Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями

Читайте также:
  1. Актуальність дослідження
  2. Аналіз методів дослідження і характеристика обладнання. Можливі небезпеки при роботі з комп’ютером
  3. Аналіз результатів емпіричного дослідження
  4. Взяття матеріалу для бактеріологічного дослідження на кишкову групу
  5. Висновки щодо результатів отриманих в ході проведеного дослідження
  6. Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 1 страница
  7. Відображення в обліку господарських операцій з ремонту і модернізації основних засобів 2 страница

У ході здійснення операцій з товарно-матеріальними цінностями можуть відбуватися різного роду порушення і зловживання.

Експертне дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями проводиться судово-бухгалтерською експертизою, коли поставлені експертизою питання стосуються нестачі цінностей, порушення нормативних актів, що регулюють облік товарних операцій у підприємствах торгівлі.

Відповідно до завдання на проведення судово-бухгалтерської експертизи експерт-бухгалтер визначає задачі, об'єкти, джерела інформації, методичні прийоми і способи експертного дослідження, узагальнення й реалізації результатів експертизи.

Основним завданням судово-бухгалтерської експертизи є активний вплив на усунення правопорушень з товарно-матеріальними цінностями, сприяння їх раціональному використанню та забезпеченню на всіх стадіях руху товарів.

До числа найбільш важливих задач експертизи можна віднести наступні:

- встановлення у процесі експертного дослідження порушень законодавчих актів, у результаті яких підприємству були нанесені збитки;

- встановлення фактичних даних, зв'язаних з нестачею або надлишками товарно-матеріальних цінностей або грошових коштів;

- визначення правильності документального оформлення операцій з приймання, зберігання і реалізації товарів і тари;

- підтвердження документальної обґрунтованості оприбуткування товарів і тари з урахуванням висновків інших видів експертиз;

- з'ясування відповідності пояснень осіб, які проходять за справою, даним, які містяться в документах;

- уточнення кола осіб, за якими за документальними даними у досліджуваному періоді враховувалися товарно-матеріальні цінності та кошти;

- виявлення недоліків у організації і веденні бухгалтерського обліку та контролю, що сприяли утворенню матеріального збитку, перешкоджували його своєчасному виявленню;

- встановлення причин правопорушень, що сприяли утворенню нестач чи надлишків;

- розробка профілактичних заходів щодо запобігання правопорушень у діяльності підприємств.

Об'єктамиекспертного дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями є:

- схоронність товарно-матеріальних цінностей - досліджується, чи відповідає стан господарства торгового підприємства вимогам схоронності цінності (устаткування складських приміщень і торгових залів сигналізацією, стелажами, полками для збереження товарів, наявність протипожежного устаткування і т.п.);

- закріплення матеріальної відповідальності - досліджується за даними договорів про матеріальну відповідальність, укладених між адміністрацією підприємства і конкретними робітниками;

 

- кількісна і якісна прийомка товарно-матеріальних цінностей, що

надійшли від постачальників - досліджується повнота і своєчасність оприбуткування товарно-матеріальних цінностей за даними бухгалтерського обліку, відповідність кількості і якості цінностей, що надійшли, супровідним документам;

- переоцінка товарно-матеріальних цінностей - досліджується за даними бухгалтерського обліку, актами на переоцінку товарів, досліджуються причини і джерела переоцінки товарно-матеріальних цінностей;

- ушкодження, брак, псування товарно-матеріальних цінностей - досліджуються причини, що обумовили виникнення браку і псування, розмір їх, акти на списання, компетентність членів комісії, осіб, які заподіяли шкоду;

- первинні документи з обліку товарно-матеріальних цінностей – дослід-

жуються експертом-бухгалтером у частині відображених у них господарських операцій;

- реєстри бухгалтерського обліку і звітних форм - досліджуються в частині вірогідності й об'єктивності даних, що містяться у них;

- нестача товарно-матеріальних цінностей і матеріальні збитки, виявлені ревізією - експерт-бухгалтер з'ясовує наскільки вірно ревізією встановлені сума матеріального збитку, особи, які заподіяли матеріальний збиток, чи підтверджується даними бухгалтерського обліку виявлена ревізією сума матеріального збитку.

Джерелами інформації експертного дослідження є: нормативні акти, що регламентують операції з товарно-матеріальними цінностями; нормативно-довідкова інформація; планова інформація, що міститься у бізнес-плані; фактографічна інформація: договори постачань товарно-матеріальних цінностей, договори про матеріальну відповідальність робітників; первинні документи з руху товарно-матеріальних цінностей; інвентаризаційні описи, акти результатів інвентаризацій, порівняльні відомості; реєстри бухгалтерського обліку, у яких відображається надходження, вибуття товарів; акти ревізій і перевірок матеріальних цінностей; висновки експертів інших спеціальностей; свідчення обвинувачених і свідків з справи, яка розслідується; протоколи, що містяться у справі та ін.

У процесі експертного дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями експерт-бухгалтер використовує різні прийоми і способи дослідження, узагальнення та реалізації результатів експертизи.

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 263 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Процес судово-бухгалтерської експертизи і етапи його проведення | Зі справи № 30 за звинуваченням Котова А.С. | Задачі, об’єкти, джерела інформації і етапи експертного дослідження операцій з грошовими коштами | Тести для поточного контролю за темою | Завдання, об'єкти та інформаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи розрахунків з оплати праці | Методика експертного дослідження операцій з нарахування заробітної плати та утримань з неї | Тести для поточного контролю за темою | Завдання, об'єкти і джерела інформації експертизи операцій з основними засобами | Методика експертного дослідження операцій з основними засобами | Дт 424 Кт 745 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тести для поточного контролю за темою| Цінностями

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.015 сек.)