Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

(що передбачались програмою на самоопрацювання)

 

1. Мова як найважливіший засіб людського спілкування. Функції мови.

2. Конституція України про функціонування та розвиток мов в Україні.

3. Характеристика основних положень “Закону про мови в Українській РСР”.

4. Шляхи удосконалення чинного законодавства в галузі мовної політики.

5. Поняття державної мови, її функції.

6. Поняття “мова міжнаціонального спілкування”, "світова мова", ”національна мова”, “літературна мова”, “ділове мовлення”, їх співвідношення.

7. Типи мовних норм.

8. Характеристика офіційно-ділового стилю.

9. Характеристика наукового стилю.

10. Стилістичні вимоги до тексту документа.

11. Одиниці мови.

12. Основні риси писемного мовлення.

13. Основні риси усного мовлення.

14. Якості ділового мовлення економіста, інженера, менеджера, перекладача, програміста тощо.

15. Термінологічні системи сучасної української мови. Вимоги до термінів.

16. Економічні, лінгвістичні терміни, терміни менеджменту тощо та їх місце в

діловому мовленні. Джерела відповідної термінології.

17. Класифікація лексики.

18. Запозичення в українському діловому мовленні.

19. Поняття багатозначності слів. Врахування полісемії при складанні

документів.

20. Поняття синонімії. Синонімія в тексті офіційно-ділового стилю.

21. Поняття паронімії. Складні випадки розмежування паронімів в офіційно -

діловому стилі.

22. Складні випадки правопису іменників, прикметників у текстах документів.

23. Складні випадки правопису числівників у діловому мовленні.

24. Особливості вживання займенників, прислівників і прийменників у діловому мовленні.

25. Складні випадки правопису дієслів, віддієслівних утворень, дієслівних форм.

26. Складні випадки написання прізвищ, імен, імен по батькові.

27. Складні випадки керування в службових документах.

28. Синтаксичні особливості простих речень, що застосовуються в ділових

паперах.

29. Синтаксичні особливості складних речень, що застосовуються в ділових

паперах.

30. Текстологія. Типи текстів, що створюються в процесі виробничої діяльності.

31. Місце мови в комунікативній практиці студента і майбутнього фахівця.

32. Предмет і завдання справочинства.

33. Зв`язок справочинства з іншими навчальними дисциплінами.

34. Документування як вид професійної діяльності.

35. Нормативно-методична база справочинства.

36. Вітчизняні традиції справочинства.

37. Основні поняття і термінологія справочинства.

38. Поняття документа. Основні ознаки, які відрізняють документ від інших

текстів.

39. Системи документації.

40. Основні реквізити документа.

41. Класифікація документів.

42. Етапи підготовки документів.

43. Правила оформлення документів, основні вимоги.

44. Типові помилки в оформленні документів.

45. Поняття формуляра-зразка документа. Бланки, їх призначення.

46. Порядок адресування документів.

47. Засоби складання й виготовлення документів. Призначення оргтехніки.

48. Види текстів документа.

49. Графічні скорочення й абревіатури в тексті документа.

50. Етикетні формули, що використовуються в тексті документа.

51. Захист конфіденційних документів від несанкціонованого доступу.

52. Поняття, структура й обсяг документообігу.

53. Загальна характеристика організаційно-розпорядчих документів.

54. Загальна характеристика довідково-інформаційних документів.

55. Загальна характеристика особових офіційних документів.

 

 Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 190 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Російські прізвища | Тема 6. Особливості морфології та синтаксису як основи тексту | Оформлення документів | Документа | Тема 9. Класифікація документів | Тема 10. Особливості оформлення деяких документів та роботи | Та роботи з ними | На українську | Тема 1. Функції мови | Тема 7. Документ та його реквізити. Етапи підготовки й оформлення |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Завдання контрольної роботи| Література

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)