Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поставте правильно наголос у словах. 1 страница

Читайте также:
  1. A) Шырыш рельефінің бұзылысы 1 страница
  2. A) Шырыш рельефінің бұзылысы 2 страница
  3. A) Шырыш рельефінің бұзылысы 2 страница
  4. A) Шырыш рельефінің бұзылысы 3 страница
  5. A) Шырыш рельефінің бұзылысы 3 страница
  6. A) Шырыш рельефінің бұзылысы 4 страница
  7. A) Шырыш рельефінің бұзылысы 4 страница

ВСТУП

 

Підготовка професійних юристів вимагає не тільки поглибленого, повного, всебічного засвоєння спеціальних дисциплін, а й мовних, до яких передусім і належить «Українська мова за професійним спрямуванням». Адже тільки систематичне, послідовне, вдумливе вивчення законів української мови, осягнення її тонкощів і специфіки допомагає точно висловити власну думку, передати зміст певного явища. Тому постійно постає проблема в удосконаленні мовленнєвої культури, збагаченні словникового запасу, умілому використанні мови у судочинстві.

Практична діяльність юристів постійно пов’язана з обміном інформацією в усній і письмовій формах, підготовкою та складанням правознавчих документів. Усе це потребує знань стилів сучасної української мови, зокрема офіційно-ділового стилю викладу матеріалу різноманітно-правових актів, управлінських, процесуальних (кримінальних і цивільних), адміністративно-правових документів, а також правил і норм літературної мови в юридичній сфері.

Як засвідчує практика, студенти-юристи потребують особливих знань саме в царині судочинства: укладанні документів, належним володінням термінологією, стилем викладу тощо.

Професія юриста передбачає необхідність точного вираження правових понять, категорій, правильного їх застосування. І тільки мова як засіб спілкування та пізнання сприяє цьому.

Отже, предметом вивчення є:

- стильова різноманітність української мови як «інструмент» діяльності юристів;

- специфіка мовних засобів;

- документ як матеріальне втілення, реалізація письмової форми офіційно-ділового стилю.

- специфіка мовних засобів;

- документ як матеріальне втілення, реалізація письмової форми офіційно-ділового стилю.

Умови і специфіка існування професії юристів обов’язково передбачає майстерне володіння не лише спеціальними знаннями, а й українською мовою, уміння вправно її використовувати. Ось чому конкретним завданням навчальної дисципліни є:

- викласти теоретичні засади мови і стилю судочинства;

- визначити специфічні особливості мовних норм, сприяти виробленню міцних умінь і навичок вільно послуговуватися саме літературною мовою, уміло використовувати її виражальні засоби;

- поглибити і закріпити основні знання стилістики української мови;

- систематизувати знання зі складання документів відповідно до норм мови і права;

- виробити навички вмілого та правильного вибору мовних засобів через їх зіставлення з наявними варіантами.


Тренувальні вправи для самостійної роботи.

 

1. Розкриваючи дужки, запишіть правильно слова (разом, окремо чи через дефіс).

Вище (згаданий), історико (культурний), інженер (механік), науково (технічний), пів (Африки), культурно (освітній), віце (адмірал), ткацько (обробний), буряко (збиральний), рожево (золотий), жовто (гарячий), пів (олівця), міні (спідниця), лікар (еколог), генерал (майор), приватно (власницький), військово (зобов’язаний), стоп (кран), водно (спортивний), давно (минулий), нафто (сховище), суспільно(корисний), сила (силенна), легко (крилий), пів (відра), вище (зазначений), жар (птиця), бор (машина), унтер (офіцер), темно (шоколадний), радіо (фізик). 

2. Від поданих слів утворіть прикметники за допомогою суфікса –ськ(ий) і запишіть.

Викладач, Рига, чех, брат, Калуга, студент, Дрогобич, Іртиш, Париж, Кривий Ріг, Ладога, Запоріжжя, Золотоноша, Буг, Сиваш, волох, Кавказ, Лейпциг, Цюрих, Балхаш, гігант, Гаага, солдат.

 

3. Чи правильно ми говоримо? Запишіть правильні варіанти.

Вести себе добре, прийняти участь, моральний облік, підписка газет, через пару місяців, обеззброїти злочинця, угон автомобіля, не хватає сил, недієспособні особи, органи самоуправління.

