Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПЕРЕДМОВА. Навчально-методичні матеріали

Читайте также:
  1. ПЕРЕДМОВА
  2. Передмова
  3. Передмова
  4. Передмова
  5. ПЕРЕДМОВА
  6. ПЕРЕДМОВА

ПРАВОВА СТАТИСТИКА

 

Навчально-методичні матеріали

 

 

Київ – 2011


УДК 340.31

ББК 629.6

Обговорено і схвалено на засіданні
кафедри бухгалтерського обліку, аудиту та статистики

(Протокол № 41 від 20 червня 2011 р.)

 

Укладач:

Герасименко Сергій Сергійович – доктор економічних наук, професор

 

Правова статистика:Навчально-методичні матеріали // Укл. С.С. Герасименко. – К.: Національна академія управління, 2011. – 44 с.

 

 

Метоювикладання дисципліни є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок встановлення, вимірювання і дослідження закономірностей та тенденцій розвитку суспільно-правових процесів.

 

 

УДК 340.31

ББК 629.6

 

 

© Оригінал-макет,

"Національної академії управління", 2011

 


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ПО ТЕМАХ
РОБОЧА ПРОГРАМА
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
РЕГЛАМЕНТ ВИКЛАДАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
НАВЧАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ПЕРЕДМОВА

 

Згідно із своєю назвою “Навчально-методичний посібник”призначений для надання студентові методичних вказівок щодо вивчення дисципліни “Правова статистика”. Його структура і зміст мають за метувказати шо треба знати відповідно до навчальної програми і якпередбачається проконтролювати рівень набутих знань. При цьому посібникне замінює і не повинен замінювати підручники, посібники та інші навчально-інформаційні джерела, опанування змісту якого і є необхідною умовою для отримання позитивної оцінки при завершальному контролі вивчення дисципліни.

Виходячи з вищезформульваної мети посібник складається з наступних розділів:

1. Структура курсу “Правова статистика”

2. Навчально-методичне забезпечення курсу “Правова статистика”

3. Тестові завдання для контролю знань і вмінь опанування курсу “Правова статистика”

4. Література

Контроль знань і вмінь у формі тестових завдань, які охоплюють перевірку набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок щодо використання всіх передбачених структурною декомпозицією курсу навчальних елементівдозволяє :

1) внести цільове практичне спрямування в читання лекцій та проведення практичних занять;

2) узгодити за структурою і змістом проміжніта завершальнийконтролі;

3) забезпечити можливість системноїпідготовки студентів до завершального контролю протягом всього часу вивчення дисципліни;

4) надати можливість викладачу і студенту регулярноотримувати об’єктивну інформаціющодо опанування студентом окремих тем курсу;5) навчитися студентові самостійно працювати з літературою з правової статистики для подальшого розширення і поглиблення знань.

Метоювикладання дисципліни є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок встановлення, вимірювання і дослідження закономірностей та тенденцій розвитку суспільно-правових процесів.

Завданнямививчення дисципліни є:

- здобування знань про поняття, зміст, основні показники суспільно-правових явищ, їх вплив на стан і розвиток суспільства;

- формування навички організації збирання й оброблення статистичних даних згідно з принципами статис­тичної науки про кримінально-правові, цивільно-правові й адміністративно-правові явища і процеси суспільного життя;

- набуття умінь використання методів аналізу статистичної інформації та дослідження й прогнозу­вання правопорушень, злочинності, цивільних спорів, діяльності правоохоронних органів.

Предмет: суспільно-правові відносини та наслідки порушення законодавства для суб’єктів права.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 334 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С ТРАВМОЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ И КОСТЕЙ ЛИЦА. | Приложение 1 | РОБОЧА ПРОГРАМА | Тема 1. Загальні основи правової статистики | Тема 3. Організація статистичного спостереження у правоохоронних органах | Тема 4. Система показників правової статистики | Тема 5. Таблична та графічна форма подання результатів спостереження | Тема 6. Статистична характеристика результатів спостереження | Тема 7. Статистичні показники характеристики динаміки правових подій | Тема 8. Методи аналізу економічної злочинності |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ| Тема 9. Прогнозування розвитку правових подій

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.048 сек.)