Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Встановлення зв’язків в логічній моделі інформаційної системи

Читайте также:
  1. А.2.1.10. Заповнення системи одноразового використання для внутрішньовенного краплинного введення лікарського засобу.
  2. А.2.1.11. Підключення системи для внутрішньовенного краплинного введення лікарських засобів.
  3. Вибір системи інтелектуального відеоспостереження
  4. Вибір системи конструювання та її обґрунтування.
  5. Відповідно до сфер і ланок фінансової системи
  6. Встановлення мотовила за висотою стеблостою

Зв’язок це логічне відношення між об’єктами. На логічному рівні можна встановити ідентифікований зв’язок один-до-багатьох, багато-до-багатьох та неідентифікований зв’язок один-до-багатьох.

Для внeceння зв'язку слід встановити курсор на кнопці в палітрі інструментів, клацнути спочатку по одній, а потім по другій сутності.

Ідентифікований зв’язок встановлюється між незалежною (батьківський кінець зв’язку) з залежною (дочірній кінець зв’язку) сутностями. Атрибути первинного ключа батьківської сутності мігрують до області первинного ключа дочірньої сутності.

При встановленні неідентифікованог о зв’язку дочірня сутність залишається незалежною, а атрибути первинного ключа батьківської сутності мігрують до складу неключових компонентів батьківської сутності. Неідентифікований зв’язок слугує для зв’язування незалежних об’єктів.

Кожен зв’язок повинен іменуватися дієсловом або дієслівною фразою (Rilationship Verb Phrases). Ім’я зв’язку відображує деяке обмеження чи бізнес-правило і допомагає читанню діаграми,.

Зв'язок багато -до-багатьох можливий тільки на рівні логічної моделі даних. Такий зв'язок позначаєтся безперервною лінією з двома крапками на кінцях. Зв'язок багато-до-багатьохповинен іменуватися двома фразами - в обидві сторони (в прикладі "приймає/лікується"). Це полегшує читання діаграми. При переході дофізичного рівня ERwin автоматично перетворює зв'язок багато-до-багатьох, додаючи нову таблицю і встановлюючи два нових зв'язки один-до-багатьох від старих до нової таблиці. При цьому ім'я нової таблиці надається автоматично як "Ім'я 1"& "Ім'я 2"

Потужність зв’язку (Cardinality) – існує для позначення відношення кількості екземплярів батьківського об’єкту до кількості екземплярів дочірньої.

Розрізняють чотири типи потужності: +Загальний випадок, коли одному екземпляру батьківської сутності відповідають 0,1 чи багато екземплярів дочірньої сутності не відмічають ніяким символом; +Символом Р відмічають випадок, коли одному екземпляру батьківської сутності відповідає 1 чи багато екземплярів дочірньої сутності (виключається нульове значення); +Символом Z відмічають випадок, коли одному екземпляру батьківської сутності відповідають 0 чи 1 екземпляр дочірньої сутності (виключено множинні значення); +Цифрою відмічається випадок точної відповідності, коли одному екземпляру з батьківської сутності відповідає заздалегідь задана кількість екземплярів дочірньої сутності.

Зовнішні ключі. Зовнішні ключі створюються автоматично, якщо існує зв’язок між сутностями. Атрибути первинного ключа в батьківській сутності переносяться до поля первинного ключа в дочірній сутності з позначкою (FK) після свого імені. Якщо підлегла сутність отримує один і той же зовнішній ключ від декількох батьківських сутностей, то щоб уникнути появи двох атрибутів з однаковими іменами автоматично виконується уніфікація ключа, тобто на діаграмі він показується один раз. Зовнішній ключ потрапляє до поля первинного ключа, якщо зв’язок між сутностями ідентифікований, а якщо неідентифікований, то до загального списку атрибутів.

Рекурсивний зв‘язок та ім‘я ролі. Рекурсивний зв‘язок встановлюється між екземплярами однієї сутності. Розрізняють два типи рекурсивного зв‘язку: ієрархічний та мережний. Ієрархічний зв‘язок показує, що існує залежність предок – потомок між записами однієї сутності. Такий зв‘язок може бути тільки неідентифікованим, тому що не між усіма записами існує ієрархічна залежність.

 

6.Правила підтримки цілісності даних в CASE технологіїERWin

Цілісність даних – це відсутність протиріч в БД. Цілісність даних може бути порушена внаслідок трансакцій в БД.