 

4. Розкрийте значення термінів.

Офіційно-діловий стиль мовлення, рецидив, легалізація, досьє, кодифікація.

 

5. Запишіть подані іншомовні слова українською мовою та поясніть їх значення.

Загрузка...

Ажиотаж, амнистия, толерантный, авторалли, аффект, апелляция, субординация, кауистика, приоритет, альтернатива, легализация, рейтинг, спикер, пиар, круиз, инвестиция, патент, менталитет.

 

6. За поданим початком утворіть речення (продовжіть речення) і запишіть.

а) Питання мовної політики в Україні…

б) Серед ділової кореспонденції важливе місце …

в) Ми маємо пам’ятати, що мову береже не тільки закон…

г) Розкриття злочинів – це здійснення міліцією…

 

7. Запишіть, добираючи з дужок потрібний прийменник.

(По, після) отримання, (на, по) бажання, (по, через) непорозуміння, (на, за) вимога, (у, по) справа, (по, через) хвороба, (по, з) ініціатива, (по, після) приїзд, (по, у) будні, (по, у) напрямок, (по, на) адреса, (по, на) замовлення, (по, з) питання, (по, за) масштаб.

 

8. Перекладіть текст українською мовою і запишіть.

Основные особенности красноречия

Красноречие в Древней Греции рассматривалось как один из видов искусства. Однако в его классификации непосредственная связь проводилась лишь между красноречием, с одной стороны, и поэзией и актерским творчеством – с другой.

В высказываниях некоторых античных мыслителей можно встретить также уподобление риторике, живописи, скульптуре и даже архитектуре. Но такие высказывания весьма резки и часто неубедительны. Чаще же всего ораторское искусство рассматривалось как родная сестра поэзии и сценического искусства. И если, например, Аристотель в «Риторике» и особенно в «Поэтике», сравнивая красноречие и поэзию, находил нечто общее между ними, то Цицерон в своих публичных выступлениях прибегал к актерским приемам.

В позднейшие времена также устанавливались связи между ораторским искусством и поэзией, между красноречием и актерским творчеством. Например, М.В.Ломоносов в «Кратком руководстве к риторике на пользу любителей красноречия»первостепенное значение придавал именно художественным компонентам публичной речи.

Выдающийся русский судебный оратор и теоретик красноречия А.Ф.Кони много писал об ораторском искусстве как истинном творчестве, не лишенном художественности и даже элементов поэзии. Кони писал: «Красноречие – это и литературное творчество, но в устной форме. Оратор так же, как и поэт, обладает творческим воображением, и разница между ними та, что они к одной и той же действительности подходят с разных точек зрения».

 

9. Поясніть значення термінів.

Правоохоронний орган, громадський порядок, трансплантація, самоправство.

 

10. Як ми говоримо:

Оплатити проїзд – платити за проїзд.

У транспорті останнім часом чуємо: «Оплатіть за проїзд!» Та чи правильно це? Поясніть.

 

11. Відредагуйте речення.

1.Повернувшись з командировки, я лічно вмішався в це діло і вніс предложення припинити оказувати допомогу тим підприємствам, що стали банкрутами.

2.Обговорюючи проблему текучості кадрів, думки майже всіх присутніх на засіданні співпали.

 

12. Запишіть подані слова й словосполучення відповідно до норм сучасної української літературної мови.

Працювати по сумісництву, заходи по поліпшенню умов праці, по прізвищу Литвин, йти по вулиці, заступник по госпчастині, по проханню друга, інспекція по справам неповнолітніх, по питанню комерційної торгівлі, бюро по працевлаштуванню, юрист по покликанню, надіслати по адресу, надіслати по пошті.

 

13. Поясніть значення термінів.

Презумпція, лексикографія, мовне кліше, комунікативна деонтика, преюдиція, адекватний, ідентичний.

 

14. Відредагувати речення.

а) На протязі другої половини засідання виступило по крайній мірі десять делегатів і всі вони іскреннє підтримали ідею будівництва нових кирпічних заводів.

б) Ми все-таки настоюємо на голосуванні і просимо проголосувати за всі перечислені нами предложення.

в) Опрацювавши належним чином статті закону, його було включено до порядку денного пленарного засідання.

