Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату

Читайте также:
  1. V. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
  2. VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА (КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ)
  3. VII. Рекомендуемые темы рефератов, курсовых и квалификационных работ
  4. Автореферат ВКР магистра
  5. ДИCCЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
  6. Книга 2. Старые письма. 1 страница
  7. Книга 2. Старые письма. 10 страница

Реферат – вид письмового повідомлення, короткий виклад основних думок, поєднаних однією темою, їх систематизація, узагальнення, оцінка. Основні функції реферату: інформативна, пошукова.

Складові реферату:

1. Титульа сторінка (назва міністерства, назва закладу, назва кафедри, назва дисципліни, тема реферату, виконавець)

2. План

3. Текст, який складається зі вступу, основної частини, висновків.

4. Список використаної літератури.

Стаття як самостійний науковий твір

Стаття – це науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті.

Наукова стаття – один з видів наукової публікації, де подаються кінцеві або проміжні результати дослідження,.. висвітлюються пріоритетні напрямки розробок ученого. Необхідні вимоги до статті:

- постановка проблеми;

- аналіз наукових досліджень;

- виділення невирішених раніше питань, котрим присвячується стаття;

- формулювання мети статті;

- виклад основного матеріалу;

- висновки;

- перспективи подальшого розвитку.

 

 

Основні вимоги до виконання та оформлення курсової, бакалаврської робіт. Рецензія, відгук.

Науковий етикет.

 

АКТ

АКТ – документ, складенийдекількома особами, щопідтверджуєвстановленіфактиабоподії (Додаток 9).

Актискладають при ревізіїпідприємстваабоокремихпосадовихосіб, при виявленнідефектів, недостачі, при передаванні-прийманні справ, при проведеннівипробуваньновихвиробів і зразків, при прийомізакінченихоб'єктів, при обстеженні, здаваннідокументів на знищення, на списаннягосподарськогоінвентарю, устаткування, інструментів, при нещаснихвипадкахтощо.

Акти по матеріальних, фінансових та іншихважливихпитанняхзатверджуєкерівникпідприємства.

Комерційніакти, щовстановлюютьфактиушкодження, псуванняабонедостачівантажучиіншихпорушень правил транспортування, складають на типографському бланку-зразку, заповнюють без виправлень, підчищень, закреслень. Завіряютьтакіактипідписамидвохсторін.

Реквізити акта:

- назва виду документа (А К Т – подвійнарозрядка);

- дата, індекс;

- місцескладання;

- заголовок до тексту;

- гриф затвердження;

- текст;

- позначка про наявністьдодатка;

- позначка про контроль;

- позначка про виконання й направленняйогоу справу.

Вимоги до оформлення тексту

Текст акта складаютьіздвохчастин: вступної та констатуючої.

Вступнучастинубудують за схемою:

Підстава:

Складенийкомісією в складі:

Голова:

Члени комісії:

Були присутні:

При перерахуванніосіб, якіберуть участь в упорядкуванні акта, вказують посади, ініціали, прізвища.

Якщо акт складенийкомісією, то першим указують голову комісії, його посаду, ініціали й прізвище. Прізвищачленівкомісіїрозташовують за абеткою, нумеруютьарабськими цифрами.

У констатуючійчастинівикладають мету, завдання, сутність і характер проведеноїроботи, фіксуютьустановленіфакти.

У текстіповинні бути відомостіпрокількістьекземплярів акта й куди вони спрямовані.

Дата акта повинна відповідати дню факту абоподії, щофіксується.

Післяупорядкування акта комісія повинна ознайомити з йогозмістомосіб, згаданих в акті, підрозписку.

 

2. РЕЗЮМЕ – це документ, в якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні відомості про особу.

Реквізити документа:

Назва виду документа

Текст, що містить таку інформацію:

Домашня адреса, телефон, e-mail;

Прізвище, ім’я, по-батькові;

Мета написання документа;

Особисті данні (дата народження; сімейний стан; національність);

Відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися; ступінь володіння іноземними мовами(при потребі);

Відомості про професійний досвід (яку посаду обіймає зараз, попередні посади, із зазначенням стажу роботи);

Відомості про публікації (якщо потрібно);

Інша інформація на вимогу роботодавця.

