Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Форма №1 Код за ДКУД

Читайте также:
  1. EPROM (Erasable PROM – стираемая программируемая память только для чтения) - позволяет многократно изменять информацию хранящуюся в микросхеме, стирая перед этим старую.
  2. HTML-теги для форматирования текста
  3. I Понятие об информационных системах
  4. I. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  5. I. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  6. I. Информационные задания
  7. I. Мое информационное пространство

 

  Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи       І. Власний капітал      
Нематеріальні активи:      
Залишкова вартість     Статутний капітал    
Первісна вартість     Пайовий капітал    
Знос     Додатковий вкладений капітал    
Незавершене будівництво     Інший додатковий капітал    
Основні засоби:       Резервний капітал    
Залишкова вартість     Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток)    
Первісна вартість    
Знос     Неоплачений капітал    
Довгострокові фінансові інвестиції:       Вилучений капітал    
які обліковуються за методом учас- ті в капіталі інших підприємств     Усього за розділом І    
інші фінансові інвестиції     ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Довгострокова дебіторська заборго-ваність    
Відстрочені податкові активи     Забезпечення виплат персоналу    
Інші необоротні активи     Інші забезпечення    
Усього за розділом І     Цільове фінансування    
ІІ. Оборотні активи       Усього за розділом ІІ    
Запаси:       ІІІ. Довгострокові зобов’я-зання      
виробничі запаси     Довгострокові кредити банків    
тварини на вирощуванні та відгодівлі     Інші довгострокові фінансові зобов¢язання    
незавершене виробництво     Відстрочені податкові зобов¢язання    
готова продукція     Інші довгострокові зобов¢язання    
товари     Усього за розділом ІІІ    
Векселі одержані     IV. Поточні зобов’язання      
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:       Короткострокові кредити банків    
Чиста реалізаційна вартість     Поточна заборгованість за дов-гостроковими зобов¢язаннями    
Первісна вартість    
Резерв сумнівних боргів     Векселі видані    
Дебіторська заборгованість за розра-хунками:       Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
з бюджетом     Поточні зобов¢язання за розрахунками:      
за виданими авансами    
з нарахованих доходів     з одержаних авансів    
із внутрішніх розрахунків     з бюджетом    
Інша поточна дебіторська заборгова-ність     з позабюджетних платежів    
Поточні фінансові інвестиції     зі страхування    
Грошові кошти та їх еквіваленти:       з оплати праці    
в національній валюті     з учасниками    
в іноземній валюті     із внутрішніх розрахунків    
Інші оборотні активи     Інші поточні зобов¢язання    
Усього за розділом ІІ     Усього за розділом IV    
ІІІ. Витрати майбутніх періодів     V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс     Баланс    

КерівникГоловний бухгалтер

Загрузка...

Підсумковий показник активу і пасиву балансу називається валютою балансу, яка характеризує величину майна підприємства на певну дату. Кожна із сторів балансу складається із статей.

Стаття – елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, встановленим положенням (стандартом).

Стаття балансу – це згрупований і узагальнений вид активів, зобов¢язань, власного капіталу.

Статті балансу групуються у розділі, позначені римськими цифрами.

Зміст і форма балансу, а також загальні вимоги до визначення і розкриття його статей визначаються у Положенні (Стандарті) бухгалтерського обліку 2 «Баланс». Структура балансу складається з таких розділів у активі і пасиві.

Актив:

І. Необоротні активи.

ІІ. Оборотні активи.

ІІІ. Витрати майбутніх періодів.

Пасив:

І. Власний капітал.

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів.

ІІІ. Довгострокові зобов¢язання.

IV. Поточні зобов¢язання.

V. Доходи майбутніх періодів.

Дата балансу – дата, на яку складений баланс підприємства. Звичайною датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду. Форма балансу затверджується Міністерством Фінансів України з погодженням із Державним Комітетом статистики України.

Існує баланс “брутто” і баланс “нетто”. У сучасних умовах підприємства складають баланс “нетто”, що становить баланс “брутто” з вирахуванням регулюючих статей:

- знос основних засобів;

- знос нематеріальних активів і інших.

А це означає, що до валюти балансу включається:

- залишкова вартість основних засобів (різниця між первісною вартістю та зносом основних засобів);

- залишкова вартість нематеріальних активів (різниця між первісною вартістю і зносом нематеріальних активів);

- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за реалізаційною вартістю (різниця між первісною вартістю і резервом сумнівних боргів).

Крім того при складанні бухгалтерського балансу необхідно врахувати, що у статті “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)”, І розділу пасиву відображається сума прибутку або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку подається в балансі в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

У статті “Несплачений капітал” відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками у статутний капітал. Ця сума подається в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

У статті “Вилучений капітал” господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників.

Сума вилученого капіталу подається в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.

Баланс має важливе значення для керівництва підприємством, його називають “дзеркалом роботи підприємства”.

За балансом можна визначити, якими ресурсами розпоряджається підприємство, їх розмір, які у підприємства зобов¢язання і розмір власного капіталу.

Інформація в балансі подається у грошовому вираженні станом на дві дати (“на початок звітного періоду”, “на кінець звітного періоду”, що дає можливість встановити зміни (збільшення-зменшення) активів, взятих зобов¢язань та капіталу за звітний період.

Баланс забезпечує можливість порівняння окремих показників, проведення аналізу методом співвідношення між окремими статтями балансу, розділами. Особлива роль балансу полягає в тому, що лише за його допомогою можна визначити фінансовий стан підприємства та його показники – ліквідність, платоспроможність, ділову активність, прибутковість, а також тенденції в розвитку підприємства (покращення роботи, погіршення, стабільність). Усе це робить баланс важливим документом і центральною формою фінансової звітності підприємства – формою №1.

Кожна сума, відображена у балансі, повинна бути підтверджена відповідними бухгалтерськими записами і розрахунками.

Перед складанням заключного балансу за звітний рік здійснюється інвентаризація усіх засобів підприємства, що забезпечує його правдивість.

Бухгалтерський баланс підприємства підписують:

- керівник підприємства;

- головний бухгалтер.

Своїми підписами вони підтверджують правильність даних у балансі і несуть за них відповідальність.


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 384 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ | Бухгалтерская отчетность | П Е Р Е Д М О В А | ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ | Види господарського обліку | Під предметом розуміють те, що наука вивчає. | Метод бухгалтерського обліку. Основні елементи методу бухгалтерського обліку. | Оцінювання як прийом бухгалтерського обліку | Калькулювання як прийом вартісного вимірювання у бухгалтерському обліку | Тема 5. РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТЕМА 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС| Зміни в балансі, викликані господарськими операціями

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.027 сек.)