Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зміст і завдання трудового виховання учнів ПТНЗ

Читайте также:
  1. II. Мета та завдання курсу
  2. II. Форма і зміст
  3. V. Зміст теми заняття.
  4. Алгоритм підготовки учнів до написання, оформлення і представлення учнівських науково-дослідницьких робіт.
  5. Види джерел (форм) трудового права.
  6. Види трудового договору
  7. Види трудового договору

Кожна людина з певного віку розпочинає самостійну трудову діяльність, що потребує відповідної морально-психологічної готовності, сформованої звички працювати, прагнення реалізувати свій потенціал. Вироблення таких установок особистості забезпечує трудове виховання, яке є одним з головних завдань професійно-технічних навчальних закладів.

Трудове виховання – процес залучення молоді до різноманітних педагогічно організованих видів суспільно корисної праці з метою передання їй виробничого досвіду, розвитку в неї творчого практичного мислення, працьовитості й свідомості людини праці. Саме в підготовці людини до майбутньої праці вбачав К. Ушинський головне завдання виховання [20, с.1 28].

Трудове виховання покликане забезпечити вирішення таких завдань:

– психологічна підготовка особистості до праці (усвідомлення соціальної значущості праці, формування прагнення сумлінно і відповідально працювати, дбайливо ставитися до результатів праці тощо);

– практична підготовка до праці (озброєння вихованців необхідними знаннями, вироблення у них умінь і навичок трудової діяльності, виховання основ трудової культури);

– підготовка до майбутньої професійної діяльності.

Важливим аспектом психологічної підготовки підростаючого покоління до праці на сучасному етапі є формування в нього самовідповідальності, розуміння необхідності самому піклуватися про себе. Це сприяє розвитку в характері людини відповідальності, підприємливості, ініціативності, творчого підходу до справи. Коли ці риси, на думку О. Вишневського, «стають характерними для більшості людей, то суспільство має шанс досягнути господарського успіху і добробуту».

Система трудового виховання охоплює навчальну працю, трудове навчання, продуктивну працю, суспільно корисну працю, побутове обслуговування. Усі ці види трудової діяльності взаємопов’язані, але кожен з них відіграє особливу роль у формуванні майбутнього працівника.

Важливе місце в трудовому вихованні займає навчальна праця учнів. К. Ушинський вважав, що навчання є найскладнішим і найважчим видом праці. Навчання формує потрібні трудові якості людини лише за умови, що воно має істотні ознаки праці: усвідомлення поставленої мети, осмислення конкретним індивідом власної ролі в досягненні поставлених завдань, напруження розумових сил, подолання труднощів і перешкод, самоконтроль.

Головна складова системи трудового виховання – трудове навчання, що триває від першого курсу до закінчення ПТНЗ. Його зміст визначає навчальна програма зі спецдисциплін кожного курсу. На перших курсах учні оволодівають трудовими навиками під час виконання лабораторно-практичних робіт з загально технічних дисциплін. Вони беруть участь у вирощуванні сільськогосподарських рослин на дослідній ділянці, доглядають домашніх тварин, квіти тощо. Пізніше учні опановують уміння і навички з оброблення тканини, шкіри, металознавства, графічної грамоти. Складовою системи трудового навчання учнів ПТНЗ є також організація їх суспільно корисної праці. За суспільною значущістю її поділяють на продуктивну, суспільно корисну і побутове обслуговування.

Продуктивна праця спрямована на створення матеріальних благ. Виховні можливості продуктивної праці виявляються в таких аспектах:

– працюючи поруч із дорослими під час проходження виробничої практики, учень прилучається до життя суспільства, набуває життєвого досвіду, досвіду спілкування у виробничій сфері, навчається ефективних прийомів виробничої діяльності;

– виготовляючи продукцію власними руками, учень відчуває, що він на щось здатний, у нього з’являється впевненість у собі, а добре зроблена річ приносить естетичне задоволення;

– плата за роботу переконує учня в значущості його праці, самостійно зароблені гроші вчать ощадливості, раціональної організації власного життя, сприяють формуванню вміння співвідносити задоволення потреб із реальними можливостями;

– продуктивна праця вдосконалює трудові вміння і навички, привчає до трудових зусиль, розвиває суспільну активність, волю й такі важливі риси характеру, як дисциплінованість, відповідальність, ініціативність, точність і старанність.

Суспільно корисна праця учнів пов’язана з участю в ремонті майстерень, озелененні території навколо училища, наданням допомоги ветеранам війни і праці, хворим і людям похилого віку тощо. Виховна цінність суспільно корисної праці полягає в тому, що учні вчаться безкорисливо робити добрі справи, усвідомлюють необхідність поєднання суспільних та особистих інтересів, міцніє їх почуття обов’язку перед іншими людьми.

Побутове обслуговування в ПТНЗ передбачає підтримання учнями порядку і чистоти в групах, майстернях, місцях відпочинку, на училищному подвір’ї. Вони вчаться працювати й цінувати працю дорослих, руками яких зведено будівля училища, виготовлено меблі й навчальне обладнання, у них розвивається дбайливе ставлення до створеного.

Для того щоб праця стала ефективним засобом трудового виховання, вона повинна бути педагогічно доцільно організованою. Про педагогічну доцільність трудового виховання свідчать такі чинники:

– цілеспрямованість: вихованці мають розуміти мету роботи, що їм належить виконати, знати, якими будуть її результати;

– зв’язок із навчальною діяльністю;

– усвідомлення того, що виховна ефективність праці зростає за умови, коли вихованці є її організаторами, а не лише виконавцями;

– доступність конкретних заходів. Ускладнюватися за методами виконання і збільшуватися за обсягом вони можуть з набуттям учнями трудового досвіду, адже непосильна праця породжує невпевненість у власних силах, небажання виконувати її;

– ґрунтування на наукових засадах (порядок на робочому місці, ефективне використання робочого часу, раціональних прийомів праці, економне витрачання матеріалів, електроенергії, естетичний вигляд виробу, дотримання особистої гігієни й техніки безпеки тощо);

– колективний характер. За такої умови формуються товариські взаємини, дух співробітництва, взаємодопомоги, здатність до спільних трудових зусиль;

– орієнтація на формування в молоді любові до праці, стимулювання відчуття радості від неї.

Про ефективність трудового виховання свідчать сформованість у молодої людини потреби у праці, відчуття нею радості від праці, усвідомлення її доцільності як найважливішого засобу реалізації своїх знань, умінь, людської сутності.


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 459 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПТНЗ | Шляхи трудового виховання учнів ПТНЗ | Дослідження щодо найбільш ефективних форм і методів трудового виховання |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Праця і її роль у всебічному розвитку особистості| Роль майстра в/н в процесі трудового виховання

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)