Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначте особливості структури педагогічної діяльності педагога

Читайте также:
  1. A) реструктуризация
  2. II.4. Роль педагога в проблемном обучении
  3. АНАЛИЗ СВОЕГО ЗАНЯТИЯ У ПЕДАГОГА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
  4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
  5. Анатомічна будова і морфологічні особливості генеративних органів рослин.
  6. АРГУМЕНТОВАНО ПОЯСНИТИ СУТНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ СТРУКТУРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА.
  7. Б). Особливості бойових дій підрозділів в обороні

Для підвищення якості роботи, професіоналізму вихователя необхідно знати структуру педагогічної діяльності й пов'язану з нею систему теоретичних і практичних умінь і навичок. Виділяють такі види педагогічної діяльності педагога: діагностичну, орієнтаційно-прогностичну, конструктивно-проектувальну, організаторську, інформаційно-пояснювальну, комунікативно-стимулюючу, аналітико-оцінну, творчо-дослідницьку.

Діагностична діяльністьспрямована на вивчення здібностей, виявлення рівнів моральної, розумової, фізичної, естетичної вихованості, умов сімейного життя тощо.

Орієнтаційно - прогностична діяльністьспрямована на забезпечення вихованців знаннями, розвиток їхніх здібностей, можливостей, на рівень засвоєння навчального матеріалу та ін. Цей вид діяльності дає педагогові можливість прогнозувати, які якості можна сформувати у вихованців, які форми, методи, засоби виховання й навчання будуть найефективнішими під час проведення цієї роботи.

Конструктивно-проектувальна діяльність проводиться з огляду на наявні умови навчання і виховання вихованців, їхні інтереси й потреби; власний досвід і майстерність. Педагог підбирає конкретні педагогічні завдання, планує індивідуальну роботу з вихованцями.

Організаторська діяльністьпов'язана із залученням вихованців до наміченої роботи. Для цього педагог повинен уміти визначати конкретні завдання, зацікавити вихованців запланованою роботою, розподіляти завдання й доручення, керувати ходом роботи й здійснювати контроль за її виконанням.

В інформаційно - пояснювальній діяльностіпедагог виступає головним джерелом наукової, світоглядної й морально-естетичної інформації.

Комунікативно-стимулююча діяльність по в'язана з тим впливом, який педагог чинить на вихованців як професіонал і як особистість.

Аналітико-оцінна діяльність безпосереднє пов'язана з аналізом завершеного навчально-виховного процесу: виявляються його позитивні ї негативні сторони та ефективність, порівнюють ся намічені й отримані результати, дається її оцінка, вносяться необхідні корективи, ведуть ся пошуки шляхів подальшого удосконалювання процесів навчання й виховання.

Творчо-дослідницька діяльність може відбуватися на двох рівнях. Перший: педагог творче використовує загальновідомі педагогічні й методичні ідеї в конкретних умовах навчання й ви ховання. Другий: педагог творчо використовує маловідомі технології та методики навчання і виховання, описані в науковій літературі.


Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 120 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Розкрийте особливості дошкільної педагогіки як галузісистеми педагогічних знань | Проаналізувати виникнення становлення і розвиток педагогіки як науки. Розкрийте предмет і завдання педагогіки | Розкрийте зв'язок дошкільної педагогіки з іншими науками | Назвіть та схарактеризуйте типи дошкільних закладів і їх функції | Назвіть та проаналізуйте види ігор дітей дошкільного віку. Надайте характеристику сюжетно-рольовій грі та розкрийте передумови її виникнення | Схарактеризуйте структурні компоненти сюжетно-рольової гри та їх зміни впродовж дошкільного дитинства | Розкрийте місце гри в дошкільному дитинстві | Назвіть та схарактеризуйте основні етапи розвитку гри | У чому полягають особливості організації самостійної ігрової діяльності дітей | Розкрийте особливості дидактичної гри. Наведіть приклади |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Схарактеризуйте особливості системи освіти України та назвіть її структурні елементи| Назвіть та проаналізуйте принципи виховання

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)