Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рівні оцінювання знань магістранта

Читайте также:
  1. А часом і зуботичку давати, щоб похнюпний «хахол» держав рівніше
  2. Види рекреаційних районів. Оцінювання рекреаційного потенціалу регіонів.
  3. Методи пізнання, що використовуються як на теоретичному, так і на емпіричному рівні.
  4. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності на мезорівні управління економікою
  5. На чому ґрунтується створення рівнів управління в організації?
  6. Підготовка до підсумкового контролю знань та правила модульно-рейтингово оцінювання знань
  7. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

Робоча програма

З курсу

«Психолого-педагогічна терапія»

 

Розроблена

Доц. Докторович М.О.

Затверджено засіданням

Кафедри

(протокол № ______)

__________________

 

Миколаїв - 2007

Анотація до курсу

Психолого - педагогічна терапія».

Курс викладається у магістратурі, передбачає 1.5 кредита, відповідно, 3 модуля;12 годин лекційних занять, 12 годин практичних занять та 57 годин самостійної роботи.

Програма складена з урахуванням сучасної тенденції психологізації соціально-педагогічних дисциплін, тому що професіоналізація соціальної педагогіки пов'язана саме з розумінням психологічних механізмів.

Мета курсу: допомогти майбутнім фахівцям з соціальної педагогіки оволодіти необхідними теоретичними знаннями та навичками проведення соціально-педагогічної діагностики та терапії.

Студенти, опанувавши курс повинні знати:

- що таке консультування і як воно працює;

- теоретичні основи консультування та терапії;

- норми етичного кодексу;

- основи психотерапевтичних відносин;

- основні психотерпевтичні підходи.

 

Студенти, опанувавши курс повинні вміти:

- Оцінювати, тестувати та діагностувати клієнта;

- Консультувати з питань шлюбу, сім’ї та сексу;

- Консультувати з питань профорієнтації;

- Надавати необхідну терапевтичну допомогу.


Структурний план з курсу «Психолого-педагогічна терапія»

Тематика заняття л пр ср
  Модуль 1. Консультування як фах      
1. Консультування як фах
2. Соціальна компетентність консультанта  
  Модуль 2. Терапія як напрям діяльності      
3. Теорія та практика терапії
Групова терапія  
  Модуль 3. Види терапії      
5. Профконсультування  
6. Психотерапія підліткових акцентуацій та особистісних розладів    
7. Психотерапія залежності  
8. Консультування з питань шлюбу, сім’ї та сексу  
Поведінкова терапія  
  всього

Критерії оцінювання знань магістранта

А) при усних відповідях:

- повнота розкриття питання;

- логіка викладення, культура мови;

- впевненість, емоційність та аргументованість;

- використання основної та додаткової літератури (підручників, навчальних посібників, журналів, інших періодичних видань тощо);

- аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки.

Б) при виконанні письмових завдань:

- повнота розкриття питання;

- цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння формулювати висновки;- акуратність оформлення письмової роботи;

- підготовка матеріалу за допомогою комп’ютерної техніки, різних технічних засобів (плівок, слайдів, приладів, схем тощо).

 

Рівні оцінювання знань магістранта

Для визначення ступеню оволодіння навчальним матеріалом магістрантом

застосовуються наступні рівні оцінювання:

Високий рівень. Магістрантвільно володіє навчальним матеріалом на підставі вивченої основної та додаткової літератури. Аргументовано висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при самостійній роботі.

Достатній рівень. Магістрант володіє певним обсягом навчального матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формування висновків, припускає несуттєві неточності.

Задовільний рівень. Магістрант володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє використовувати знання у стандартних ситуаціях.

Низький рівень. Магістрант володіє навчальним матеріалом поверхово та фрагментарно.

Загрузка...

Незадовільний рівень. Магістрант не володіє навчальним матеріалом.

 

Таблиця перерахунку рейтінгових показників

 

За шкалою ECTS За шкалою університету За національною екзамен шкалою залік
A 90-100 (відмінно) 5 (відмінно) Зараховано
B 80-89 (дуже добре) 4 (добре) -------
C 70-79 (добре) 4 (добре) --------
D 65-69 (задовільно) 3 (задовільно) -------
E 60-64 (задовільно) 3 (задовільно) -------
FX 35-59 (незадовільно з можливістю повторного складання)   2(незадовільно)   Незараховано
X 1-34 (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)   2(незадовільно)   --------

 

 

Оцінювання в балах різних форм роботи магістрантаІндивідуальна робота - до 15 б.

1) Тести – від 5 до 10 б.

2) Семінар - до 5 б.

3) Контрольна робота – від 10 до 30 б.

- І рівень – до 5 б.

- ІІ рівень – до 10 б.

- ІІІ рівень – до 15 б.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 366 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Металлометрическая съемка, геохимический метод поиска п.и. | Значения и принципы составления сводного стратиграфического разреза | Внутренее строение интрузивных масс (прототектоника тв и жид фаз) | Формы залегания метаморфических пород, гранито-гнейсовые купола. | Створення логічної схеми інформаційної системи на рівні атрибутів. | Встановлення зв’язків в логічній моделі інформаційної системи | ТЕМА 1.2. Господарське законодавство. Господарсько-правові норми | ТЕМА 3.1. Майнова основа господарювання | ТЕМА 4.2. Ціни та ціноутворення. | ТЕМА 5.3. Господарська діяльність в сфері транспорту |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТЕМА 5.7. Правове регулювання наукової та науково-технічної діяльності.| Основні функції заробітної плати

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.006 сек.)