІІ. Онтологія і гносеологія | Оберіть правильну відповідь |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ключові слова| Тема 15. Філософія історії (2 години).

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.178 сек.)