Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 3. Організація статистичного спостереження у правоохоронних органах

Читайте также:
  1. А) Організація виступу оратора.
  2. Билет № 22. порядок рассмотрения обращение и приема заявителей в органах и учреждениях прокуратуры
  3. В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ
  4. В органах прокуратуры
  5. В органах прокуратуры
  6. В течение, какого времени рассматривается служебный спор в органах внутренних дел Российской Федерации.
  7. В течение, какого времени рассматривается служебный спор в органах внутренних дел Российской Федерации.

Статистичне спостереження — це заздалегідь спланований і науково організований збір масових даних про різноманітні сус­пільно-правові явища і процеси. Статистичне спостереження є першим етапом статистичного дослідження, від якості якого за­лежать наслідки всього статистичного дослідження При організації і проведенні статистичного спостереження слід враховувати, що дані мають бути повними, точними, своє­часними, вірогідними і порівнянними.

Для забезпечення цих вимог треба спочатку скласти план ста­тистичного спостереження, в якому передбачити всі питання йо­го організації і проведення.

ПЛАН СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

І. Програмно-методологічні питання ІІ. Організаційні питання
1. Визначення мети і завдань 2. Встановлення: - об'єкта; - одиниці спостереження; - одиниці сукупності 3. Складання програми спостереження 1. Визначення органів спостереження 2. Визначення місця, часу і періоду спостереження 3. Обґрунтування форми, виду та спо­собу спостереження 4. Інші організаційні питання

 

Програма — це перелік ознак, які підлягають реєстрації по кожній одиниці сукупності (вік зло­чинця, строк позбавлення волі тощо). Питання програми й відпо­віді на них містяться у статистичних формулярах і звітах, карт­ках, бланках, анкетах. Для заповнення статистичних формулярів складаються відповідні інструкції. Серед організаційних питань особливу увагу слід звернути на вибір форми, виду і способу спостереження:

  Форма Вид   Спосіб  
за охопленням одиниць сукупності за часом проведення спостереження
1. Звітність 2. Спеціально організо­вані спосте­реження 1. Суцільне 2. Несуцільне - спостереження основного масиву; - вибіркове; - монографічне 1.Поточне 2.Періодичне 3.Одноразове 1.Безпосередній 2. Документальний 3.Опитування: - експедиційне; - самореєстраційне; - кореспондентське; - анкетне

Звітність — при цій формі будь-яка нижчестояща ланка за єдиними затвердженими формами і у твердо встановлені строки повинна обов'язково подати до вищестоящого органу відповідні документально обґрунтовані відомості про свою діяльність. Спе­ціально організовані спостереження охоплюють ті суспільно-правові явища та процеси, які не відобразилися у звітності (пере­писи, одноразові обліки).

Суцільне спостереження — це таке, коли обстеженню й реєс­трації підлягають усі без винятку елементи сукупності; несуціль-не — коли обстеженню й реєстрації підлягає лише деяка частина одиниць сукупності.

Так, при обстеженні основного масиву реєструються елемен­ти, які займають переважну частку в усій сукупності; при вибір­ковому обстежуються лише ті одинці, які відібрані випадково з усієї сукупності; монографічне передбачає детальне обстеження лише окремих типових елементів сукупності (колоній для непов­нолітніх, жіночі тюрми).Поточне спостереження полягає в безперервній реєстрації подій у міру їх виникнення (реєстрація кожного скоєного злочи­ну). Періодичне проводиться регулярно, здебільшого через рівні проміжки часу; одноразове (епізодичне) — з метою вирішення певних статистично-правових завдань.

Безпосередній спосіб полягає в реєстрації ознак відповідних одиниць сукупності шляхом безпосереднього обстеження — огляду, зважування, вимірювання і т. д. Документальний облік — грунтується на даних різноманітних документів первинного облі­ку. Опитування — це такий спосіб, коли відповіді на поставлені питання записуються зі слів опитуваного.

При вивченні правової статистики особливу увагу слід звер­нути на організацію первинного обліку й статистичної звітності в правоохоронних органах .

Ведення форм первинного обліку у відповідних органах є обов'язковим. Регламентований порядок ведення первинно­го обліку міститься в інструкціях (картках, книгах, журналах та ін.).

Загрузка...

В документах первинного обліку (картки, книги, журнали та ін.) містяться дані про виявлені злочини, про осіб, які їх скоїли, про рух кримінальних або цивільних справ, а також про рішення, які прийняті по цих справах. Нижче поданий перелік основних уніфікованих документів первинного обліку в право­охоронних органах, з яким має детально ознайомитися кожен студент.

Точність і вірогідність статистичних даних є найважливішою ви­могою статистики. Розбіжності між даними спостереження і дійс­ними значеннями показників вважаються помилками спостереження, які виявляються внаслідок перевірки та контролю вірогідності даних. Насамперед здійснюється зовнішній контроль формулярів спостере­ження, потім логічний і арифметичний контроль.

 


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 288 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С ТРАВМОЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ И КОСТЕЙ ЛИЦА. | Приложение 1 | ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ | ПЕРЕДМОВА | Тема 9. Прогнозування розвитку правових подій | РОБОЧА ПРОГРАМА | Тема 5. Таблична та графічна форма подання результатів спостереження | Тема 6. Статистична характеристика результатів спостереження | Тема 7. Статистичні показники характеристики динаміки правових подій | Тема 8. Методи аналізу економічної злочинності |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема 1. Загальні основи правової статистики| Тема 4. Система показників правової статистики

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.018 сек.)