Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Денної форми навчання

Читайте также:
  1. AUNTIE ANNE'S»: ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ В ТРАНЗИТНЫХ ЗОНАХ
  2. III. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СМИ
  3. III. По способу формирования.
  4. III. Формирование, структура и организация работы
  5. А) Определение, предназначение и история формирования государственного резерва.
  6. А) Первая ступень формирования (уровень 1).
  7. А. Зміна форми клітин

Молоді та спорту України

Запорізький нацiональний технічний університет

Кафедра загальної мовної підготовки

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Для студентів комп'ютерно-технічних спеціальностей

денної форми навчання

(роздатковий матеріал)

 


 

Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів технічних спеціальностейденної форми навчання /Укл.: Брацун О.І., Катиш Т.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.– 38 с.

 

 

Укладачі: Брацун О.І., ст. викладач кафедри загальної мовної підготовки

Катиш Т.В., к. філол. н., доцент кафедри загальної мовної підготовки

 

 

Рецензент: Миронюк Л.В., ст. викладач кафедри загальної мовної підготовки

 

 

Відповідальний за випуск: Бондарчук К.С., зав. кафедри загальної мовної підготовки

 

 

Затверджено

Протокол засідання кафедри загальної мовної підготовки

30.08.2012 № 1

 


ЗМІСТ

 

 

Передмова..............................................................................................4 Державна мова – мова професійного спілкування…………………5

Орфоепічні та акцентуаційні норми...................................................6

Лексичні засоби української мови…………………………………..8

Іменник у професійному мовленні………………………………...15

Використання прикметників, займенників, числівників у мові професії………………………………………………………………19

Вживання дієслівних форм та прийменників у професійній мові.23

Функціональні стилі сучасної української літературної мови……27

Культура мови і культура мовлення……………………………….31

Література...........................................................................................36

 


ПЕРЕДМОВА

 

Пропоновані методичні вказівки зорієнтовані на формування знань про специфіку усної та писемної форм реалізації української мови з урахуванням фахової спрямованості навчання майбутніх спеціалістів.

Метою викладання дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” є формування у студентів необхідної комунікативної спроможності у сфері професійного спілкування як в усній, так і в писемній формах; удосконалення умінь і навичок практичного володіння українською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності. Характеристика вимог щодо усного професійного мовлення передбачає вивчення основних орфоепічних та акцентуаційних норм української мови. Методичні вказівки сприятимуть активізації та поглибленню знань з лексики, морфології сучасної української мови, а також розвиткові й удосконаленню вмінь та навичок роботи з текстами різних функціональних стилів. Набуті знання допоможуть уникнути типових помилок у вживанні та побудові прийменникових словосполучень.

Подано рекомендації щодо ознайомлення зі специфікою функціональних стилів української мови; послуговування різними типами словників. Уміщено також різноманітні усні та письмові завдання для самоконтролю, спрямовані на самостійну творчу роботу студентів. Виконання багатьох завдань потребує роботи зі словниками та довідковою літературою.Методичні рекомендації можуть бути корисні всім, хто цікавиться проблемами української мови за професійним спрямуванням, а також бажає підвищити загальний рівень культури мовлення.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 363 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Література | Література | Іменник у професійному мовленні | Числівник у мові професії | Особливості використання прийменників у мові професії | Література | Література | Основна |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Проводимых с введением высших степеней боевой готовности| УКРАЇНСЬКА МОВА – МОВА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.056 сек.)