Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Стаття 1б. Атестація судового експерта

Читайте также:
  1. Висновок експерта як джерело доказів
  2. Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 251. Докази
  3. Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 26. Попередження
  4. Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 265-2. Тимчасове затримання транспортних засобів
  5. Кодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності
  6. ОЦІНКА ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА
  7. Оцінка висновку експерта-бухгалтера слідчим і судом

Метою атестації судового експерта е оцінка професій­ного рівня фахівців, які залучаються до проведення судо-


36

вих експертиз або беруть участь у розробках теоретичної та методичної бази судової експертизи. Залежно від спе­ціалізації їм присвоюється кваліфікація судового експер­та з правом проведення певного виду експертизи. [1]

Метою атестації працівників державної спеціалізованої установи, які залучаються до проведення судових експер­тиз та/або беруть участь у розробленні теоретичної та на­уково-методичної бази судової експертизи, е оцінка рівня їх спеціальних знань та відповідність займаній посаді. [2]

Залежно від спеціалізації і рівня підготовки працівни­кам державної спеціалізованої установи присвоюються кваліфікація судового експерта і кваліфікаційний клас. [3]

Порядок проведення атестації та присвоєння чи позбав­лення кваліфікаційних класів судового експерта визнача­ється міністерствами та іншими центральними органа­ми виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність. [4]

У коментованій статті визначаються мета атестації судового експерта і коло фахівців, які атестуються, а також зміст атестації і коло суб'єктів, відповідальних за її проведення.

[1]. Частина перша визначає головну мету атестації — оцінка професійного рівня фахівців, які безпосередньо залучаються до проведення судових експертиз або беруть участь у розробках тео­ретичної та науково-методичної бази судової експертизи. Таким фахівцям, залежно від їх спеціалізації, присвоюється кваліфі­кація судового експерта з правом проведення певного виду екс­пертиз.

[2; 3]. Друга та третя частина уточнюють положення першої частини щодо працівників СЕУ, яким не тільки присвоюється кваліфікація судового експерта з правом проведення певного ви­ду (чи видів) експертиз, а також, залежно від рівня підготовки, стажу роботи і відповідно займаній посаді, присвоюється ква­ліфікаційний клас1.

[4]. Четверта частина статті встановлює, що порядок прове­дення атестації та присвоєння чи позбавлення кваліфікаційних класів визначається тими міністерствами та відомствами, до сфери управління яких належать СЕУ2.

1 Ці ж самі критерії слугують підставою для присвоєння відповідного рангу дер­
жавного службовця судовим експертам СЕУ Мін'юсту і МОЗ України (див ко­
ментар до ст. 18).

2 Порядок атестації судових експертів, які не є працівниками СЕУ. визначено у
статті 17 Закону.


КОМЕНТАР АО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СУДОВУ ЕКСПЕРТИЗУ»_____________ 37


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 124 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Стаття 1. Поняття судової експертизи | Стаття 4. Гарантії незалежності судового експерта та пра­вильності його висновку | Стаття 7. Суб'єкти судово-експертної діяльності | Бібліотек* родини | Стаття 8. Науково-методичне та організаційно-управлінське забезпечення судово-експертної діяльності | Стаття 12. Обов'язки судового експерта | Стаття 13. Права судового експерта | Стаття IS. Оплата праці та соціальний захист судових екс­пертів | Стаття 19. Охорона державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи | Стаття 20. Інформаційне забезпечення |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Проведення судових експертиз, обстежень і досліджень судово-медичними та судово-психіатричними установами| Стаття 17. Експертно-кваліфікаційні комісії

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)