Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема № 1. 2. Психолого-педагогічні та лінгвістичні засади методики навчання дітей української мови

Читайте также:
  1. Братства та їх роль у протидії асиміляційним процесам української культури в ХVI – першій половині ХVII ст.
  2. Второй период развития методики естествознания
  3. ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ЯК ПІДСТАВА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
  4. Денної форми навчання
  5. Для денної форми навчання
  6. ДЛЯ СТУДЕНТІВ У КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРАВА
  7. ДЛЯ СТУДЕНТІВ У КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Видатнi педагоги й громадськi дiячi про час початку навчання дiтей другої мови: Я.А. Коменський, К.Д. Ушинський, Д.I. Писарєв, В.I. Тихєєва, К.М. Водовозова. Сучаснi зарубiжнi (Е. Пулгрем, Е. Хауген, В. Пенфiльд, У. Вайнрайх, В. Штерн та iн.) i вiтчизнянi вченi (Л.С. Виготський, Л.В. Щерба, О.О. Леонтьєв та iн.) про навчання дiтей другої мови в ранньому й дошкiльному вiцi. Експериментальнi дослiдження навчання дiтей другої мови в ранньому (Ж. Ронже, В. Леопольд, А. Табуре-Келер, Н. Iмедадзе, Л. Калiнiна) i дошкiльному (Л. Надудварi, Е. Андрєєва, А. Величук, О. Негневицька та iн.) вiцi. Вплив двомовностi на iнтелектуальний розвиток дiтей. Критика Л.С. Виготським теорiї I. Епштейна. Позитивний досвiд навчання другої мови дiтей в дошкiльних закладах країн близького зарубiжжя.

Види й типи двомовностi. Їх характеристика. Специфiка росiйсько-української двомовностi. Вплив двомовного оточення на культуру мовного спiлкування дiтей. Провiднi українськi вченi про культуру українського мовлення.

Iнтерференцiя й транспозицiя в оволодiннi дiтьми другою мовою. Типовi помилки в мовленнi дiтей, їх причини й шляхи запобiгання й усунення. Роль i мiсце рiдної мови в оволодiннi дiтьми другою мовою.

Загальнi вiдомостi про українську мову та її розвиток. Формування української нацiональної мови. Сучасна українська лiтературна мова

Близькоспорiдненiсть української та росiйської мов.

Фонетична система української мови порiвняно з росiйською. Спiльне й вiдмiнне.

Склад української лексики порiвняно з росiйською. Спiльне й вiдмiнне.

Спiльнiсть i вiдмiннiсть граматичних понять української та росiйської мов.

Норми української лiтературної вимови (порiвняно з росiйськими).

Мова. Функцї мови. Мовлення. Мовленнєва дiяльнiсть. Навчально-мовленнєва дiяльнiсть. Закономiрностi оволодiння дитиною рiдною мовою та врахування в процесi навчання друго ї мови. Імiтацiйна теорiя оволодiння мовою. Творчий характер засвоєння мови дитиною.

Принципи навчання дiтей другої мови: загальнодидактичнi, загальнометодичнi, частковi та спецiальнi принципи навчання української мови. Роль мотивацiї у навчаннi дiтей другої мови.

Умови успiшного навчання дiтей української мови: усвiдомлення рiдної мова, формування “чуття другої мови” та мiжмовне чуття, активна мовна практик, зразок правильної лiтературної мови, педагогiчна оцiнка й контроль, формування диференцiйованих установок на вживання другої мова, наявнiсть самокорекцiй. Управлiння процесом засвоєння дiтьми другої мови.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 380 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема: Навчання дітей вимови українських звуків та словникова робота з дітьми | Модуль I – Теоретичні засади методики | Загальний огляд | Оцінка - 1-10 балів. Обсяг реферату – 8-10 сторінок. | Оцінка - 1-10 балів. Обсяг реферату – 8-10 сторінок. | СТУДЕНТАМИ ІІІ КУРСУ УКРАЇНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ | ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З КУРСУ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА| Тема № 1. 3. Завдання і зміст навчання дітей української мови

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)