Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальні положення. Більшість судових експертиз проводиться в спеціалізованих установах

Читайте также:
  1. I. Загальні положення
  2. I. Загальні положення
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. II. Загальні обов'язки начальницького складу підрозділів гарнізону ОРС ЦЗ
  6. ВИЗНАЧЕННЯ. ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ
  7. Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Більшість судових експертиз проводиться в спеціалізованих установах, перелік яких наводиться наприкінці даного посібника.

З точки зору ступеня індивідуалізації досліджуваних об'єктів експертизи можуть бути ідентифікаційними і класифікаційними. Ідентифікаційні— це, головним чином, криміналістичні екс­пертизи, за допомогою яких встановлюється (може встановлюва­тися) конкретний об'єкт, що відобразився у матеріальному се­редовищі. Класифікаційніекспертизи (експертизи матеріалів, речовин і виробів з них, товарознавча, ґрунтознавча, судово-біо­логічна, фармацевтична експертизи) встановлюють належність об'єкта до якого-небудь класу (групова належність), причому з використанням специфічних ознак клас може бути визначено у дуже вузьких межах. Однак індивідуальність об'єкта ці експерти­зи не встановлюють.

Серед судових експертиз за характером вирішуваних завдань можна виділити велику групу так званих діагностичнихекспер­тиз, які встановлюють певні процеси, стани і залежності. До них належать планово-економічна, екологічна, фармакологічна, ав-тотехнічна, психіатрична, психологічна експертизи. Отримані за їх допомогою висновки можна розглядати як індивідуально вста­новлений факт або можливість (неможливість) настання певного результату.

Певне місце серед експертиз за ознакою вирішуваних завдань посідає так звана ситуаційнаекспертиза, яка встановлює меха­нізм події або її елементів шляхом вивчення характеру слідів та інших об'єктів матеріального середовища (місця події). Цікаво за­значити, що ідею ситуаційної експертизи на підставі вивчення вже існуючої практики в 1977 р. висунув харківський криміна­ліст Г. Л. Грановський, а першу в Україні таку експертизу по справі В. у Згурівському районі Київської області в 1959 р. прове­ли київські криміналісти В. Є. Бергер і В. Г. Гончаренко та судо­вий медик Л. В. Зусь.

Слід також звернути увагу на класифікацію висновків експер­та за ступенем їх визначеності.

Висновки можуть бути категоричні(позитивні або негативні) та ймовірні(позитивні або негативні). Перші використовуються у доказуванні як встановлені факти, другі — мають пошукове, гіпотетичне значення і не можуть застосовуватися в процесі до-Розділ. 2


ОКРЕМІ ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ 


казування його учасниками. Існує також своєрідний варіант від­повіді на поставлене питання, коли експерт обґрунтовує немож­ливість його вирішення.Якщо в основі такої відповіді лежить принципова неможливість вирішення питання через відсутність розробленої наукової методики, то цим дослідження питання екс­пертним шляхом вичерпується і слідчому необхідно відшукувати інші шляхи для встановлення факту, що його цікавить. У тих же випадках, коли зазначена відповідь обумовлена неякісною підго­товкою матеріалів на експертизу або відсутністю необхідного об­ладнання чи спеціаліста в експертній установі, вирішення пи­тання повинно бути доведено до кінця експертним шляхом. Для цього треба вжити відповідних організаційних заходів.


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 129 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Проведення судових експертиз, обстежень і досліджень судово-медичними та судово-психіатричними установами | Стаття 1б. Атестація судового експерта | Стаття 17. Експертно-кваліфікаційні комісії | Стаття IS. Оплата праці та соціальний захист судових екс­пертів | Стаття 19. Охорона державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи | Стаття 20. Інформаційне забезпечення | Підготовка фахівців для державних спеціалізованих уста­нов, що проводять судові експертизи, здійснюється вищими | Стаття 2 3. Залучення фахівців з інших держав для спільного проведення судових експертиз | Розділ 2 | Висновок експерта як джерело доказів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Процесуальні та організаційні засади проведення судових експертиз| Почеркознавча експертиза

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)