Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Х.1.Методичні рекомендації до написання ІНДЗ

Читайте также:
  1. ІСТОРІЯ НАПИСАННЯ ТВОРУ, ПОЛЕМІЧНІСТЬ
  2. Методичні рекомендації до заняття
  3. Методичні рекомендації до семінарського заняття
  4. Методичні рекомендації до семінарського заняття
  5. Написання частки не з різними частинами мови
  6. Протокол.Правила його написання та оформлення.
  7. Рекомендації з переходу на No - Till

1. З запропонованих тем ІНДЗ (рефератів) студент обирає одну, звертається до викладача за консультацією і після виконання подає йому на перевірку до 1 березня поточного навчального року. Реферат – передбачає огляд і виклад змісту ряду літературно-наукових джерел або однієї книжки. З цією метою використовуються аналітичний, описовий та інші методи дослідження

2. Вимоги до написання та оформлення ІНДЗ:

1) обсяг роботи – 20 -25 сторінок 14 шрифтом комп’ютерного тексту, надрукованого через 1,5 інтервала; папір типового формату; скріплення і нумерація сторінок; правильне оформлення титульної сторінки; подання списку літератури /до 10 назв/ в алфавітному порядку за нумерацією, мовою видання твору, вказується місце видання, рік, обсяг твору; недопустимість надмірностей в оформленні (рамочок,малюнків тощо), які не стосуються змісту роботи;

 

2) титульна сторінка реферату – стандартна, а саме:

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний педагогічний університет ім.. Г.С.Сковороди

 

Кафедра філософії

 

 

ІНДЗ на тему «Філософія серця П.Юркевича»

 

Виконала студентка 21 у/а групи

українського мовно-літературного факультету

ім.. Г.Ф.Квітки-Основ’яненка

Квітка Олена Григорівна

Науковий керівник – канд.. філософ. наук,

професор Єфімець О.П.

 

 

Харків 2011

 

 

3) Друга сторінка стор.

Зміст (або План)……………………….………2

(Складається після обмірковування за обраною темою відповідного матеріалу у навчальному посібнику чи підручнику та ознайомлення з науковою літературою, що відповідає темі роботи і вибору джерел, що розкривають тему) включає в себе :

Назви головних частин твору, які не повинні повторювати назви теми реферату:

Вступ……………………………………………………………………………………..3

1. П.Юркевич – представник києво-руської традиції кордоцентризму……………..4

2. Особливості філософського вчення про серце…………………………………….10

3. Зміст «філософії серця» П.Юркевича. …………………………………………….15

Висновки………………………………………………………………………….....20

Список використаної літератури………………………………………………..…25

Вступ………………..........................................3

(не нумерується; містить: визначення актуальності теми, ступінь її розробки відомими філософами та іншими вченими, зокрема й тими, твори яких реферуватимуться у даній роботі, короткі відомості про цих авторів, назви і стислу характеристику робіт, що реферуються; формулюються: об’єкт дослідження, предмет дослідження, мета реферату, завдання, що відповідають основним главам реферату, методологічні підходи).

Далі йде виклад змісту твору за порядком назв глав плану. Його роль – забезпечити вичерпне і грамотний виклад змісту наукової інформації.

1.П.Юркевич - представник києво-руської традиції кордоцентризму .. ……………...42.Особливості філософського вчення про серце………..………………………………10

3.Зміст «філософії серця» П.Юркевича…….....................................................................15

У наведеному прикладі на 4, 10, 15 стор. повторюються назви кожного з трьох вищезазначених розділів даного твору. У кожному з них розкривається основний зміст, який логічно аргументується і підкріплюється посиланнями на ті твори, які названі у пункті «Використана література». Те чи інше посилання, коли воно використовується дослівно, береться в лапки, а після них в дужках вказується номер, який посідає цей твір у списку літератури, ставиться кома і вказується номер сторінки, з якої взятий даний вислів (23, 6.).

Висновки…………………………………………………20

(викладаються у формі міркувань, узагальнень, зауважень референта щодо порушених питань, підсумки виконаної роботи. Цитування небажані, їх місце - у викладі змісту).

Використана література………………………………..25

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 408 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ІІ. Предмет, мета і завдання дисципліни | ІІІ.2. Розподіл навчального часу і темами та видами занять | Ключові слова | Філософський енциклопедичний словник.-К.,2002. | Модуль І. Історія філософії. | Модуль ІІ. Онтологія і гносеологія | Оберіть правильну відповідь |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема 15. Філософія історії (2 години).| Х.2. Критерії оцінювання реферату (ІНДЗ).

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.008 сек.)