Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Алгоритм вивчення теми. Дана тема визначає загальні поняття конфліктології як науки та навчальноїЧитайте также:
  1. Алгоритм
  2. Алгоритм
  3. Алгоритм
  4. Алгоритм 11.1. Контроль столкновений с помощью описанных прямоугольников.
  5. Алгоритм 13.1. Алгоритм Преследования.
  6. Алгоритм 13.2. Алгоритм Уклонения.
  7. Алгоритм 13.3. Шаблоны со случайным выбором.

Дана тема визначає загальні поняття конфліктології як науки та навчальної дисципліни.

Для розгляду даної теми вам необхідно:

1. Прослухати лекцію № 1 на тему «Розвиток конфліктології як науки та навчальної дисципліни» і законспектувати основні питання лекції:

1. Предмет, роль, мета та завдання конфліктології в системі наукових знань

2. Зв’язок конфліктології з іншими науками

3. Методи наукових досліджень у конфліктології

4. Функції конфліктології в суспільстві

Прослухати лекцію № 2 на тему «Конфлікти в історії суспільної думки» і законспектувати основні питання лекції:

1. Давні уявлення про конфліктність буття

2. Конфлікти в рамках соціополітичного виміру (кінець ХІХ—початок ХХ ст.)

3. Теорії конфліктів (кінець ХХ — початок ХХІ ст.)

4. Становлення конфліктології як науки в Україні та її розвиток на сучасному етапі

2. Підготуватись до практичного заняття № 1, для чого опрацювати основні літературні джерела і підготуватись до розгляду пи­тань для обговорення; опрацювати додаткові літературні джерела і підготувати питання для самостійного вивчення; виконати практичні завдання з теми; підготуватись до тестування по темі і виконати завдання для самостійної роботи.

3. Під час роботи на практичному занятті вам необхідно взяти участь у обговоренні основних питань і звернути увагу на те, що ключовими аспектами теми є: розвиток конфліктології як науки та навчальної дисципліни, а також конфлікти в історії суспільної думки.

4. Контроль знань з теми буде проводитися відповідно до встановленого порядку і критеріїв оцінювання знань студентів як за обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вив­чення та за виконання практичних завдань, завдань для самостійної роботи (як під час практичного заняття, так і за окремим графіком під час консультацій), так і за результатами заключного тестування з теми під час практичного заняття

5. За результатами вивчення теми студенти повиннізнати:що являє собою з наукової точки зору конфліктологія; предмет, роль, мета та завдання конфліктології в системі наукових знань; зв’язок конфліктології з іншими науками; методи наукових досліджень у конфліктології; функції конфліктології в суспільстві; давні та сучасні уявлення про конфліктність буття; теорії конфліктів; становлення конфліктології як науки в Україні та її розвиток на сучасному етапі.

вміти:розглядати конфліктологію як науку та навчальну дисципліну; застосовувати методи наукових досліджень у конфліктології.

ПЛАНИ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 106 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)