Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Українська мова.

Читайте также:
  1. ВАЛЕНТИН ГАФТ И ОЛЬГА ОСТРОУМОВА.
  2. Власне українська та іншомовна лексика
  3. Горбул О.Д. Ділова українська мова / О.Д. Горбул. – К. : Знання, 2007. – 222 с.
  4. Законопроект про друк і українська преса
  5. На східньоукраїнських землях. ,, Українська Громада".
  6. Новітня українська філософія
  7. Перша світова війна і українська преса. Доля української преси на східніх українських землях під Росією

1. Поняття загальнонародної та літературної мови. Найістотніші ознаки сучасної українсько-літературної мови. Мова професійного спілкування як функціональний різновид українсько-літературної мови. Поліфункціональність сучасної української літературної мови. Функції мови у суспільстві та професійній діяльності.

2. Вимоги до складання й оформлення резюме. Скласти функціональне резюме, з’ясувати його класифікаційні ознаки.

3. Термін та його ознаки. Класифікація термінів за ступенем спеціалізації значення та структурно. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькогалузева термінологія. Уніфікація, кодифікація та стандартизація та стандартизація термінів. Способи творення термінів. Проблеми сучасного термінознавства. Термінологічні словники як засіб формування комунікативної компетенції фахівця.

4. Вимоги до складання і оформлення автобіографії.

5. Поняття про мовну норму. Класифікація норм сучасної української літературної мови.

6. Збори як форма прийняття колективного рішення.

7. Особливості підготовки і проведення ділової наради.

8. Особливості підготовки і проведення «мозгового штурму». Дотримання ділового етикета учасниками «мозгового штурму».

9. Особливості підготовки і проведення ділової дискусії. Дотримання ділового етикета учасниками дискусії.

10. Наголос. Акцентуаційні норми сучасної української мови. Причини порушення акцентуаційних норм.

11. Особливості усного ділового спілкування. Невербальні засоби спілкування. Гендерні аспекти профессионального спілкування.

12. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. Культура сприймання публічного виступу. Види запитань.

13. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки.

14. Презентація як різновид публічного мовлення. Правила підготовки і проведення презентації.

15. План як важливий засіб організації розумової праці.

16. Тези як засіб організації розумової праці.

17. Мистецво красномовства як засіб досягнення успіху в професійному спілкуванні.

18. Конспект як засіб організації розумової праці.

19. Особливості підготовки та проведення ділової бесіди.

20. Загальні вимоги до цитування авторського тексту. Правила оформлення покликань.

21. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.

22. Особливості складання та оформлення характеристики.

23. Бібліографування як аналітико-синтетичного опрацювання наукової інформації.

24. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора.

25. Анотування наукових текстів.

26. Комунікативні ознаки культури мовлення професійного комунікатора.

27. Особливості написання та оформлення заяви.

28. Реферування наукових текстів. Особливості написання і оформлення реферату.

29. Мовна, мовленнева, комунікативна професійна компентенція. Комунікативні професіограма фахівця.30. Особливості написання та оформлення наказу.

31. Стаття як самостійний науковий твір. Особливості написання та оформлення наукової статті.

32. Словники у професійному мовленні. Перекладні словники у професійній діяльності фахівця.

33. Особливості складення та оформлення особового листка з обліку кадрів.

34. Курсова робота як самостіна наукова робота студента дослідницького характеру. Особливості написання, оформлення та захисту курсової роботи.

35. Етикет як успіху майбутнього фахівця. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет.

36. Особливості складання та оформлення прес-релізу.

37. Дипломна робота самостійне оригінальне наукове дослідження студента з актуальних проблем фаху. Особливості написання і захисту дипломної роботи.

38. Стандартны етикетні ситуації у професійній діяльності. Парадигма мовних формул.

39. Особливості складання та оформлення звіту.

40. Магістерська робота. Особливості написання, оформлення і захисту магістерської роботи.

Загрузка...

41. Особливості складання та оформлення довідки.

42. Рецензування наукових робіт. Особливості написання і оформлення рецензії.

43. Функціональні стилі сучасної української літературної мови. Проблема визначення стилів у сучасному мовознавстві.

44. Особливості складення та оформлення доповідної записки.

45. Особливості написання і оформлення відгуку.

46. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового і розмовного стилів.

47. Особливості складання та оформлення рапорту.

48. Суть і види перекладу. Проблеми перекладу галузевих наукових текстів. Особливості перекладу термінологічної лексики. Особливості перекладу сталих висловів офіційно-ділового і наукового мовлення. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською мовою. Українська та закордонні комп’ютерні системи машинного перекладу. Проблема штучного інтелекту під час машинного перекладу наукових текстів.

49. Особливості складання та оформлення пояснювальної записки.

50. Особливості складання та оформлення протоколу. Особливості складання та оформлення витягу з протоколу.

51. Переклад і правопис іншомовних прізвищ.

52. Особливості ділового листування. Різновиди ділових листів. Особливості написання та оформлення рекомендаційного листа.

53. Редагування як процес удосконалення тексту. Особливості редагування наукового тексту..

54. Особливості складання та оформлення трудового договору.

55. Особливості складання та оформлення контракту.

56. Науковий етикет. Вимоги наукового етикету до редагування авторського тексту.

57. Текст і диекурс як результат і одиниця професійної комунікації. Структурна організація тексту: залежність структури від типу і стилю мовлення. Структурні одиниці тексту. Ознаки тексту. Інформація в дискурсах і текстах. Методи виправлення помилок авторського тексту. Проблема захисту авторського тексту.

58. Особливості складання та оформлення трудової угоди.

59. Трудова книжка: правила і особливості оформлення.

60. Вибір синоніма під час перекладу та редагування наукового тексту.

61. Ділові перемовини.

62. Ділова телефонна розмова.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 404 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Поставте правильно наголос у словах. 1 страница | Поставте правильно наголос у словах. 2 страница | Поставте правильно наголос у словах. 3 страница | Поставте правильно наголос у словах. 4 страница | Позовна заява | Позовна заява | Про забезпечення позову | Про призначення справи до розгляду |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
СУДОВИЙ НАКАЗ| Словниковий диктант

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.017 сек.)