Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Майнові відносини регулюються цивільним правом

Читайте также:
  1. В заседании постоянного комитета, постоянной комиссии могут участвовать с правом совещательного голоса депутаты Законодательного Собрания, не входящие в его (ее) состав.
  2. Доказательства лежащие в основании правомерности увольнения по инициативе работодателя при отсутствии виновных действий работника
  3. Доказательства, лежащие в основании правомерности увольнения по инициативе работодателя за виновные действия работника
  4. Научиться проводить аналогии означает научиться видеть, что Верх Равен Низу, Внешнее Равно Внутреннему, Левое Равно Правому.
  5. Недобросовестность как диагноз злоупотребления правом
  6. Некоторые судьи неправомерно рассматривают непризнание лицом своей вины как основание для ужесточения наказания.

ч.1 ст. 1 ЦК – ЦП регулює особисті немайнові та майнові відносини. Чому законодавець на перше місце виніс особисті немайнові відносини? за питомою вагою майнові відносини переважають, але за важливістю концептуального підходу, що закріплено в КУ ідея прав людини важливіша, ЦК пішов за такою ж логікою побудови.

Усталене розуміння з приводу майнових відносин:

а) відносини статики – відносини, які закріплюють майнові блага за особою - право власності (Кн.3 Р.1), виходячи із аналізу ЦКУ таку статику відображають також інші речові права (Кн. 3 ЦК Р.2 – право володіння – Гл. 31 ЦК, сервітут – Гл. 32, емфітевзис Гл.33, суперфіцій – Гл. 34),

б) відносини динаміки(відносини товарообігу, товарно – грошові відносини) і забезпечують рух матеріальних благ від одних осіб до інших – інститут зобов’язального права, а особливо договірних конструкцій.

Тенденція до розширення майнових відносин.

Особисті немайнові відносини:

1. які пов’язані з майновими – ПІВ,

2. які не пов’язані з майновими – право на життя, здоров’я сім’ю,

Таке формулювання містив ЦК УРСР і така класифікація не втратила свою актуальність.

· на сьогодні досить аргументовано розглядаються організаційно – майнові відносини, включення їх до предмета цивільного права. Це поняття з’явилось в радянський період, самі зі статі Красавчикова.

Красавчиков: всі відносини в ЦП треба поділити:

1. відносини, що підлягають організації (организуемые отношения),

2. організаційно – правові відносини

Ознаки організаційно – правових відносин:

1. особливий зміст – система організаційних дій, спрямованих на впорядкування, організацію відносин,

2. особливість об’єкта - упорядкованість СВ, зв’язків та дій учасників відносин, що підлягають організації,

3. особливість безпосередньої цілі, мета – мета майнових відносин – отримання майна при договорі купівлі – продажу, мета організаційних відносинах – упорядкування відповідного акту, процесу по виконанню договору,

організаційно – правові відносини - певні соціальні зв’язки, побудовані на засадах координації чи субординації, які спрямовані на упорядкування інших СВ, дій її учасників або на формування соціальних утворень, такі, як ЮО чи державні органи.

Класифікація:

1. организационно – предпосылочные - організаційно – попередні - відносини зх. приводу укладення договору,

2. організаційно – делегаційні відносини - відносини стосовно видачі і відзиву довіреності,

3. організаційно – контролюючі відносини - договори: наприклад підряду – право замовника контролювати якість робіт,

4. організаційно – інформаційні відносини – поінформованість, обов’язок передати інформацію: в договорі поруки поручитель зобов’язується повідомити про це боржника.

Ця стаття не була сприйнята радянськими вченими, це сфера господарського права, до цього питання повернулись нещодавно

Проблеми:

1. проблема включення до предмета ЦП особистих немайнових прав:

співвідношення КН.2 (особисті немайнові права), немає стабільності в контексті співвідношення з КУ, Конституція – публічна сфера, це відносини субординації і закріплення цих прав імперативне, інший концептуальний підхід, закріплення цих прав у ЦК - принцип децентралізації, рівність учасників, тобто принципово різний підхід,

проблема: як підходити до цих прав – з точки зору регулювання чи охорони? якщо проаналізувати КН.2 - держава не повинна регулювати ці відносини, а лише закріплювати, з точки зору охорони прав, у ЦК РФ є лише одна стаття. Л! позитивний підхід,

2. проблема включення до предмета ЦП права інтелектуальної власності:

це не просто наукова дискусія, вона переросла у пропозиції виключення цих положень із ЦК і ГК та створення кодексу інтелектуальної власності.

Проект КУ про ІВ 7.06. 2004р. №5620 - мета – створення єдиного кодифікованого акта:

недоліки проекту – неприйняття цього кодексу, У ЦК РФ також виникла така проблема, цей кодекс приймався по книгах, у 2006р. прийняття остання книга – інтелектуальна власність, журнал ПІВ у 2004 – 2006р. – ідея створення кодексу права інтелектуальної власності.


Дата добавления: 2015-08-09; просмотров: 124 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Теоретичні проблеми виконання зобов’язань. Принципи виконання зобов’язань. | Система видів забезпечення виконання зобов’язань за ЦК України. | Теоретичні проблеми універсального та сингулярного правонаступництва у спадковому праві. | Проблеми визначення місця сімейного права в правовій системі України. | Теоретичні та практичні проблеми поділу майна подружжя. | Поняття та характеристика аліментних відносин. | УГОДА ПОДРУЖЖЯ ПРО НАДАННЯ УТРИМАННЯ | ДОГОВОРИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИТИНИ | Специфіка деліктних правовідносин за участю суб’єктів підприємництва. | Теоретичні проблеми співвідношення комерційного (фірмового) найменування з назвою юридичної особи. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Цивільне право в системі приватного права| Метод – критерій виокремлення галузі права, сукупність прийомів впливу норм на СВ, що складають предмет цивільного права

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)