Транзакції – зміни в базі даних (редагування даних, доповнення новими записами, вилучення записів) повинні переводити базу даних з одного цілостного стану до іншого, тобто не рушити логічні зв’язки між даними, не приводити до втрат даних. Для забезпечення цілісності посилань в ERwin передбачені спеціальні процедури, які генеруються автоматично при встановлені, так званих, RI-тригерів.

Тригером називається процедура, яка виконується автоматично як реакція на певну подію.

RI-тригери – логічні конструкції, що відображують бізнес правила використання даних і являють собою правила доповнення, оновлення та вилучення (команди INSERT,UPDATE, DELETE мови запитів SQL).

Якщо рядок в одній зі зв‘язаних таблиць вилучено, змінено або вставлено, то RI-тригер повідомляє СКБД, що слід робити з тими рядками (рядком) в іншій таблиці, в яких значення зовнішнього ключа співпадає зі значенням первинного ключа вилученого, зміненого або вставленого рядка.

Правила посилань цілісності:

1. RESTRIST –це правило, що забороняє вставку, зміну або вилучення запису.

Н-д, Parent Delete RESTRICT – заборона вилучення в батьківській сутності запису, поки є хоча один зв’язаний з ним запис в дочірній сутності.

2. CASCADE – це правило посилань цілісності, що передає зміни від однієї сутності до іншої.

Н-д, Parent Delete CASCADE – при вилучені з батьківської сутності запису, вилучаються всі пов’язані з ним записи з дочірньої сутності.

3. NONE – це правило вказує на те, що можна вводити, редагувати або вилучати записи незалежно від того, що сутності зв’язані.

4. SET DEFAULT – це правило, що встановлює значення по замовчуванню.

5. NULL – це правило може використовуватися при наявності неідентифікованого зв’язку, коли запис в дочірній сутності може приймати значення нуль.

Сутність, що пов’язана з іншою, може бути батьківською (Parent) або дочірньою (Child). Якщо сутність являється батьківською в даному зв’язку, то Erwin присвоює їй шаблон тригера для батьківської сутності. Якщо сутність являється дочірньою в даному зв’язку, то Erwin присвоює їй шаблон тригера для дочірньої сутності.

Значення Rl за замовчуванням та можливі режими для кожного типу зв'язку

Шаблони тригерів цілістності посилань, що генеровані ERwin за замовчуванням можна змінювати.

Правила перевизначення тригерів.

ERWin використовує для генерації кода тригера на мові SQL, по замовчуванню, вбудовані шаблони тригерів цілісності посилань, які автоматично присвоюються кожному зв‘язку. Шаблони тригерів цілісності посилань генеровані ERWin за замовчуванням можна змінювати.

Перевизначення типу цілісності посилань.

Для кожної комбінації правил цілісності посилань ERWin дозволяє створити перевизначений шаблон і використати цей шаблон замість шаблона, що використовується за замовчуванням, для всіх зв‘язків діаграми, яким був присвоєний цей тип правила цілісності посилань. Нові шаблони будуть використовувані замість стандартних, якщо при генерації SQL кода включена опція RI Type Override.

Перевизначення шаблона тригера для зв‘язку.

Можна перевизначити шаблон, заданий за замовчуванням, для деякого конкретного зв‘язку. Для цього використовуємо діалог Relationship Template Editor, в якому можна задати шаблони Relationship Override, що використовуються замість стандартних шаблонів (а також замість шаблонів RI Type Override, якщо вони є). Шаблони Relationship Override мають використовуватись замість стандартних шаблонів, якщо при генерації схеми включено опцію Relationship Override.

Перевизначення шаблона тригера для сутності.

ERWin дозволяє створювати власні тригери Entity Override для будь-якої сутності моделі бази даних. Вони використовуються замість стандартних шаблонів, а також замість шаблонів RI Type Override і Relationship Override, якщо при генерації SQL кода включена опція Entity Override.

