Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розділ 2. Окремі види експертиз

Читайте также:
  1. II. Загальні обов'язки начальницького складу підрозділів гарнізону ОРС ЦЗ
  2. IX. Особливості організації служби в підрозділах гарнізону ОРС ЦЗ, що охороняють об'єкти на договірних засадах
  3. XII. Розміщення особового складу у підрозділах на час чергування
  4. Взаємозв'язки служби маркетингу зі структурними підрозділами підприємства
  5. Висновки за розділом
  6. Для органів і підрозділів внутрішніх справ
  7. Допоміжні підрозділи. Загальні вимоги до робіт

ОКРЕМІ ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ

Вступне слово

Науково-технічний прогрес справляє величезний вплив на всі сфери діяльності людини. Видатні фундаментальні відкриття все більше і ширше втілюються в практику, створюючи додаткові на­дійні передумови удосконалення прикладних досліджень.

Цей процес неминуче зачіпає і таку специфічну область люд­ської діяльності, як боротьба зі злочинністю. Розкриття і розсліду­вання злочинів, а потім судовий розгляд справ — це, головним чином, процес доказування, який має постійно удосконалюва­тись на основі більш глибокого проникнення у сутність речей. Оскільки доказування в судочинстві спрямоване на встановлен­ня фактів минулого, відомості про які потрапляють слідчому у вигляді інформації, що потребує спеціального виявлення, фікса­ції, дослідження і витлумачення, то встановлення цих фактів є практично неможливим без використання даних природничих і технічних наук. У наукових дослідженнях, присвячених цьому питанню, зазначається, що залучення на службу правосуддю цих даних повинно здійснюватись головним чином через експертизу, яка дозволяє впроваджувати у судочинство досягнення науки та техніки і водночас є засобом наукового пояснення, витлумачення фактів. Експертиза значною мірою підвищує надійність і доказо­ву силу зібраних у справі матеріалів, забезпечує встановлення об'єктивної істини.

Стрімкий розвиток науки і техніки, інтереси судової практи­ки, потребують від юристів, які займаються проблемами судової експертизи, швидкої реакції на появу нових наукових даних, технічних рішень і засобів. У той же час залученню на службу правосуддю через експертизу сучасних досягнень науки сприя­тиме всебічне ознайомлення з ними студентів, які готуються до юридичної діяльності. Даний посібник покликаний допомогти поглибленню їхніх знань в області судових експертиз на основі сучасних наукових уявлень і можливостей.Розділ 2


ОКРЕМІ ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ


S3


 


Посібник побудовано з урахуванням навчальних програм з криміналістики та кримінально-процесуального права, а також: спецкурсів, які читаються в Академії адвокатури України та Ки­ївському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Визначаючи коло експертиз, ознайомлення з якими включа­ється в посібник, автори виходили з того, що з багатьох проблем, котрі розглядалися в подібних виданнях у минулому, матеріал є дещо застарілим, деякі питання безпідставно вилучено з розгля­ду. Крім того, виникло багато нових науково-практичних напря­мів, впровадження яких, перш за все у формі експертизи, на­стійно потребує судочинство. Пропонований навчальний посіб­ник охоплює питання, які лише частково і менш глибоко розгля­даються в підручниках з криміналістики і деяких розрізнених виданнях відомчого характеру. Щодо багатьох видів експертиз існують лише уривчасті й суперечливі відомості в періодичній юридичній літературі та інших публікаціях, а щодо деяких відо­мості відсутні взагалі.

У посібнику коротко викладаються необхідні теоретичні перед­умови і процесуальні основи організації, проведення, оцінки і ви­користання результатів судових експертиз, а потім за предмет­ною ознакою класифікації у розділах та підрозділах наводять­ся відомості про окремі види судових експертиз. При цьому деякі експертизи об'єднано {там, де це необхідно) в окремі групи, що мають загальну предметну і методологічну основу, але відрізня­ються об'єктами і деякою специфікою конкретних методик до­слідження. Слід підкреслити, що при класифікації експертиз ав­тори виокремили експертизу матеріалів, речовин і виробів у са­мостійний вид і не віднесли її до числа криміналістичних, як це є характерним для інших класифікацій. Точка зору авторів уяв­ляється більш привабливою і підтримується в літературі багатьма дослідниками.

У даному посібнику витримано єдиний принцип викладу мате­ріалу. У кожному розділі (підрозділі) вузловими моментами є: ви­значення можливостей даного виду експертизи; виклад на основі знання цих можливостей досить повного, хоча і не вичерпного, переліку питань у найбільш прийнятному, з точки зору компетен­ції експертизи та теорії доказів, формулюванні; обговорення до­казового значення експертних висновків залежно від принципо­вих можливостей даного виду експертизи і конкретних ситуацій, що виникають у процесі встановлення істини в кримінальних справах. Питання оцінки висновку експерта не викладалось лише тоді, коли оцінка не викликає ніяких труднощів завдяки


чіткій однозначності результатів, наприклад результатів судово-психіатричної експертизи. У деяких випадках, крім зазначених обов'язкових елементів, при викладенні матеріалу щодо експер­тиз, для успішного проведення яких важливе значення має пра­вильний підбір об'єктів дослідження, відбір проб (зразків), забез­печення особливих умов їх упаковки, зберігання і транспорту­вання, наведено відомості відповідного характеру. В окремих розділах описуються методи, які застосовуються при проведенні певних експертиз, що може виявитись корисним для оцінки ви­сновків експерта з точки зору їх науковості і при вирішенні пи­тання про призначення додаткових і повторних експертиз.

Пропонований посібник, підготовлений колективом співробітни­ків Академії адвокатури України, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та деяких інших установ, на думку ав­торів, буде корисним як для вивчення криміналістики, криміналь­ного процесу, спеціальних курсів, що розвивають і поглиблюють ці навчальні дисципліни, так і для вирішення задач доказування у здійсненні професійних функцій працівниками суду, прокуратури, слідства, адвокатури.

Автори висловлюють подяку співробітницям Академії адвока­тури України Олені Глиняній, Тетяні Головіній, Зої Тютюнник за значну допомогу в оформленні рукопису посібника.

Всі критичні зауваження і побажання читачів будуть сприйня­ті авторами з подякою і слугуватимуть цінним матеріалом у по­дальшій роботі над удосконаленням посібника.


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 127 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Стаття 8. Науково-методичне та організаційно-управлінське забезпечення судово-експертної діяльності | Стаття 12. Обов'язки судового експерта | Стаття 13. Права судового експерта | Проведення судових експертиз, обстежень і досліджень судово-медичними та судово-психіатричними установами | Стаття 1б. Атестація судового експерта | Стаття 17. Експертно-кваліфікаційні комісії | Стаття IS. Оплата праці та соціальний захист судових екс­пертів | Стаття 19. Охорона державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи | Стаття 20. Інформаційне забезпечення | Підготовка фахівців для державних спеціалізованих уста­нов, що проводять судові експертизи, здійснюється вищими |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Стаття 2 3. Залучення фахівців з інших держав для спільного проведення судових експертиз| Висновок експерта як джерело доказів

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)