Дата (при потребі)

Підпис (при потребі)

Резюме повинно бути детальним, і, водночас, лаконічним. Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу. Для того, щоб досягнути успіху, під час складання варто дотримуватись певних правил:

Формулюйте свою мету зрозуміло, чітко, дохідливо.

Намагайтесь вжити якомога більше фахових слів, що відповідають посаді, яку ви хочете обійняти.

Для кожного конкретного конкурсу складайте окреме резюме.

Намагайтесь не вживати такі слова, як “я”, “ми”. Замість них вживайте на початку речення активні дієслова: організував, створив, керував, вивчав, обізнаний з.

Не надсилайте своєї фотокартки, якщо цього спеціально не передбачено.

Не вказуйте розмір заробітної плати й особисті відомості.

Для передруку використовуйте якісний папір стандартного розміру.

Якщо ви обіймаєте не надто високу посаду, то під час складання резюме краще зосередитися на великому досвіді роботи й набутих навичках.

Приклад:

Андрєєва Ганна Олександрівна

Адреса фактичного проживання: 61005, м. Харків, вул. 23 серпня, буд.12

Телефон: моб. 8 067 813 45 54

Мета: цікавависокооплачувана робота за фахом з перспективою особистісного, професійного і кар'єрногозростання.

Освіта:

2002 - до н / в Харківськанаціональнаакадеміяміськогогосподарства, факультет Менеджменту, спеціальність «Менеджмент організацій». В даний час продовжуюнавчання на 5 курсі за програмоюпідготовкимагістра менеджменту. Претендую на отримання диплома з відзнакою.

ВВперіоднавчанняособливаувагаприділяласяслід. дисциплін:

менеджмент, маркетинг, бух. облік, аудит, фінансипідприємства, економікапідприємства, ціноутворення, контролінг, економічнадіагностика, міжнародніекономічний. відносини, логістика, PR, бізнес-планування, оцінканерухомості, управління проектами, управління персоналом.

Кваліфікація: менеджер-економіст

Досвідроботи:

09.2006 - до н/в - Працюю на посадіпомічника менеджера у фірмі «КОНСАЛТ».

22.05.2006 -

17.06.2006 Пройшла практику за спеціальністю у відділі «Організаціїземлеустрою та обліку земель» Головного управліннямістобудування, архітектури та земельнихвідносин. Фактичновиконувалаобов'язкифахівця 2-ї категорії.

02.2006 - 05.2006 Консалтинговий концерн «ФОРТЕКС». Посада: менеджер відділусемінарів.

Основніобов'язки: просування на ринокконсалтинговихпослуг, наданняінформації про концерн, йогодіяльність і послуги, укладаннядоговорів на наданняконсалтинговихпослуг, організація і координаціяпроведеннясемінарівюридичноїспрямованості.

Особистідані: д. р.: 14.09.1984; м. р.: г. Харьков р.: 14.09.1984; м. р.: м. Харків

сімейний стан: незаміжня

Додатковаінформація: Впевненийкористувач ПК (Windows XP Prof, MicrosoftOffice 2003, Photoshop CS, правоваясістема «Інфодиск»). ПК в особистомукористуванні.

Володінняросійською, українською (вільне, будь-яка тематика), англійською (базовийрівень) мовами.

Досвідроботи з офісноютехнікою: професійнийкопір, принтер, сканер. Маю досвідучасті у семінарах з маркетингу та юридичноїспрямованості.

Особистіякості: Маю аналітичні та організаторськіздібності. Відповідальнопідходжу до виконанняпоставленихзавдань. Вміюшвидкодіяти в стресовихситуаціях, прийматирішення і нести за них відповідальність.

 

3.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 3366 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Документація з кадрово-контрактних питань | Етика службового листування. | Українська термінологія у професійному спілкуванні | Протокол, витяг з протоколу | Рекомендаційний лист | Презентація, види |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціалізована термінологія| Доповідна записка

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)