Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Хронологічний і систематичний записи господарських операцій

Читайте также:
  1. Альтернатив для ухвалення господарських рішень
  2. АППАРАТУРА ДЛЯ МАГНИТНОЙ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗВУКА И ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  3. Аудио и видео записи
  4. Бухгалтерський облікурахування бартерних операцій.
  5. Бухгалтерський облікурахування експортних операцій
  6. Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій
  7. В субботу по предварительной записи. Запись в регистратуре № 3 или в справке.

Первинні документи повинні зафіксувати господарські операції в такій послідовності, в якій вони відбувалися. Запис господарських операцій у хронологічній календарній послідовності їх виникнення носить назву хронологічного. Такий запис ведуть у спеціальних журналах , які називаються реєстраційними (див. табл. 5.3).

Таблиця 5.3

Журнал реєстрації господарських операцій за жовтень 200___ р.

  Дата Номер операції   Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума в тис. грн.
Дт Кт част-кова Загальна
05.10 Отримано в касу з поточ-ного рахунку банку для виплати заробітної плати 30 Каса 31 Рахунки в банках  
07.10 Оприбутковано на склад матеріали, які надійшли від постачальників з подаль-шою оплатою 20 Вироб-ничі запаси 63 Розрахун-ки з поста-чальниками і підрядниками  
09.10 Частина нерозподіленого прибутку використана на створення резервного капіталу 44 Нерозпо-ділені при-бутки 43 Резервний капітал  
11.10 Оприбутковано на склад готову продукцію, яка надійшла з виробництва 26 Готова продукція 23 Виробницт-во  
             
12.10 Перераховано постачаль-никам з поточного рахунку банку за матеріали 63 Розрахун-ки з поста-чальниками і підрядниками 31 Рахунки в банках  
14.10 Отримано в касу з поточ-ного рахунку банку на службові відрядження 30 Каса 31 Рахунки в банках  
15.10 Видано з каси заробітну плату робітникам і службовцям 66 Розра-хунки з оп-лати праці 30 Каса  
    Всього      

 

Призначенням хронологічного запису є контроль за повнотою реєстрації операцій, які пізніше будуть розноситися на рахунки бухгалтерського обліку. Хронологічний запис вимагає нумерації господарських операцій, які відображаються в реєстраційному журналі, запису короткого змісту операції, суму за цією операцією та проводки.

У реєстраційному журналі знаходять загальному суму, яка порівнюється з підсумками оборотів за дебетом та кредитом усіх рахунків. Якщо сума оборотів буде відповідати сумі реєстраційного журналу, то це свідчить про правильність запису на рахунках бухгалтерського обліку. Якщо є розходження у сумах, то це свідчить про допущені помилки в облікових записах.

Для здійснення контролю за процесами господарської діяльності, отримання інформації про окремі об¢єкти бухгалтерського обліку всі господарські операції необхідно згрупувати за економічно однорідними ознаками. Таке групування проводиться на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису. Групування господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку називається систематичним записом, при якому дані хронологічного запису приводять в певний порядок системи. Систематизація записів на рахунках бухгалтерського обліку проводиться на підставі складеної кореспонденції рахунків, що подається за кожною господарською операцією у реєстраційному журналі. Значення систематичного запису полягає в тому, що на основі його даних можна встановити наявність та рух окремих видів ресурсів і джерел їх утворення, можна спостерігати за господарськими процесами і здійснювати контроль за збереженням власності підприємства. У бухгалтерському обліку широко використовуються хронологічний і систематичний запис або їх комбінування. 

 

5.4.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства, організацій

З метою забезпечення централізованого керівництва бухгалтерським обліком і звітністю, правильного і однакового ведення обліку на території України Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом з статистики затверджено План рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов¢язань і господарських операцій підприємств і організацій, який введено в дію з 1 січня 2000 року (див. табл. 5.4).

Загрузка...

План рахунків є концептуально новим нормативним документом щодо ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності. Він являє собою єдиний систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку для здійснення господарських операцій і накопичення бухгалтерської інформації, необхідної користувачам для прийняття рішень.