 

15. Які іменники треба вживати у цих словосполученнях?

І. Підбивати підсумки/ підводити підсумки, позбутися шкідливих звичок / позбавитися шкідливих звичок, привести до падіння виробництва / призвести до падіння виробництва, взяти участь / прийняти участь, затвердити доповідь / ухвалити доповідь, піднімати питання / висувати питання.

ІІ. Опиратись на досвід / спиратись на досвід, присвоїти кошти / привласнити кошти, попасти в ціль / потрапити в ціль / влучити в ціль, присвоїти чергове звання / надати чергове звання, доказати причетність / довести причетність, заказати квиток / замовити квиток, віддавати перевагу / надавати перевагу, проблема заключається в / проблема полягає, рахувати недійсним / вважати недійсним.

 

16. Запишіть слова разом або через дефіс.

Теле/прес/центр, електро/поїзд, двох/сот/ліття, двадцяти/п’яти/поверховий, грам/молекула, джерело/знавство, газо/мотор, лісо/смуга, віце/адмірал, борт/інженер, кіно/репортаж, пів/Криму, фото/журналіст, пів/відра, сніго/убирання, член/кореспондент, пів/овал, унтер/офіцер, кіно/зйомка, хліб/сіль.

 

17. Подані розмовні форми замініть офіційними зворотами:

Обіймати дуже високу посаду, бухгалтерів звіт, Пономаренків паспорт, продукція доброї якості, день для роботи, щонайкраще виразити думку, точнісінько так, найцінніша річ, величезна споруда.

 

18. Перекладіть текст українською мовою і запишіть.

Искусство убеждать и воздействовать в суде

Все древние ораторы подчеркивали, что ораторское искусство по сути дела есть искусство убеждения. Так, Аристотель определял риторику как способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета; способы убеждения, по мнению Аристотеля, находятся в зависимости от характера говорящего, от настроения слушателей, от самой речи.

Таким образом, чтобы судебная речь прозвучала действительно убедительно, оратор должен иметь определенные качества, знания, уметь учитывать психическое и физическое состояние аудитории и произносить содержательные речи, в которых есть ответы на все важные вопросы рассматриваемого дела.

Для судебной речи характерно широкое использование логических доводов, аргументов, доказательств; при этом оратор стремится с помощью убедительных фактов оказать нужное воздействие на сознание слушателей. Убедить аудиторию – значит заставить её согласиться с мнением, взглядами, выводами оратора и, более того, заставить принять взгляды оратора как свои собственные. «Технология»убеждения сводится к тому, чтобы сделать аудиторию соучастницей процесса формирования вывода, которым на неё хотят повлиять, принятие которого от неё требуется. Судебный оратор располагает части своей речи, а также процессуальные и логические доказательства таким образом, чтобы убедительность речи возрастала по мере развёртывания её содержания.

 

19. Поясніть значення термінів.

Інтернаціоналізм, офіційна мова, держава, кримінальна відповідальність.

 

20. Відредагуйте речення.

а) Серед міроприемств по відзначенню цього свята були слідуючі: виступи музичних колективів, конкурси, вікторини.

б) Для рішення цього надзвичайно складного завдання треба примінити зовсім другий підхід.

в) Мені впало на думку домовитись за зустріч з тобою.

Апостроф, закономірності вживання.

 

21. Замість рисок поставте, де потрібно, апостроф.

Без/ядерний, Лук/янчук, без/ідейний, валер/янка, повір/я, кар/єр, всер/йоз, матір/ю, В/ячеслав, возз/єднання, сім/янин, міжгір/я, Лук/янов, необ/єктивний, дріб/язковий, присв/ята, дерев/яний, мавп/ячий, в/єтнамка, пом/якшити, в/юнкий, львів/янин, зв/язок.

 

22. Запишіть слова українською мовою.

Свекровью, льёт, солью, предъявить, имя, верфью, объединение, посвященный, племя, интервью, Заполярье, Вьетнам, пьют, кровью, Пятигорск, объезжать, вьёт, безыдейный, трехъярусный, матерью, безымянный, пядь, дезинформация.

 

23. Знайдіть помилки в словосполученні й запишіть правильно.

а) За наказом директора – по наказу директора – згідно наказу директору.

б) По закону – за законом – згідно з законом.

