Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Осмотрогляд, -у

основание1. основа, -и, ж., засади, -сад, мн., засада, -и, ж.; 2. засну­вання; 3. підстава, -и, ж.; не без -нияне без підстав; для этого нет никаких -нийдля цього немає ніяких (жодних) підстав

основанный1.заснований; 2. обґрунтований

основывать1.засновувати; 2. ґрунтувати

особыйособливий; без особых трудностейбез особливих труд­нощів

осознаватьусвідомлювати, бути свідомим

осознаниеусвідомлення

оставатьсязалишатися

оставленныйзалишений, покинутий

оставлятьзалишати, лишати, покидати, кидати; о. заявление без ответазалишати заяву без відповіді; о. имущество наследникамзалишати майно спадкоємцям

останавливатьзупиняти, спиняти

остановказупинка, -и

остаток1.залишок, -шку, остача, -і, ж., лишок, -шку; 2. решта; о. жизнирешта життя

остаточныйзалишковий

осторожностьобережність, -ності

осторожныйобережний

острыйгострий; -рая необходимостьгостра (крайня) потреба

осуществлениездійснення

осуществлённыйздійснений

осуществлятьздійснювати; о. намерение на практикездійснюва­ти намір на практиці

ответвідповідь, -і, ж.; отрицательный, положительный о.нега­тивна, позитивна відповідь; дать о.дати відповідь

ответныйу (на) відповідь, відповідний; -ное письмолист-відповідь, лист у відповідь; -ыедействия дії у відповідь

ответственностьвідповідальність, -ності; административная, дисциплинарная, материальная, персональная, уголовная о.адміністративна, дисциплінарна, матеріальна, персональна, кримі­нальна відповідальність; привлечь к -остипритягти до відпові­дальності

отвечатьвідповідати; о. за порученное деловідповідати за доруче­ну справу

отводвідвід, -воду, відведення, с.; дать о. кандидатудати відвід кандидатові

отграничениевідмежування

отграниченныйвідмежований

отграничиватьвідмежовувати

отдел відділ, -у; о. кадроввідділ кадрів

отделение1. (действие) відділення, відокремлення; 2. відділення, відділок, -лка, ч.; о. банкавідділення банку

отдельныйокремий, поодинокий, відокремлений; в каждом -ном случае укожному окремому випадку

отделятьвідділяти, відокремлювати

отдыхвідпочинок, -нку

отзыв1.(рецензия) відзив, відгук, -у; о. о книгевідзив про книгу 2. (действие) відклик, -у, відкликання, с.

отзыватьвідкликати

отказвідмова, -и, ж.

отказыватьвідмовляти; о. в ходатайствевідмовляти в клопотанні; не откажите в любезностибудьте ласкаві

откровенностьвідвертість, -тості

откровенныйвідвертий

открыватьвідкривати; о. заседаниевідкривати засідання

открытиевідкриття

открытыйвідкритий; -тое голосованиевідкрите голосування; -тое письмовідкритий лист

отличать1. відрізняти; 2. відзначати

отличие1. відмінність, -ності, ж., відміна, ж.; в о. от чего-либона відміну від чого-небудь; существенное о.істотна відмінність; 2. відзнака -и, ж; диплом с -чиемдиплом з відзнакою

отличниквідмінник, -а

отмена скасування, с.отменять1.скасовувати; 2. відміняти

отношение1.ставлення; добросовестное о. к делусумлінне ставлен­ня до справи; 2. відношення; 3. відносини, -ин, стосунки, -ків; имущественные -ниямайнові відносини; быть в наилучших -нияхбути в найкращих стосунках

отождествлениеототожнення

отождествлятьототожнювати

отправительвідправник, -а

отправлятьвідправляти; о. груз, телеграммувідправляти вантаж, телеграму

отпуск1. (действие) відпуск, -у, відпускання, с.; о. товаров, денеж­ных средстввідпуск товарів, грошових коштів; 2. відпустка, -и, ж.; декретный, дополнительный, ежегодный, неиспользованный, оплачиваемый, очередной, профсоюзный о.декретна, додат­кова, щорічна, невикористана, оплачувана, чергова, профспілкова відпустка; быть в -кебути у відпустці

отпускатьвідпускати

отпускниквідпускник, -а

отпускнойвідпускний; -ная ценавідпускна ціна

отраслевойгалузевий

отрасльгалузь, -і

отрегулироватьвідрегулювати

отредактироватьвідредагувати

отрезатьвідрізати

отрезоквідрізок, -зка; о. временивідрізок часу

Загрузка...

отремонтироватьвідремонтувати


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 99 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Правопис часток | Написання частки не з різними частинами мови | КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ | Варіант 9 | Варіант 13 | Благосостояние добробут, -у, ч. | Груз вантаж, -у | Застраховыватьзастраховувати; з. жизньзастраховувати життя | Командировкавідрядження, с. | Начётнарахування, с. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Обменобмін, -у; о. валюты, жилой площади, мнениями, опытом| Отрицать заперечувати; о. факты заперечувати факти

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.009 сек.)