Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розділ 1

Читайте также:
  1. ВИСНОВКИ ДО 3 РОЗДІЛУ
  2. Висновки до першого розділу
  3. Внутрішній розпорядок підрозділу
  4. З Кіокушин карате у розділі «Куміте» серед дітей, юнаків та дівчат а також чоловіків та жінок.
  5. І Розділ
  6. ІІ РОЗДІЛ
  7. ІІІ Розділ

Предмет і значення курсу „Історія економіки та економічної думки”

1.1. Предмет, методи, функції і завдання курсу „Історія економіки та економічної думки”.

1.2. Основні підходи та критерії до визначення періодизації історії економіки та економічної думки.

1.1. Предмет і завдання курсу „Історія економіки та економічної думки”

Економічне життя суспільства є надзвичайно багатогранним. Його вивчає система економічних наук, яка включає науки про загальні закони економічного розвитку, галузеві економічні науки, що розглядають конкретні економічні процеси, та науки про народне господарство.

Кожна з них має свій предмет, своє коло досліджуваних питань. Об’єктом вивчення економічної науки є економіка як сукупність суспільних відносин, як народне господарство в його еволюційному розвитку. Першість серед усіх економічних наук належить економічній теорії (політичній економії), яка виступає методологічною базою для цілої системи економічних наук, оскільки розкриває основоположні базові поняття, економічні закони, категорії, принципи господарювання, які реалізуються в усіх галузях і сферах людської діяльності. «Історія економіки та економічної думки» - інтегрований курс і знаходиться на стику двох дисциплін економічної історії та історії економічної думки, і має особливий підхід у дослідженні історико-економічних процесів

Історичний екскурс у минуле економічного життя суспільства показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності, а відтак, розглядавши таємниці економічних процесів, спробувати управляти ними. Практичні потреби регулювання економічного життя й зумовили виникнення науки історії економіки та економічної думки.

Історія економіки та економічної думки є обґрунтуванням фактів та подій, суспільного господарства певної цивілізації та їх наукове відображення в економічних теорій та концепцій за допомогою історичного матеріалу.

Таким чином, вивчення історії економіки та економічної думки є формування економічного мислення для того, щоб довідатися як сприймали і вирішували економічні проблеми в минулому, і розуміти розвиток економічних теорії і концепцій від минулого до сьогодення.

Глибоке розуміння суті історії економіки та економічної думки як предмету потребує з’ясування джерел їхнього зародження й розвитку.

Економічна історія як наука виникла у ХІХ ст. (німецька історична школа). Одним із головних її завдань є узагальнення та аналіз господарського досвіду, нагромадженого людиною. Вивчення цього досвіду дає змогу прогнозувати економічний розвиток, розробляти найбільш доцільну економічну стратегію й тактику, давати практичні рекомендації.

Економічна історія вивчає еволюцію господарської діяльності, господарського буття людства від первісного суспільства до сучасності. Ці питання є предметом економічної історії - науки, яка відіграє фундаментальну роль у системі історико-економічних дисциплін.Економічна думка зародилася у глибокій давнині і пройшла складний шлях від емпіричного розуміння економічних явищ до формування наукових теорій. Розвиток економічної думки поступово сформував і науку про її власну історію, тобто історію економічної думки, предметом якої є історичний процес виникнення і розвитку економічних ідей, течій і шкіл, вчень окремих економістів.

Отже, предметом історії економіки та економічної думки є вивчення еволюції господарської діяльності, господарського буття людства в процесі виникнення і розвитку економічних ідей, концепцій, течій і шкіл в сукупності і різноманітності форм вияву на кожному конкретному історичному етапі.

Щодо методико-методологічних засад аналізу історії економіки та економічної думки, то вони можуть бути різними залежно від того, якої мети бажає досягти дослідник. Економічна теорія використовує широкий спектр прийомів і способів дослідження свого предмету, які й визначають зміст її методу.

Загрузка...

Методологічно історія економіки та економічної думки як особлива система наукових поглядів об’єднує сукупність методів економічного аналізу (до них можна віднести такі методи: діалектичний, наукової абстракції, історичний і логічний методи). Рис. 1.1

 

Рис. 1.1 Методологічний аспект дослідження історії економіки та економічної думки на основі методів економічного аналізу

Кожен із ключових методів має своє призначення, що вказує на необхідність більш детального вивчення їх змісту.

Діалектика як метод – метод пізнання, загальний для всіх наук, у тому числі для історії економіки та економічної думки. Він базується на використанні законів і принципів філософії, сутність яких полягає у пізнанні економічних явищ і процесів у їхньому зв’язку та взаємозалежності, у стані безперервного розвитку, у розумінні того, що накопичення кількісних змін зумовлює зміни якісного стану, що джерелом розвитку є єдність і боротьба протилежностей.


Дата добавления: 2015-10-16; просмотров: 61 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Основні підходи та критерії періодизації історії економіки та економічної думки | Тест №1. | Економічний розвиток первісної доби та перших цивілізацій | Розвиток економіки в період рабовласницького суспільства | Формування економічної думки Стародавнього світу | Розвиток феодальних відносин в епоху Середньовіччя | Форми землеволодіння, типи феодального господарювання | Економічна думка середньовічного Сходу і феодальної Європи | Розвиток феодальних відносин в Київській Русі. | Феодальне землеволодіння: форми, характер. Основні категорії залежних селян у Київській Русі |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ| Поєднання теорії і практики

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)