в) Три громадянина – три громадянини.

г) Два тижня – два тижні.

 

24. Доберіть до іншомовних слів українські відповідники.

Шантаж, симптом, імідж, менталітет, рейтинг, пріоритет, екстраординарний, спікер, кон’юнктура, спонсор, ваучер.

 

25. З поданими словами складіть речення, в яких кожне іншомовне слово було замінено українським.

Інтер’єр, круїз, інтеграція, меценат, субсидія, консиліум, конвенція, цейтнот, прерогатива, брокер, шеф, координувати.

 

26. Користуючись «Словником іншомовних слів», визначте походження й значення поданих слів.

Ревю, феєрія, пунш, рандеву, штамп, брутто.

 

27. Запишіть українські відповідники до слів іншомовного походження.

а) Адвокат, дегустація, приватизація, адекватний, дебют, ефект, ідентичний, компенсація, лаконічний, репрезентація;

б) полеміка, експерт, корекція, дискусія, конгрес, проект преамбула, ізоляція, реєстр, альтернатива, символ, фіксація, вакансія, патент, домінувати.

 

28. Відредагуйте речення.

а) Заходяче сонце залило обрій червоною барвою.

б) По долинам, низинам стелився густий клубочучийся хмарами туман.

в) У найближчий час зустрінемось.

г) Необхідно придержуватись мір пожежної безпеки.

д) Купаючи люди поспішили на берег.

е) Дивлячись на картину вона нам подобається.

 

Поставте правильно наголос у словах.

а) Твердий, каталог, квартал, олень, циган, завдання, гуртожиток, загадка, перевертень, веретено, дочка, сільськогосподарський, подруга, приятель, решето, договір, пасти, одноліток, бавовняний, липкий, кидати, кілометр, випадок, одинадцять рукопис, вітчим, абиякий, кропива;

б) чотирнадцять, верба, соломина, п’ятниця, житло, середина, легкий, читання, спина, межа, смачний шофер, завжди, видання, крейдяний, урочисто, мабуть, навчання, дослідний, черговий, хутряний, граблі, коромисло, вимова.

 

30. Перекласти українською мовою.

а) – угрожать огнестрельным оружием,

- совещание отменяется,

- принимать во внимание,

- снижение уровня общественной нравственности,

- глубокие преобразования,

- лицо, совершившее преступление,

- содержание в заключении,

- уголовное наказание,

- пожизненное содержание,

- доказать непричастность.

б) – депутаты подняли вопрос,

- выпал удобный случай,

- подавляющее большинство,

- мне пришло в голову,

- сочли целесообразным,

- пришло около 20 человек,

- юрист по призванию,

- встречный иск,

- право собственности на наследство,

- заявление по делам особого производства.

в) – нижеподписавшийся,

- вышеизложенный,

- упомянутый,

- внедряемый,

- непригодный,

- непредвиденный,

- первостепенный,

- заинтересованный,

- председательствующий,

- хозрасчетный.

 

 

31. Згідно правил графічних скорочень скоротить подані слова.

Товариш, рік (роки), гривня, область, корпус, розрахунковий рахунок, том (томи), частина, абонентська скриня, міністерство, сторінка, південно-західний, видавництво, та інше, цього року, основний, глава, година, збірник, стаття, факультет.

 

32. Знайдіть помилки у реченнях (словосполученнях). Запишіть правильно.

а) – виголошувати порядок денний,

- саме найдоцільніше слово,

- передовий авангард,

- взаємно допомагати один одному,

- гармонічний розвиток особи,

- на протязі лекції,

- відтворити у своїх творах,

- дисциплінарний робітник,

- у січні місяці 2012 року,

- затрати на соціальне забезпечення

а) – півтора кілограма,

- математична дріб,

- гостра біль,

- наукова ступінь,

- сезонна продаж,

- два місяці,

- двадцять чотири депутата,

- розчинний кофе,

- три килима,

- чотири брата.

 

33. Від поданих слів утворіть форму орудного відмінка.

Бар’єр, звір, мир, якір, Ігор, оратор, пісняр, Назар, яр, школяр, явір, пекар, бондар, газетяр, ліхтар.

 

34. Доберіть до поданих дієслів відповідні слова і запишіть у формі словосполучень.

