Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 10. Державний сектор економіки та особливості управління державною власністюЧитайте также:
  1. II.Особливості валютного регулювання в Україні.
  2. Адміністративно-правові норми: поняття, особливості, структура, види.
  3. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
  4. Апарат захисту та управління АЗУВУ200Б
  5. Апаратура захисту і управління авіаційних генераторів
  6. Апаратура управління та захисту електричних мереж, металізація та заземлення
  7. Бизнес сектора В — это лучшая цена

Роздержавлення і приватизація як важливі фактори переходу до економіки ринкового типу. Мікроекономічні та макроекономічні наслідки приватизації. Особливості приватизації в Україні. Фінансові аспекти приватизаційних процесів. Становлення та розвиток Фонду державного майна України як органу управління приватизаційними процесами. Структура та функції Фонду державного майна України.

 


4. Структура залікового кредиту дисципліни „Управління державними та місцевими фінансами”

Денна форма навчання

№п/п Назва теми Кількість годин
Лекції Практичні Індивідуальна робота Самостійна робота
Змістовий модуль 1. Державні фінанси: теоретичні основи, методологія та методика управління ними.
1. Теоретичні основи державних фінансів        
2. Концептуальні засади управління державними фінансами        
3. Система органів державного управління фінансами та їх характеристика        
4. Основні засади суспільного управління державними фінансами в умовах демократії        
5. Фінансове прогнозування та планування        
6. Система фінансового контролю в Україні        
Змістовний модуль 2. Особливості управління складовими державних фінансів: проблеми та альтернативні шляхи їх вирішення.
7. Особливості управління бюджетною системою        
8. Актуальні проблеми управління державним боргом.        
9. Цільові фонди та управління ними        
10. Державний сектор економіки та особливості управління державною власністю        
Всього        

 

 


 

Заочна форма навчання


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 63 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)