 

 
 

Таблиця 5.4

ПЛАН РАХУНКІВ

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’ язань і господарських операцій підприємств і організацій

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
КЛАС 1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Основні засоби Земельні ділянки Усі види діяльності
    Капітальні витрати на поліп-шення земель  
    Будинки та споруди  
    Машини та обладнання  
    Транспортні засоби  
    Інструменти, прилади та інвентар  
    Робоча і продуктивна худоба  
    Багаторічні насадження  
    Інші основні засоби  
Інші необоротні матеріальні ак-тиви Бібліотечні фонди Малоцінні необоротні матері-альні активи Усі види діяльності
    Тимчасові (нетитульні) споруди  
    Природні ресурси  
    Інвентарна тара  
    Предмети прокату  
    Інші необоротні матеріальні ак-тиви  
Нематеріальні активи Права користування природни-ми ресурсами  
    Права користування майном  
    Права на знаки для товарів і послуг  
    Права на об¢єкти промислової власності  
    Авторські та суміжні з ними права  
    Гудвіл  
    Інші нематеріальні активи  
Знос необорот-них активів   Знос основних засобів Знос інших необоротних мате-ріальних активів Знос нематеріальних активів  
         
Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Довгострокові фінансові інвес- Інвестиції пов¢язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі Усі види діяльності
  тиції Інші інвестиції пов¢язаним сто-ронам  
    Інвестиції непов¢язаним сторонам  
Капітальні інвес-тиції Капітальне будівництво Придбання (виготовлення) ос-новних засобів Усі види діяльності
    Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів  
    Придбання (створення) немате-ріальних активів  
    Формування основного стада  
Довгострокова дебіторська за-боргованість   Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду Довгострокові векселі одержані Усі види діяльності
    Інша дебіторська заборгованість  
Відстрочені по-даткові активи   За видами відстрочених подат-кових активів Усі види діяльності
Інші необоротні активи   За видами активів Усі види діяльності
Негативний гуд-віл   За видами об¢єктів інвестування Усі види діяльності
КЛАС 2. ЗАПАСИ
Виробничі запа-си Сировина й матеріали Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби Усі види діяльності
    Паливо  
    Тара й тарні матеріали  
    Будівельні матеріали  
    Матеріали, передані в переробку  
    Запасні частини  
    Матеріали сільськогосподарсь-кого призначеня  
    Інші матеріали  
Тварини на ви-рощуванні та відгодівлі   Молодняк тварин на вирощу-ванні Тварини на відгодівлі Сільське госпо-дарство, підпри-ємства інших галу-
    Птиця зей з підсобним
    Звірі сільськогосподарським
    Кролі виробництвом
    Сім¢ї бджіл  
    Доросла худоба, що вибракувана з основного стада  
    Худоба, що прийнята від насе-лення для реалізації  
         
Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Малоцінні та швидкозношу-ванні предмети     За видами предметів Усі види діяльності
Виробництво   За видами виробництва Усі види діяльності
Брак у вироб-ництві   За видами продукції Галузі матеріаль-ного виробництва
Напівфабрикати   За видами напівфабрикатів Промисловість
Готова продукція   За видами готової продукції Промисловість, сільське госпо-дарство та ін.  
Продукція сільсь-когосподарського виробництва   За видами продукції Сільське госпо-дарство, підпри-ємства інщих га-лузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом  
Товари Товари на складі Усі види діяльності
    Товари в торгівлі  
    Товари на комісії  
    Тара під товарами  
    Торгова націнка  
.............................      
КЛАС 3. КОШТИ, РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ
Каса Каса в національній валюті Усі види діяльності
    Каса в іноземній валюті    
Рахунки в банках Поточні рахунки в національній валюті Усі види діяльності
    Поточні рахунки в іноземній валюті  
    Інші рахунки в банку в національній валюті  
    Інші рахунки в банку в іноземній валюті  
.............................      
Інші кошти Грошові документи в націо-нальній валюті Усі види діяльності
    Грошові документи в іноземній валюті  
    Грошові кошти в дорозі в національній валюті  
    Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті  
         
Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Кроткострокові векселі одержані Короткострокові векселі, одер-жані в національній валюті Усі види діяльності
    Короткострокові векселі, одер-жані в іноземній валюті  
Поточні фінан-сові інвестиції Еквіваленти грошових коштів Інші поточні фінансові інвестиції Усі види діяльності
Розрахунки з покупцями та замовниками   Розрахунки з вітчизняними покупцями Розрахунки з іноземними покупцями Усі види діяльності
Розрахунки з різними дебіто-рами   Розрахунки за виданими аван-сами Розрахунки з підзвітними особами Усі види діяльності
    Розрахунки за нарахованими доходами  
    Розрахунки за претензіями  
    Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків  
    Розрахунки за позиками членам кредитних спілок  
    Розрахунки з іншими дебіторами    
Резерв сумнів-них боргів   За дебіторами Усі види діяльності
Витрати майбут-ніх періодів     За видами витрат Усі види діяльності
КЛАС 4. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Статутний капі-тал   За видами капіталу Усі види діяльності
Пайовий капітал   За видами капіталу Кооперативні орга-нізації, кредитні спілки
Додатковий ка-пітал Емісійний дохід Інший вкладений капітал Усі види діяльності
    Дооцінка активів  
    Безоплатно одержані необоротні активи  
    Інший додатковий капітал  
Резервний капі-тал   За видами капіталу Усі види діяльності
Нерозподілені прибутки (не-покриті збитки) Прибуток нерозподілений Непокриті збитки Прибуток, використаний у звітному періоді Усі види діяльності
         
Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Вилучений капі-тал Вилучені акції Вилучені вклади й паї Усі види діяльності
    Інший вилучений капітал  
Неоплачений капітал   За видами капіталу Усі види діяльності
Забезпечення майбутніх вит-рат і платежів Забезпечення виплат відпусток Додаткове пенсійне забезпечення Забезпечення гарантійних зо-бов¢язань Усі види діяльності
    Забезпечення інших витрат і платежів  
Цільове фінансу-вання і цільові надходження   За об¢єктами фінансування Усі види діяльності
Страхові резерви Резерви незароблених премій Страхова діяль-
    Резерви збитків ність
    Інші страхові резерви  
    Частка перестраховиків у резервах незароблених премій  
    Частка перестраховиків у резервах збитків  
    Частка перестраховиків в інших страхових резервах  
    Результат зміни резервів незароблених премій  
    Результат зміни резервів збитків    
КЛАС 5. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові позики Довгострокові кредити банків у національній валюті Усі види діяльності
    Довгострокові кредити банків в іноземній валюті  
    Відстрочені довгострокові кре-дити банків у національній валюті  
    Відстрочені довгострокові кре-дити банків в іноземній валюті  
    Інші довгострокові позики в національній валюті  
    Інші довгострокові позики в іноземній валюті    
Довгострокові векселі видані Довгострокові векселі, видані в національній валюті Усі види діяльності
    Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті  
         
Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Довгострокові зобов¢язання за облігаціями Зобов¢язання за облігаціями Премія за випущеними облі-гаціями Усі види діяльності
    Дисконт за випущеними облі-гаціями  
Довгострокові зобов¢язання Зобов¢язання з фінансової оренди Зобов¢язання з оренди цілісних майнових комплексів Усі види діяльності
Відстрочені по-даткові зобо-в¢язання   За видами зобов¢язань Усі види діяльності
Інші довгостро-кові зобов¢я-зання   За видами зобов¢язань Усі види діяльності
.............................      
.............................      
.............................      
.............................      
КЛАС 6. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Короткострокові позики Короткострокові кредити банків у національній валюті Усі види діяльності
    Короткострокові кредити банків в іноземній валюті  
    Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті  
    Відстрочені короткострокові кре-дити банків в іноземній валюті  
    Прострочені позики в національ-ній валюті  
    Прострочені позики в іноземній валюті  
Поточна забор-гованість за дов-гостроковими зобов¢язаннями     Поточна заборгованість за дов-гостроковими зобов¢язаннями в національній валюті Поточна заборгованість за довго-строковими зобов¢язаннями в національній валюті Усі види діяльності
Короткострокові векселі видані Короткострокові векселі, видані в національній валюті Усі види діяльності
    Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті  
Розрахунки з постачальниками та підрядниками   Розрахунки з вітчизняними пос-тачальниками Розрахунки з іноземними пос-тачальниками Усі види діяльності
         
Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Розрахунки за податками й пла-тежами Розрахунки за податками Розрахунки за обов¢язковими платежами Усі види діяльності
    Податкові зобов¢язання  
    Податковий кредит  
Розрахунки за страхуванням За пенсійним забезпеченням За соціальним страхуванням Усі види діяльності
    За страхуванням на випадок без-робіття  
    За індивідуальним страхуванням  
    За страхуванням майна  
Розрахунки з оп-лати праці Розрахунки за заробітною пла-тою Усі види діяльності
    Розрахунки з депонентами  
Розрахунки з учасниками Розрахунки за нарахованими дивідендами Усі види діяльності
    Розрахунки за іншими виплатами  
Розрахунки за іншими опера-ціями   Розрахунки за авансами одержа-ними Внутрішні розрахунки Усі види діяльності
    Внутрішньогосподарські розра-хунки  
    Розрахунки за нарахованими від-сотками  
    Розрахунки з іншими креди-торами  
Доходи майбут-ніх періодів   За видами доходів Усі види діяльності
КЛАС 7. ДОХОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
Доход від реалі-зації Дохід від реалізації готової продукції Усі види діяльності
    Дохід від реалізації товарів  
    Дохід від реалізації робіт і послуг  
    Вирахування з доходу  
Інший опера-ційний дохід Дохід від реалізації іноземної валюти Усі види діяльності
    Дохід від реалізації інших оборотних активів  
    Дохід від операційної оренди активів  
    Дохід від операційної курсової різниці  
    Одержані штрафи, пені, неустойки  
    Відшкодування раніше списаних активів  
         
Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
    Дохід від списання кредиторсь-кої заборгованості  
    Одержані гранти та субсидії  
    Інші доходи від операційної ді-яльності    
Дохід від участі в капіталі Дохід від інвестицій в асоці-йовані підприємства Усі види діяльності
    Дохід від спільної діяльності  
    Дохід від інвестицій в дочірні підприємства  
Інші фінансові доходи Дивіденди одержані Відсотки одержані Усі види діяльності
    Інші доходи від фінансових операцій  
Інші доходи Дохід від реалізації фінансових інвестицій Усі види діяльності
    Дохід від реалізації необоротних активів  
    Дохід від реалізації майнових комплексів  
    Дохід від неопераційної курсової різниці  
    Дохід від безоплатно одержаних активів  
    Інші доходи від звичайної діяльності    
Надзвичайні до-ходи Відшкодування збитків від надзвичайних подій Усі види діяльності
    Інші надзвичайні доходи  
Страхові плате-жі   За видами страхування Страхова діяль-ність
.............................      
.............................      
Фінансові результати Результати основної діяльності Результат фінансових операцій Усі види діяльності
    Результат іншої звичайної діяльності  
    Результат надзвичайних подій    
КЛАС 8. ВИТРАТИ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ
Матеріали вит-рати Витрати сировини й матеріалів Витрати купівельних напівфаб-рикатів та комплектуючих ви-робів Усі види діяльності
         
Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
    Витрати палива й енергії  
    Витрати тари й тарних матеріалів  
    Витрати будівельних матеріалів  
    Витрати запасних частин  
    Витрати матеріалів сільськогос-подарського призначення  
    Витрати товарів  
    Інші матеріальні витрати    
Витрати на оп-лату праці Виплати за окладами й тарифами Премії та заохочення Усі види діяльності
    Компенсаційні виплати  
    Оплата відпусток  
    Оплата іншого невідпрацьова-ного часу  
    Інші витрати на оплату праці    
Відрахування на соціальні заходи Відрахування на пенсійне забез-печення Усі види діяльності
    Відрахування на соціальне стра-хування  
    Страхування на випадок безро-біття  
    Відрахування на індивідуальне страхування  
Амортизація Амортизація основних засобів Усі види діяльності
    Амортизація інших необоротних матеріальних активів  
    Амортизація нематеріальних активів    
Інші операційні витрати   За видами витрат Усі види діяльності
Інші затрати   За видами затрат Усі види діяльності
.............................      
.............................      
.............................      
.............................      
КЛАС 9. ВИТРАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
Собівартість реалізації Собівартість реалізованої готової продукції   Усі види діяльності
    Собівартість реалізованих това-рів  
         
Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
    Собівартість реалізованих робіт і послуг    
Загальновироб-ничі витрати   За видами витрат Усі види діяльності
Адміністративні витрати   За видами Усі види діяльності
Витрати на збут   За видами витрат Усі види діяльності
Інші витрати операційної ді-яльності   Витрати на дослідження і розробки Собівартість реалізованої інозем-ної валюти Усі види діяльності
    Собівартість реалізованих вироб-ничих запасів  
    Сумнівні та безнадійні борги  
    Втрати від операційної курсової різниці  
    Втрати від знецінення запасів  
    Нестачі і втрати від псування цінностей  
    Визнані штрафи, пені, неус-тойки  
    Інші витрати операційної діяль-ності  
Фінансові витра-ти Відсотки за кредит Інші фінансові витрати Усі види діяльності
Втрати від учас-ті в капіталі Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства Усі види діяльності
    Втрати від спільної діяльності  
    Втрати від інвестицій в дочірні підприємства  
Інші витрати Собівартість реалізованих фінан-сових інвестицій Усі види діяльності
    Собівартість реалізованих необо-ротних активів  
    Собівартість реалізованих майнових комплексів  
    Втрати від неопераційних курсових різниць  
    Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій  
    Списання необоротних активів  
    Інші витрати звичайної діяльності  
    Виплати страхових сум та страхових відшкодувань  
    Перестрахування  
         
Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
Податки на при-буток Податки на прибуток від звичайної діяльності Усі види діяльності
    Податки на прибуток від надзвичайних подій  
Надзвичайні витрати Втрати від стихійного лиха Втрати від техногенних катаст-роф і аварій Усі види діяльності
    Інші надзвичайні витрати  
КЛАС 0. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ
Орендовані нео-боротні активи   За видами активів Усі види діяльності
Активи на відпо-відальному збе-ріганні   Устаткування, прийняте для мон-тажу Матеріали, прийняті для пере-робки Усі види діяльності
    Матеріальні цінності на відпо-відальному зберіганні  
    Товари, прийняті на комісію  
    Майно в довірчому управлінні  
Контрактні зобов¢язання   За видами зобов¢язань Усі види діяльності
Непередбачені активи й зобов¢я-зання Непередбачені активи Непередбачені зобов¢язання Усі види діяльності
Гарантії та за-безпечення на-дані   За видами гарантій та забез-печень наданих Усі види діяльності
Гарантії та за-безпечення отримані   За видами гарантій та забез-печень отриманих Усі види діяльності
Списані активи   Списана дебіторська заборго-ваність Невідшкодовані нестачі і витрати від псування цінностей Усі види діяльності
Бланки суворого обліку   За видами бланків Усі види діяльності

 

 

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку

Міністерства фінансів України

В. ПАРХОМЕНКО

 

 

План рахунків бухгалтерського обліку відповідає в основному міжнародним стандартам, оскільки в його основу покладено План рахунків бухгалтерського обліку підприємств Франції, який вважається на сьогоднішній день одним із найперспективніших і найдосконаліших у світовій практиці.

Структурно План рахунків складається з двох розділів:

Розділ І Балансові рахунки

Розділ ІІ Позабалансові рахунки

Розділ І “Балансові рахунки” включає такі класи:

Клас 1. Необоротні активи.

Клас 2. Запаси.

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи.

Клас 4. Власний капітал, та забезпечення зобов¢язань.

Клас 5. Довгострокові зобов¢язання.

Клас 6. Поточні зобов¢язання.

Клас 7. Доходи і результати діяльності.

Клас 8. Витрати за елементами.

Клас 9. Витрати діяльності.

Розділ ІІ “Позабалансові рахунки” представлений нульовим класом такої самої назви.

Структура Плану рахунків визначена за інтегрованим принципом, згідно з яким рахунки управлінського обліку кореспондують з рахунками фінансового обліку в межах однієї системи рахунків.

