Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методика експертного дослідження операцій з основними засобами

Читайте также:
  1. Актуальність дослідження
  2. Аналіз методів дослідження і характеристика обладнання. Можливі небезпеки при роботі з комп’ютером
  3. Аналіз результатів емпіричного дослідження
  4. Б. Методика катетеризации лучевой артерии.
  5. Безубыточность работы предприятия ИГИТ. Точка безубыточности: понятие, методика расчета, применение
  6. В. Методика выполнения блокады.
  7. В. Методика выполнения блокады.

Підтвердження правильності формування первісної вартості основних засобів

Основні засоби, придбані за плату і споруджені (виготовлені) господарським або підрядним способами, зараховуються на баланс за фактичною собівартістю.

Перевіряючи правильність визначення фактичної собівартості, експерт-бухгалтер звертає увагу на правомірність капіталізації тих або інших витрат і на наявність їх документального підтвердження.

Перелік витрат, що включаються у первісну вартість основних засобів, визначений п. 8 П(С)БО 7 “Основні засоби”:

- купівельна вартість об'єкта без ПДВ - накладна, рахунок;

- суми непрямих податків, що не відшкодовуються – платіжні документи, що підтверджують сплату акцизного збору або ПДВ;

- транспортні витрати - рахунок на оплату, акт виконаних робіт (при підрядному способі), подорожній лист, акт на списання ГСМ, розрахунково-платіжна відомість (при доставці об'єкта власним транспортом);

- реєстраційні збори, державне мито - квитанція про сплату мита, посвідчення про державну реєстрацію;

- витрати на страхування ризиків доставки - страховий поліс, квитанція про сплату страхового платежу;

- витрати на монтаж, установлення - акт приймання-передачі виконаних робіт і рахунок на сплату (при підрядному способі), акт на списання матеріалів, розрахунково-платіжна відомість, розрахунки бухгалтера (при господарському способі).

Експерт-бухгалтер зіставляє суми, що зазначені в первинних документах, з відомостями аналітичного обліку капітальних інвестицій за кожним об'єктом.

У випадку фальсифікації первинних документів необхідно здійснити зустрічну перевірку та можна призначити техніко-криміналістичну експертизу документів.

З метою виявлення факту підміни нового об'єкта на старий експерт-бухгалтер перевіряє:

- відповідність технічних характеристик об'єкта, що надійшов, показникам, зазначеним у технічній документації;

- відповідність заводського номера на самому об'єкті номеру, зазначеному у технічному паспорті;

- повноту і правильність переносу технічних характеристик об'єкта з технічного паспорта в інвентарну картку.

Первісна вартість об’єктів, отриманих безоплатно або як внесок до статутного капіталу, визначається на рівні їх справедливої вартості. Розмір вартості таких об’єктів має бути вказаний у документах на їх передачу та підтверджений актом незалежного експерта-оцінювача.

Завищення суми амортизації, що зменшує базу оподатковування

Експерт-бухгалтер може досліджувати суму амортизації, розраховану в податковому обліку, з метою її підтвердження в тих випадках, коли розглядається позовна заява податкових органів або платників податку на прибуток щодо неправильного визначення оподаткованого прибутку.

Згідно зі ст. 4 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” оподатковуваний прибуток визначається наступним чином:

Оподаткований прибуток = Валові доходи – Валові витрати – Амортизація

 

Підприємства, бажаючи занизити розмір оподаткованого прибутку, прагнуть збільшити суму амортизації. Сума амортизації розраховується за формулою:

Амортизація = Балансова вартість ´ норма амортизації

Отже, експерт-бухгалтер досліджує два об'єкти: норму амортизації та балансову вартість основних засобів.

Норми амортизації основних засобів встановлені Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” та є єдиними для груп основних засобів:

група 1 – будівлі, споруди та передавальні пристрої - 2 %;

група 2 – автомобільний транспорт і вузли до нього, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади й інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, пристрої і прилади до них - 10 %;

група 3 – будь-які інші основні фонди, що не відносяться до груп 1, 2 і 4 – 6%;

група 4 – електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, їх програмне забезпечення, пов'язані з нимизасоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефо-

 

ни, мікрофони і рації - 15 %.

