Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 3. Система органів державного управління фінансами та їх характеристикаЧитайте также:
  1. CASE-средства. Общая характеристика и классификация
  2. Hydrotherm. Система нагрева термокомпрессов
  3. I система: аденилатциклаза – цАМФ
  4. I. Общая характеристика неосознаваемых побуждений личности.
  5. I. Файловая система
  6. I. ФИЗИОГНОМИКА И СИСТЕМАТИКА
  7. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМОЦИЙ УМСТВЕННО ОТСТАЛОГО РЕБЕНКА

 

Розрізняють стратегічне і оперативне управління державними фінансами. Стратегічне управління здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Президент. Стратегічне управління - це управління фінансами на перспективу і виражається воно у встановленні обсягів фінансових ресурсів на перспективу для реалізації цільових програм, пов’язаних з піднесенням економіки України, проведенням її структурної перебудови, конверсії оборонних галузей, зміцнення агропромислового комплексу, вирішення соціальних проблем тощо.

Оперативне управління державними фінансами здійснюють Міністерство фінансів України, дирекції позабюджетних фондів, страхових організацій, заснованих на державній формі власності, фінансові служби міністерств, казенних і державних підприємств та організацій.

В сучасних умовах гостро стоїть проблема пошуку альтернативних методів управління і впливу на суб’єкти господарювання, які відповідали б ринковій економіці.

Розподіл функцій в стратегічному управлінні фінансами між державними органами є наступним.

Верховна Рада України як найвищий орган законодавчої влади приймає закони, в т. ч. з фінансових питань, затверджує Державний бюджет України та здійснює контроль за його виконанням в особі Рахункової палати, визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики в сфері фінансів.

Президент України як глава держави створює у межах коштів, передбачених Державним бюджетом для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби, підписує закони, прийняті Верховною Радою, має право вето щодо прийнятих Верховною Радою законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд.

Кабінет Міністрів України як найвищий орган виконавчої влади забезпечує проведення фінансової, інвестиційної та податкової політики, політики у сферах праці і зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки, культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; організовує розробку проекту закону про Державний бюджет і забезпечує його виконання.

Рахункова Палата Верховної Ради України здійснює:

— організацію і контроль за своєчасним виконанням дохідної та видаткової частин Державного бюджету України, за витрачанням бюджетних коштів, у т. ч. коштів державних цільових фондів за обсягами, структурою та їхнім цільовим призначенням;

— контроль за утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього боргів України;

— визначення ефективності та доцільності використання державних коштів, валютних і кредитно-фінансових ресурсів.

Отже, Рахункова Палата Верховної Ради України виступає в ролі експертного органу Верховної Ради України, даючи відповідні висновки і рекомендації з питань фінансової діяльності органів управління.

Кабінет Міністрів України як найвищий орган виконавчої влади:

— забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики, політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки, культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

— організовує розробку проекту закону про Державний бюджет на відповідний рік і забезпечує його виконання;

— приймає рішення про використання коштів Резервного фонду Кабінету Міністрів України.

Міністерство фінансів як центральний орган виконавчої влади, підвідомчий Кабінету Міністрів України:

— складає проект Державного бюджету України;

— організовує виконання Державного бюджету України;

— проводить методичну роботу з питань бюджетного планування;

— розробляє стратегію щодо внутрішніх і зовнішніх запозичень держави, погашення та обслуговування державного боргу;

— контролює виконання Державного бюджету України, складає звіт про його виконання;

— розробляє пропозиції щодо удосконалення податкової політики тощо.

Державна фінансова інспекція України здійснює державний контроль за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, за станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів, а також розробляє пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у майбутньому.

Державна казначейська служба України здійснює:

— організацію касового виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів та контроль за цим процесом;

— управляє наявними коштами державного і місцевих бюджетів, у т. ч. в іноземній валюті, та коштами державних позабюджетних фондів у межах видатків, установлених на відповідний період;

— фінансує видатки Державного бюджету України і місцевих бюджетів;

— веде облік касового виконання державного і місцевих бюджетів та складає звіт про їхнє виконання;

— управляє державним внутрішнім та зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства;

— здійснює розподіл між Державним бюджетом України та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України;

— розробляє нормативно-методичні документи з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів, які є обов’язковими для всіх підприємств, установ і організацій, що використовують бюджетні кошти.

Державна податкова служба здійснює:

— контроль за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків і зборів;

— розробку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства, приймає нормативні акти і методичні рекомендації з питань оподаткування;

— проводить роз’яснювальну роботу серед платників податків з питань оподаткування;

— здійснює попередження та розкриття злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування.

Органи місцевого самоврядування:

— самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети;

— самостійно розпоряджаються коштами місцевих бюджетів, визначають напрямки їхнього використання;

— використовують вільні бюджетні кошти, додатково отримані в процесі виконання місцевих бюджетів;

— мають право випускати місцеві позики, лотереї та цінні папери, а також отримувати кредити в банківських установах;

— можуть бути гарантами при наданні кредитів підприємствам і установам, що належать до комунальної власності.

Правове призначення та функціонування бюджету полягає в тому, що він надає органам влади, які його затверджують, можливість вищого постійного керівництва в галузі фінансової діяльності держави та місцевого самоврядування, контролю виконавчих і розпорядчих органів влади, які складають і виконують бюджет.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 80 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)