Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Статистичні методи аналізу і динаміки середнього заробітку і середньої заробітної платиЧитайте также:
  1. II. Методика работы со стилями
  2. II. Методы и методики диагностики неосознаваемых побуждений.
  3. II. Организационно-методическое и информационное обеспечение олимпиады
  4. II. Організаційно-методичні вказівки
  5. III. Методический раздел программы
  6. IV Методические указания
  7. IV. Методические рекомендации по собиранию, технике записывания и оформлению фольклорных материалов

Для кожної категорії робітників і у цілому по виробничому персоналу визначають середньомісячну (квартальну, річну) заробітну плату і середньомісячний (квартальний, річний) заробіток.

Середня заробітна плата обчислюється діленням повного фонду заробітної плати за звітний період на середньоспискову чисельність робітників за цей період. Вона необхідна для аналізу виконання плану по фонду заробітної плати і затрат на виробництво.

Середній заробіток – співвідношення фонду оплати праці за звітний період до середньоспискової чисельності робітників за цей період. Він характеризує рівень благоустрою робітників. Його ще називають повною середньою заробітною платою.

По категорії робітників на основі даних обліку розраховують додатково середнього динну і середньоденну заробітні плати, які використовують при аналізі затрат на виробництво.

Середньогодинна заробітна плата ( ) характеризує середній рівень оплати за одну відпрацьовану людино-годину в умовах нормальної зміни і визначається шляхом ділення фонду годинної заробітної плати (ФЗП(год)) на кількість відпрацьованих людино-днів (д):

Середньоденна заробітна плата ( ) характеризує середній рівень оплати одного відпрацьованого людино-дня. ЇЇ визначають як співвідношення фонду денної заробітної плати (ФЗП(д)) до кількості відпрацьованих людино-днів (д):

Середньомісячна заробітна плата ( ) відображає середній рівень заробітної плати одного робітника за місяць. Її розраховують діленням повного фонду заробітної плати (ФЗП) за місяць на середньоспискову кількість робітників (Чсс):

Аналогічно визначають середньомісячну заробітну плату за квартал та рік.

Індекс середнього заробітку змінного складу (І1) розраховують:

де Ф1 і Ф0 – фонди оплати праці по кожному підприємству відповідно у звітному і базисному періоді; Чсс1 і Чсс2 – середньоспискова чисельність водіїв по кожному підприємству відповідно у звітному та базисному періодах.Індекс середнього заробітку постійного складу (І2) розраховують:

де , – середній заробіток водіїв по кожному підприємству відповідно у звітному та базисному періодах.

 

Література: [1; 2; 5; 9; 12; 13; 15; 16; 17].

 

Питання контролю знань студентів:

1. Назвіть основні завдання вивчення статистики праці?

2. Структура персоналу підприємства автотранспорту?

3. Як здійснюють розрахунок середньоспискової чисельності працівників?

4. Як розраховують продуктивність праці, трудоємність продукції на автот-ранспортному підприємстві?

5. Що таке фонд оплати праці?

6. Як розраховують економію (перевитрату) фонду заробітної плати?

7. Які ви знаєте статистичні методи аналізу і динаміки середнього заробітку і середньої заробітної плати?

 

 

Змістовий модуль 3.

Статистика використання палива і матеріалів, собівартості продукції. Аналіз результатів фінансової діяльності автотранспортних підприємств

 

Тема 7. Статистика оборотного капіталу на підприємствах автотранспорту

 

План

1. Статистичне вивчення оборотного капіталу підприємств автомобільного транспорту.

2. Статистика наявності та ефективності використання оборотного капіталу.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 89 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)