Затвердити, забезпечити, виконати, внести, подавати, зазначити, підкреслити, наголосити, підтримати, запобігти.

 

35. Перекласти текст українською мовою.

Слушателям и прежде всего суду должно быть ясно, как формируется мысль, доказательство оратора, почему он одни доказательства отвергает, другие считает достоверными, третьи – сомнительными, противоречивыми. Судебный оратор как бы ведёт за собой аудиторию в поисках истины, единственно верного вывода по делу, делает её своим попутчиком на этом трудном пути. Таким образом, в основании судебного красноречия, как правильно указывал А.Ф.Кони, лежит необходимость доказывать и убеждать.

Для того, чтобы судебная речь была убедительной, необходимо соблюдать определенные условия. Юрист должен превосходно знать материалы дела, разбираться во всех обстоятельствах, доказательствах, правильно оценивать все факты, имеющие отношение к делу. Судебному оратору необходимо почувствовать все материалы к делу, уметь представить себе картину преступления, обстановку, в которой оно было совершено и т.п. А.Ф.Кони в ночь перед заседанием по делу об утоплении крестьянки Емельяновой её мужем ходил по своей квартире и обдумывал доводы обвинения. Он настолько ясно представил себе события совершённого преступления, все его детали, что, входя в среднюю комнату квартиры, «увидел» лежавшую в воде ничком, с распущенными волосами, несчастную Лукерью Емельянову, и ему стало жутко. Следовательно, юрист должен обладать сильным и художественным воображением для того, чтобы воздействовать на слушателей образами, должен быть глубоко убежденным в том, о чем он говорит, в чем желает убедить судей. А.Ф.Кони отмечал, что искренность по отношению к чувству и деловому выводу и утвержденному положению должна составлять необходимую принадлежность хорошей, т.е.претендующей на влияние речи. Искренность судебного оратора привлекает к себе внимание аудитории, вызывает уважение и расположение к нему, ибо искренний оратор глубоко убежден в правоте своих мыслей и действительно чувствует, то, что он выражает словами. Прокурор и адвокат приходят в суд не лицедействовать, а честно, прямо, аргументировано высказать своё мнение по делу и тем самым помочь суду в правильном осуществлении правосудия.

 

36. Перекладіть словосполучення і речення українською мовою. Із словосполученням складіть речення.

- Исполняющий обязанности оперуполномоченного…

- Интересуясь проблемами уголовного права…

- Всегда поступай, обдумывая свои действия…

- Читая книгу, не замечаешь, как быстро летит время…

- Слушатель, старательно конспектирующий все лекции…

 

37. Поясніть значення термінів і складіть з ними речення.

Правосвідомість, функціональний стиль, мовне кліше.

 

38. Відредагуйте стійкі словосполучення, вживані в офіційно-діловому мовленні, уведіть їх у речення.

Вчинити злочин, забезпечувати безпеку, згідно постанови, відповідно ухвали уряду, приймати участь, заключати договір, на цей рахунок, за моєю думкою, одержувати перемогу, відігравати значення, підтвердити підсумки, терпіти поразку.

М’який знак, закономірності вживання.

39. Поставте де потрібно, м’який знак. Поясніть його вживання.

Осінн…ого, л…ох, л…отчик, гал…орка, хол…одний, літн…ого, кіл…це,учител…ський, їдал…ня, бат…ко, дон…чин, дивуєт…ся, у бан…ці, на голівон…ці, милуєш…ся, вдивляєт…ся, на сопіл…ці, рибал…чин, шіст…десят, п’ят…сот, зозул…чин, у люл…ці, вісім…десят, сіл…ю, ал…танка.

 

40. Подані словосполучення перекласти українською мовою, пояснюючи використання чи не використання м’якого знаку.

а) Запорожская Сечь, грузинская песня, парижские улицы, выпекается на углях, узкая тропинка, приспосабливаться к обстоятельствам, монгольская юрта, турецкая шаль, медицинский журнал, прикарпатские ели.

б) Посыпать солью, бороться с болезнью, поделиться радостью, напишешь доклад, отличается храбростью, пожелтевшие листья, резкая статья, колосья пшеницы, волнистые волосы.

 

41. Перекладіть українською мовою і поясніть правопис.