Експерт-бухгалтер перевіряє правильність віднесення об'єкта до групи основних засобів та, відповідно, правильність застосування норми амортизації. Слід зазначити, що вказані норми амортизації застосовуються до об’єктів, які було введено до експлуатації з 1 січня 2004 року. До інших об’єктів застосовуються старі норми (1 група – 5 % річних; 2 група – 25 %; 3 група – 15%).

Підприємства мають право застосовувати зменшені норми амортизації за умови пояснення свого рішення. Отже, експерт-бухгалтер повинен перевірити наявність розпорядчого документу щодо застосування знижених норм, з яким має ознайомитися податкова служба.

Балансова вартість об’єктів, що входять до 1 групи, або груп 2, 3, 4 зазначається за формулою:

Б(а) = Б(а-1) + П(а-1) - В(а-1) - А(а-1)

Б(а) – балансова вартість групи основних засобів на початок звітного періоду;

Б(а-1) – балансова вартість групи основних засобів на початок попереднього періоду;

П(а-1) - витрати на придбання, спорудження виробничих основних засобів та витрати їх ремонт і модернізацію, що перевищують 10 % балансової вартості групи на початок звітного року. Слід пам’ятати, що витрати на придбання матеріальних цінностей, вартість яких не перевищує 1000грн., відносяться на збільшення валових витрат. Отже, експерт-бухгалтер повинен перевірити, чи не відносилися об'єкти, вартістю нижче 1000 грн., до складу основних засобів. Також не підлягають амортизації витрати на придбання, ремонт, модернізацію невиробничих фондів.

В(а-1) - балансова вартість об'єкта групи 1, що вибув будь-яким способом та продажна вартість об'єктів груп 2-4, що підлягають реалізації. Якщо продажна вартість об'єкта більше балансової вартості групи, то остання прирівнюється до

 

нуля, а різниця відноситься на валових доходів.

У випадку ліквідації, ремонту і поліпшення об'єктів груп 2-4, балансова вартість груп не змінюється.

Завищення сум амортизації об'єкта в бухгалтерському обліку з метою його якнайшвидшого списання

Розмір амортизації може перевірятися при обґрунтуванні розміру фінансового результату. В цьому разі перевірці підлягають:

1. Метод амортизації - чи зафіксований він у наказі про облікову політику підприємства. Оскільки метод амортизації встановлюється членами спеціальної комісії в момент введення об’єкта в експлуатацію, він має зазначатися в Акті приймання-передачі основних засобів.

2. Термін корисного використання, оскільки він впливає на норму амортизації. Експерт-бухгалтер перевіряє компетентність комісії, що встановлює очікуваний термін корисного використання, і методику визначення терміну корисного використання. Термін корисного використання основних засобів може підтверджуватися за допомогою технічної експертизи.

Термін корисного використання переноситься з акта приймання-передачі в інвентарну картку обліку основних засобів і відомість нарахування амортизації. Коректування терміну обов'язково оформлюється обґрунтуванням інвентаризаційної комісії і наказом керівника.

3. Правильність розрахунку суми амортизації за місяць за допомогою арифметичної перевірки. Слід пам’ятати, що нарахування амортизації призупиняється на період модернізації, добудування, консервації об’єкта.

4. Правильність відображення сум амортизації в облікових регістрах. Кореспонденція рахунків з обліку сум амортизації основних засобів надана у Інструкції із застосування плану рахунків.

Слід звернути увагу на облік амортизації безкоштовно отриманих об'єктів.

За такими об’єктами одночасно з нарахуванням амортизації визнається дохід від безоплатно отриманих необоротних об’єктів:


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 210 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Метод судово - бухгалтерської експертизи | Об'єкти судово - бухгалтерської експертизи | Порядок призначення експертизи в правоохоронній діяльності | Процес судово-бухгалтерської експертизи і етапи його проведення | Зі справи № 30 за звинуваченням Котова А.С. | Задачі, об’єкти, джерела інформації і етапи експертного дослідження операцій з грошовими коштами | Тести для поточного контролю за темою | Завдання, об'єкти та інформаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи розрахунків з оплати праці | Методика експертного дослідження операцій з нарахування заробітної плати та утримань з неї | Тести для поточного контролю за темою |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Завдання, об'єкти і джерела інформації експертизи операцій з основними засобами| Дт 424 Кт 745

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.016 сек.)