Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема № 1. 3. Завдання і зміст навчання дітей української мови

Читайте также:
  1. I. Проблемне завдання
  2. I. Проблемне та контрольне завдання
  3. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста
  4. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  5. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  6. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  7. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.

Мета навчання-розвиток розумiння української мови й формування мовних навичок розмовної української мови.

Завдання навчання: виховання iнтересу до нацiональної мови українського народу, бажання спiлкування українською мовою; виховання iнтернацiональних i патрiотичних почуттiв; розвиток пiзнавальних i мовних здiбностей; практичне оволодiння лексикою, фонетикою, граматикою української мови; розвиток дiалогiчного й монологiчного мовлення.

Змiст навчання дiтей українського мовлення. Вимоги програм (рiзнi варiанти) щодо навчання дiтей дошкiльного вiку української мови з фонетики, лексики, граматики, зв’язної мови.

Ознайомлення дiтей з творами українського фольклору й творами українських письменникiв.

Ознайомлення дiтей з нацiональною українською культурою, традицiями, обрядами, побутом.

Тема № 1. 4. Методи і прийоми навчання дітей української мови

Загальна характеристика й класифiкацiя методiв навчання другої мови: прямий, перекладний, комбiнований, ситуативно-комунiкативний, iмiтацiйний.

Специфiка методiв навчання української мови в умовах українсько-росiйської двомовностi, їх координацiя з методами рiдної (росiйської) мови.

Наочнi методи навчання: спостереження, екскурсiї-огляди, екскурсiї, розглядання предметiв i бесiда про них, розглядання й бесiда за картинами, театри, дiафiльми, кiнофiльми, iнсценiзацiя тощо. Їх мiсце в навчаннi дiтей другої мови.

Словеснi методи навчання: читання художнiх творiв, розповiдання казок, бесiди, переказ, заучування вiршiв, самостiйнi розповiдi дiтей, словесно-логiчнi вправи, мовнi завдання тощо. Їхнє мiсце в навчаннi дiтей другої мови.

Iгровi методи навчання. Гра- провiдний вид дiяльностi дiтей.

Дидактичнi iгри i вправи в навчаннi української мови, класифiкацiя i змiст. Мiсце дидактичних iгор на заняттях та у вiльному спiлкуваннi.

Рухливi iгри зi спiвом, дiалогом, народнi хороводнi iгри та їхнє мiсце в навчаннi дiтей української мови.

Iгри- драматизацiї та театралiзованi iгри, їхнє мiсце в навчаннiдiтей української мови.

Прийоми навчання. Зiставлення- один з найбiльш ефективних методичних прийомiв у навчаннi близькоспорiднених мов. Змiст зiставлення. Мiжмовнi та внутрiмовнi зiставлення. Мiсце й види зiставлень у ходi навчання дiтей української мови.

Взаємозв’язок i залежнiсть вибору методiв i прийомiв навчання української мови вiд мiсцевих умов, специфiки двомовностi, мовного розвитку дiтей, конкретних мовних завдань.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 252 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | Модуль I – Теоретичні засади методики | Загальний огляд | Оцінка - 1-10 балів. Обсяг реферату – 8-10 сторінок. | Оцінка - 1-10 балів. Обсяг реферату – 8-10 сторінок. | СТУДЕНТАМИ ІІІ КУРСУ УКРАЇНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ | ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З КУРСУ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема № 1. 2. Психолого-педагогічні та лінгвістичні засади методики навчання дітей української мови| Тема: Навчання дітей вимови українських звуків та словникова робота з дітьми

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)