Структура Плану рахунків орієнтована на потреби складання фінансової звітності. Класи рахунків розміщені в такій самій послідовності, як і розділи балансу, що дає змогу зменшити трудовитрати при його складанні. Так, залишки за рахунками класів 1, 2, 3 використовують для заповнення активу балансу, а залишки за рахунками класів 4, 5, 6- для заповнення пасиву балансу.

За даними рахунків 7, 8, 9 класів складається звіт про фінансові результати.

В окремі класи виділені рахунки витрат за елементами, доходів та результатів діяльності. Це полегшує складання декларації про прибуток, оскільки в основу її побудови покладено відомий метод “затрати-випуск” тобто порівняння доходів (рахунки класу 7) із витратами (рахунки класу 8).

Наявність окремого класу рахунків 9 “Витрати діяльності”, на яких обліковуються в основному витрати діяльності в частині управлінського обліку, відповідає вимогам Закону України “Про бухгалтерьский облік і звітність підприємств України”, прийнятому Верховною Радою України 1 червня 1999 р., який передбачає поділ бухгалтерського обліку на фінансовий і внутрішньогосподарський (управлінський).

У Плані рахунків подані рахунки першого порядку – синтетичні рахунки, які мають двохзначне кодування, починаючи з 10 до 99.

Код рахунку визначає належність рахунку до відповідного класу. В Плані рахунків подані і рахунки другого порядку – субрахунки.

Субрахунок – підрозділ рахунку першого порядку, він нумерується від 1 до 9 і використовується підприємством залежно від потреб.

Кожна цифра у коді рахунку визначає відповідну складову, а саме: клас, синтетичний рахунок, субрахунок. Наприклад, код 105 означає:

1 – клас 1 “Необоротні активи”;

10 – Синтетичний рахунок “Основні засоби”;

5 – Субрахунок “Транспортні засоби”.

Позабалансові рахунки призначені для обліку наявності і руху ресурсів, що не належать підприємству, але знаходяться певний час в його розпорядженні на підставі укладеного договору оренди або прийняті у переробку та інше.

Позабалансові рахунки мають теж двохзначне кодування, починаючи з 01 по 08, а їх субрахунки – трьохзначне кодування.

Наприклад:

01 - Орендовані необоротні активи;

02 – Активи на відповідальному зберіганні;

03 – Контрактні зобов¢язання і інші рахунки.

Особливість позабалансових рахунків – одинарність запису господарських операцій.

Наприклад, при прийнятті основних засобів в оренду складають запис: Дт 01 Орендовані необоротні активи.

А якщо підприємство повертає основні засоби орендодавцю, то робиться запис: Кт 01 Орендовані необоротні активи.

До Плану рахунків розроблено Інструкцію з використання Плану рахунків, в якій подана характеристика кожного рахунку, визначений порядок ведення обліку та типова кореспонденція рахунків.

 

5.5. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку, їх призначення та особливість. Взаємозв’язок між рахунками синтетичного і аналітичного обліку

Ресурси підприємства, його капітал, зобов¢язання, господарські процеси обліковуються в синтетичних (узагальнених) і аналітичних (деталізованих) показниках.

Тому бухгалтерський облік підрозділяють на синтетичний і аналітичний.

Рахунки в яких ведеться узагальнений облік економічно однорідних ресурсів, капіталу, зобов¢язань, господарських процесів називають синтетичними рахунками.

Наприклад: 10 Основні засоби, 20 Виробничі запаси, 26 Готова продукція, 66 Розрахунки з оплати праці, які відображають наявність та рух відповідно усіх видів основних засобів, сировини, матеріалів, готової продукції на складі, загальну заборгованість підприємства робітникам і службовцям з заробітної плати.

Облік на синтетичних рахунках ведуть тільки в грошовому вимірюванні, тому що узагальнення даних, які виражаються в різних натуральних вимірниках, можливо лише в грошовому вираженні. Але синтетичний облік не може дати дані про те, які матеріали за видами, сортом, має підприємство; які види готової продукції знаходяться на складі, кому із робітників і службовців і яку саме суму заробітної плати повинно виплатити підприємство та інше.

Одержання таких деталізованих, докладних даних – це функції аналітичного обліку. Рахунки, які відкриваються для обліку кожної складової частини окремого виду ресурсів, капіталу, зобов¢язань, господарських процесів, називають аналітичними.

