Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Т е м а 6. Етапи розвитку політичної думки в Україні

Читайте также:
  1. Альтернативні концепції розвитку.
  2. Альтернативні концепції розвитку.
  3. Анкета розвитку ораторських вмінь
  4. Бойко Ю.М. Українська та зарубіжна культура: історія становлення і розвитку культури стародавнього світу (курс лекцій). – Вінниця, 2001.
  5. Вивчення цілей і пріоритетів розвитку підприємства
  6. Визначте психолого – педагогічні особливості навчання підлітків. Порівняйте особливості розвитку особистості підлітка та юнака.
  7. Використання методів і прийомів роботи з метою розвитку зв'язного мовлення. Загальна характеристика методів, прийомів та форм роботи над зв'язним мовленням

Т е м а 1. Предмет і метод політології

1.Визначення політології, походження терміну, етапи становлення політології як науки та навчальної дисципліни. Зростання ролі і значення політології у сьогоденні.

2.Предмет політології (універсалістськи-сумативний, аналітико-концептуальний, структурно-функціональний підходи.).

3.Методи політології (емпіричні: спостереження, експеримент; теоретичні: загальнонаукові, єдності історичного та логічного, системний, структурно-функціональний, синергетичний, соціологічний, нормативно-ціннісний, психологічний, антропологічний, біхевіоризм, «теорія обміну».

4.Поняття й категорії й закономірності політології, їх класифікація.

5.Структура та функції політології.

Т е м а 2. Політика як суспільне явище

1.Складові політики як суспільного явища.

2.Підходи до розуміння політики (конфронтаційний, сконцентрований на владі, консенсусний).

3.Структура політики.

4.Типи і види політики.

5.Функції політики.

Т е м а 3. Соціально-класова структура суспільства. Теорія стратифікації

1.Теоретичні підходи до політичної суб’єктності(активістський, генеральний, функціональний).

2.Типи політичної суб’єктності (типологія Г. Алмонд, типологія вітчизняних політологів).

3.Соціальні суб’єкти політики, їх класифікація.

4.Стратифікаційний підхід до політичної суб’єктності.

 

Т е м а 4. Політична влада

1.Поняття й структура влади.

2.Типи легітимності влади.

3.Ознаки політичної влади.

4.Засоби, ресурси й форми здійснення влади.

5.Типи, види, функцій влади.

Т е м а 5. Основні етапи становлення світової політичної думки

1.Політичні вчення Стародавнього Сходу (Конфуцій, легісти).

2.Погляди мислителів античного періоду (Платон, Аристотель, Полібій, Ціцерон).

3.Політична думка нового часу (Н. Макіавеллі, Жан Боден, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, У. Кант, Г. Гегель).

4.Політична наука ХІХ-початкуХХст.:

а) погляди позитивістів (О. Конт, Г. Спенсер, Е. Дюркгейм, М. Вебер).

б) погляди представників елітарних концепцій (В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс).

5.Політична думка другої половини ХХ– початку ХХІ ст.. (Г. Ласуел, Р. Дал, біхевіоризм, Д.Істон, Г. Алмонд, С. Верба, Р. Арон, Х. Аренд, З. Бжезінський).

 

Т е м а 6. Етапи розвитку політичної думки в Україні

1.Політичні ідеї мислителів Русі (Митрополит Іларіон, Ярослав Мудрий, літописець Нестор, Володимир Мономах).

2.Політична думка часів Великого князівства Литовського і Руського та включення України до складу Речі Посполитої (Ю. Дрогобич, С. Оріховський, Х. Філарет, І. Вишенський).

3.Політична думка доби Української козацької держави 1648-1764 рр. («Березневі статті», «Гадяцький тракт» Ю. Немирича, Конституція П. Орлика).

4.Просвітницький напрямок (Ф. Прокопович, М. Колачинський).

5.Демографічно-народницькі погляди (М. Костомарова, В. Антонович, М. Грушевський, Р. Лащенко, С. Шелухін).

6.Погляди українських лібералів (М. Драгоманов, Б. Кистяківський).

7.Консервативно-державницька думка в Україні («Історія Русів», П. Куліш, В. Липинський, С. Томашівський, В. Кучабський).

8.Націоналістичний напрям (М. Міхновський, Д. Донцов, П. Полтава і Л. Ребет).

9.Національно-державницькі підходи (І. Франко, С. Дністрянський, В. Старосольський, О. Бочковський, С. Рудницький).

10.Націонал-комунізм (В. Винниченко, М. Хвильовий).

 


Дата добавления: 2015-07-24; просмотров: 1673 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
На 2013 року| Т е м а 7. Політична діяльність і політичні відносини

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.021 сек.)