 

7. Зв'язок між моделлю даних та моделлю процесів в CASE технологіях ERWin та BPWin

Відповідність моделі даних і моделі процесів

Після розробки моделі даних її потрібно зв’язати з моделлю процесів. Такий зв’язок гарантує завершеність аналізу, гарантує, що є джерело даних (суттєвість) для всіх потреб даних (робота). Зв’язки об’єктів надають согласованість, коректність і завершеність аналізу. Стрілки в моделі процесів (BPwin) означають деяку інформацію, що використовується в моделюємій системі. В ЕРwin на логічному рівні моделі даних інформація відображається у вигляді суттєвості (відповідають таблицям на фізичному рівні), що складаються із атрибутів сутностей (відповідають колонкам таблиці). Сутності складаються із сукупності окремих записів – екземплярів сутностей (відповідають записам у таблиці). До моделі даних пред’являються визначені вимоги, які покликані забезпечувати компактність і не протиріччя зберігання даних. Основна ідея нормалізація даних – кожний факт повинен зберігатися в одному місці. Це приводить до того, що інформація, яка моделюється у вигляді одної стрілки в моделі процесів, може міститися у декількох суттєвостях і атрибутах в моделі даних. На діаграмі моделі процесів можуть бути присутніми різні стрілки, що відображають одні і ті ж дані, але на різних етапах обробки. Інформація про такі стрілки знаходяться в одних і тих же суттєвостях. З цього слідує, одній і тій же стрілці в моделі процесів можуть відповідати декілька сутностей в моделі даних і, навпаки, одній суттєвості може відповідати декілька стрілок. Стрілці в моделі процесів може відповідати окрема суттєвість в моделі даних. Інформація про стрілки може міститися тільки в декількох атрибутах суттєвості. Роботи в моделі процесів можуть створювати чи змінювати дані, які відповідають вхідним чи вихідним стрілкам. Вони можуть впливати як цілком на суттєвості, так і на окремі атрибути. BРwin дозволяє зв’язувати елементи моделі даних, створеної за допомогою ЕRwin, документувати вплив робіт на дані і тим самим дозволяють створювати специфікації на права доступу до даних для кожного процесу.

Експорт даних із ЕRwin в BPwin і зв’язування об’єктів моделі даних зі стрілками і роботами

Існує три способи зв’язування об’єктів моделі даних і моделі процесів: +Експорт через.DBF-файли; +Експорт і імпорт через файли формату.ЕАХ-.ВРХ; +Синхронізація моделей, що зберігаються в репозиторії ModelMart за допомогою утіліти ModelMart Synchronizer.

Створення сутностей і атрибутів Bрwin і їх експорт в Еrwin. Якщо в процесі зв’язування стрілок з об’єктами моделі даних виявиться, що яких-небудь сутностей не вистачає, їх можна добавити прямо в Bрwin, а потім експортувати в Еrwin. Для експорту даних в Врwin потрібно вибрати меню File/Export/ERwin(BPX) і вказати файл, в якому буде вивантажена інформація про модель.

В ERwin слід вибрати меню ERwin/Pbwin Entity Sync Editor, в якому відображаються: + суттєвості, що існують в моделі ERwin, проте відсутні в моделі в ВРХ-файлі; + суттєвості, що існують в ВРХ-файлі, проте відсутні в моделі ERwin; + суттєвості, що існують в ВРХ-файлі, і відповідні їм суттєвості в моделі ERwin, а також дії по снхронізації, які будуть проводитись ERwin.

Імпортована суттєвість не має первинного ключа і не пов”язана з другими суттєвостями. Призначення атрибутів первинним ключем і зв”язування сутностей можна провести тільки засобами ERwin; іншими словами, суттєвості і атрибути, створені в Врwin і потім імпортовані в ERwin, можна розглядати як заготовку для створення повноцінної моделі даних, а не як готову модель.

 

 

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 621 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Формы несогласного залегания разновозрастных толщ и признаки стратиграфического несогласия(облекания, прилегания и т.п.) | Горизонтальное залегание слоев. Особенности изображения их на геологических картах и разрезах | Методы площадной съемки (прослеживание и пересечение) | Постседиментационные складки | Экзогенная складчатость | Металлометрическая съемка, геохимический метод поиска п.и. | Значения и принципы составления сводного стратиграфического разреза | Внутренее строение интрузивных масс (прототектоника тв и жид фаз) | Формы залегания метаморфических пород, гранито-гнейсовые купола. | ТЕМА 3.1. Майнова основа господарювання |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Створення логічної схеми інформаційної системи на рівні атрибутів.| ТЕМА 1.2. Господарське законодавство. Господарсько-правові норми

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)