Наприклад, до синтетичного рахунку 20 Виробничі запаси можуть бути відкриті аналітичні рахунки: “Пиломатеріали”, “Тканина”, “Лак” та інші.

Для синтетичного рахунку 26 Готова продукція аналітичними рахунками будуть “Дивани”, “Крісла”, “Куточок для відпочинку” та інші. До синтетичного рахунку 66 Рахунки з оплати праці аналітичними рахунками будуть “Розрахунки з Івановим М.К.”, “Розрахунки з Петровою К.М.” та інші. Рахунки аналітичного обліку залежно від їх призначення ведуть в грошовому вимірюванні або в грошовому і натуральному вимірниках. Тому рахунки аналітичного обліку мають різну форму побудови. Кількісно-сумову форму мають аналітичні рахунки, які призначені для обліку товарно-матеріальних цінностей, сумову форму мають аналітичні рахунки для обліку розрахунків з підприємствами, організаціями, особами.

Аналітичні рахунки відкривають до конкретного синтетичного рахунку, вони розкривають його зміст.

Розглянемо особливості записів на синтетичних і аналітичних рахунках на прикладі обліку готової продукції в грн. (див. табл. 5.5, 5.6, 5.7).

В акціонерному виробничому товаристві “Меблі” за синтетичним рахунком 26 “Готова продукція” залишок на 01.10 визначився на суму 45 000 грн., з нього на рахунку “Дивани” – 10 штук на суму 25 000 грн., на рахунку “Крісла” –40 штук на суму 20 000 грн.

За жовтень місяць надійшло з виробництва готової продукції на суму 15 500 грн., з неї диванів – 3 штуки на суму 7500 грн., крісел – 16 штук на суму 8 000 грн.

В жовтні місяці відвантажено готової продукції покупцям на суму 27 000 грн., а саме диванів – 5 штук на суму 12 500 грн., крісел 29 штук на суму 14 500 грн.

 

Таблиця 5.5

 

26 Готова продукція

 

Дт Кт

С п. на 01.10 45 000  
1) 15 500   2) 27 000
об. 15 500   Ск. 33 500 об. 27 000  

 

Таблиця 5.6

Дивани

 

№ опера-цій Зміст господарських операцій Ціна, грн. Одиниця вимірю-вання Надійшло Відпущено Залишок
Кіль-кість Сума Кіль-кість Сума Кіль-кість Сума
  Залишок на початок місяця на 01.10 шт.        
Оприбутковано на склад із виробництва -“-    
Відвантажено зі скла-ду покупцям -“- -“-    
  Оборот за жовтень     - -
  Залишок на кінець мі-сяця - - - - - -

 

Таблиця 5.7

Крісла

 

№ опера-цій Зміст господарських операцій Ціна, грн. Одиниця вимірю-вання Надійшло Відпущено Залишок
Кіль-кість Сума Кіль-кість Сума Кіль-кість Сума
  Залишок на 01.10 шт.        
Оприбутковано на склад із виробництва -“-    
Відвантажено зі скла-ду покупцям -“- -“-    
  Оборот за жовтень     - -
  Залишок на кінець мі-сяця - - - - - -

 

Синтетичний рахунок 26 “Готова продукція” за таблицею 5.5 містить узагальнені показники про наявність, надходження і відпуск готової продукції в цілому. Він не дає відомостей про те, які види готової продукції наявні на підприємстві, і як змінився кожен вид готової продукції окремо. У ньому відсутні також натуральні показники.


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 552 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ | Види господарського обліку | Під предметом розуміють те, що наука вивчає. | Метод бухгалтерського обліку. Основні елементи методу бухгалтерського обліку. | ТЕМА 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС | Форма №1 Код за ДКУД | Зміни в балансі, викликані господарськими операціями | Оцінювання як прийом бухгалтерського обліку | Калькулювання як прийом вартісного вимірювання у бухгалтерському обліку | Тема 5. РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Подвійний запис на рахунках, його суть і контрольне значення. Кореспонденція рахунків – форма взаємозв’язку між рахунками. Бухгалтерські записи (проводки) – прості та складні| Загальні принципи побудови обліку основних господарських процесів

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.047 сек.)