Счастливый, шестнадцать, радостный, беседка, завистливый, солнечный, солдатский, гигантский, честный, каждый, костлявый, устный, областной, качественный, полезный, проездной, доблестный, редкостный.

 

42. Поставте іменники в орудному відмінку.

Осінь, любов, гуаш, сіль, заповідь, мідь, туш, мати, міць, лінь, мужність, ніч, піч, деталь, зелень, смерть, жовч, життя, ворожіння.

 

Правопис префіксів.

 

43. На місці крапок поставте літери е, и або і.

Пр…брежний, пр…берегти, пр…зидент, пр…краси, Пр…азов’я, пр…солити, пр…бій, пр…амбула, пр…дставити, Пр…амур’я, пр…близно, пр…давній, пр…боркати, пр…своїти, пр…права, пр…буток, пр…балтійський, пр…старкуватий, пр…зирство, пр…хилити, пр…мат, пр…цуркувати.

 

44. Замість крапок вставте пропущені З або С.

Бе…культурний, бе…соння, бе…посередній, …цідити, …шити, ро…формувати, …фотографувати, …казати, бе…карний, бе…перечний, бе…силля, бе…коштовний, …хвалити, …ховати, …кріпити, …тягнути, …косити.

 

45. Від поданих дієслів утворіть слова з різними префіксами.

Клеїти, просити, копати, рити, сіяти, класти, тягти, нести, чавити, сунути, везти, горіти, терти, плести, нищити, гуртувати, творити, дати, говорити.

 

 

46. Напишіть твір на тему «Весняний ранок», використавши такі слова:

дозвілля, курликання, цвітіння, проміння, тепло, радість, гілля, спросоння, пташиний, піднебесся, сонячний, вітерець, листя, бруньки, щастя.

 

Правопис та відмінювання прізвищ

47. Подані прізвища перекласти українською мовою.

Косачёв, Воробьёв, Меркурьев, Лебедев, Белинский, Луговской, Тимофеев, Лаптев, Семенов, Николаев, Филиппов, Малиновский, Алябьев, Марьин, Столетов, Сичкарь, Седых, Лесков, Федоров, Белкин, Бедняк, Бегляков, Ильин, Шишкин, Медведев, Калинкин, Грачёв.

48. Утворіть, де це можливо, форми знахідного й орудного відмінка.

Любов Тимченко, Надія Литвин, Мирослава Федьків, Катерина Покотило, Людмила Шевченко, Микола Рухайло, Марина Голуб, Олексій Білий, Василина Білецька, Надія Лагода.

49. Від наведених власних імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові.

Євген, Сава, Йосип, Левко, Ілля, Тимофій, Вадим, Захар, Микола, Григорій, Ярослав, Пантелій, Василь, Олексій, Панас, Яків.

 

50. Поставте імена по батькові у родовому, давальному й орудному відмінках. Зіставте особливості відмінювання чоловічих та жіночих форм імен по батькові.

Зоя Леонідівна, Марія Петрівна, Лідія Євгенівна, Оксана Михайлівна, Ілля Петрович, Віра Миколаївна, Олена Віталіївна, Максим Сидорович, Євген Семенович, Олександр Антонович, Захар Любомирович, Матвій Прохорович, Петро Ілліч, Сидір Романович.

 

51.Запишіть імена та імена по батькові українською мовою. Зіставте їх правопис в українській та російській мовах.

Алла Владимировна, Василий Алексеевич, Анатолий Егорович, Игорь Михайлович, Татьяна Валерьевна, Наталья Мироновна, Мария Станиславовна, Тамара Войцеховна, Виктор Афанасьевич, Руслана Геннадиевна, Петр Анастасович, Борис Григорьевич.

 

52. Подані прізвища, імена та імена по батькові перекладіть українською мовою.

Суховей Дарья Григорьевна, Федосеев Артем Миронович, Цвелых Луиза Евгеньевна, Тренёв Демид Арсентьевич, Семёркин Юлиан Андронович, Матвеева Нона Андреевна, Каневский Юрий Федосеевич, Калужская Жанна Захаровна.

 

53. Відредагуйте речення та правильно запишіть.

- Нам потрібно об’єднати воєдино усі свої палкі зусилля.

- Звільнити Спасенко О.П. з посади у зв’язку з невиконанням ним своїх прямих і непрямих службових обов’язків.

- Мені треба подати до відділу кадрів свою власну автобіографію.

- Кошти мають бути використані за цільовим призначенням.

- Для рішення цього надзвичайно складного завдання треба примінити зовсім другий підхід.

- Більша половина студентів (біля 100 чоловік) поїхала у Вінницьку область на фольклорну практику.

- На цьому засіданні слід привести коротке резюме висловленого .

 

54. Перекладіть наведені слова та словосполучення українською мовою.

Долг, вероятность, безработица, льготы, отчет, ходатайство, проникать взглядом, с глазу на глаз, итог, надзор, разбирательство, преимущество, высказать свою точку зрения, дальновидный политик, невзирая на…, обнадёживать, ошибочный взгляд, опрометчивый поступок, взаимодействие, заявление в прокуратуру, излагать суть дела, испытательный срок, личное дело, принимать во внимание, жалоба, следующий по списку, напоминать об оплате, проверке подлежит, текучесть кадров, работа по совместительству, налоговая проверка.

 

55. Утворіть форму місцевого відмінку.

а) Авіаполк, друк, Артек, верх, відпустка, перевага.

б) Стяг, Санкт-Петербург, колега, скарга, Лейпциг.

 

56. Утворіть іменники чоловічого і жіночого роду, які називають мешканців таких міст:

Чернігів, Київ, Яготин, Варшава, Біла Церква, Полтава, Дніпропетровськ, Ужгород, Одеса, Ірпінь, Тернопіль, Івано-Франківськ, Прага, Золотоноша, Черкаси, Москва, Керч, Луцьк, Донецьк, Павлоград.

 

57. Складіть 10 речень, уживаючи правильно словосполучення.

Говорити (писати) українською мовою – говорити по-українському – говорити по українськи; з допомогою – за допомогою; з ініціативи – за ініціативою; з участю – за участю; відносини – взаємини; відношення – ставлення, стосунки; багато – чимало; більшість студентів пройшло – більшість студентів пройшла; вітер три метри за секунду – вітер три метри на секунду.

 

58. .За поданим початком складіть речення і запишіть українською мовою.

 

- Юрист, интересующийся проблемами гражданского права…

- Исполняющий обязанности заместителя по хозчасти…

- Абитуриент, прибывший на вступительные экзамены…

- Почерневшее небо покрылось огромными тучами…

- Волнующая мелодия заставила вспомнить военное лихолетье…

- Интересуясь достижениями науки в области юриспруденции…

- Завершив обучение на первом курсе, курсанты поехали…

 

59. Перекладіть українською мовою та запишіть.

Основные преступные классификации.

К одной из воровских специальностей, пожалуй, самой распространенной, за последние 20 лет, относятся кражи личного имущества с проникновением в жилище.

Постоянные навыки и специализация в способах преступлений наблюдались у половины обследованных воров, при этом свыше 25 из них совершали кражи тождественным способом, вплоть до деталей.

К основным криминальным специальностям квартирных воров относятся кражи, совершаемые с помощью воровского инструмента; с подбором ключей; путем взлома либо выбивания дверей и дверных коробок; через форточку; под видом посещения квартиры должностным лицом; оказание помощи и т.п.; использование виктимологического фактора (открытие окон, дверей).

 

60. Запишіть подані словосполучення українською мовою, передаючи короткі пасивні дієприкметники безособовими дієслівними формами на – но, -то.

Комиссия избрана. Книга прочитана. Статья напечатана. Связь налажена. Задача решена. Завод награжден. Фабрика построена. Дверь открыта. Вещи собраны. Перевод сделан.

 

Числівник.

 

61. Запишіть цифри словами – українською і російською мовами. Зіставте правопис числівників в обох мовах і зробіть відповідні висновки.

5, 7, 8, 9, 16, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 500, 700 800, 900.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 961 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Поставте правильно наголос у словах. 3 страница | Поставте правильно наголос у словах. 4 страница | Позовна заява | Позовна заява | Про забезпечення позову | Про призначення справи до розгляду | СУДОВИЙ НАКАЗ | Українська мова. | Словниковий диктант |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Спільне і відмінне між термінами і професійними словами.| Поставте правильно наголос у словах. 2 страница

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.054 сек.)