Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Читайте также:
  1. Аналітичний облік надходження виробничих запасів
  2. Аналітичний складський облік матеріалів
  3. Аналітичний та інвентарний облік основних засобів
  4. Аналітичний та синтетичний облік дебіторської заборгованості
  5. Бюджетна система України та організація обліку виконання бюджету
  6. Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Друк.арк.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛIК ТА АУДИТ»

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

 

для студентів усіх форм навчання

 

 

Галузь знань: 0305 Економіка і підприємництво»

Напрям(и) підготовки:

6.030501 Економічна теорія

6.030502 Економічна кібернетика

6.030503 Міжнародна економіка

6.030504 Економіка підприємства

6.030505 Управління персоналом та економіка праці

6.030507 Маркетинг

6.030508 Фінанси і кредит

Галузь знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрями підготовки:

6.030601 Менеджмент

 

 

Донецьк, 2012

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

КАФЕДРА «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛIК ТА АУДИТ»

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

 

для студентів усіх форм навчання

 

Галузь знань: 0305 Економіка і підприємництво»

Напрям(и) підготовки:

6.030501 Економічна теорія

6.030502 Економічна кібернетика

6.030503 Міжнародна економіка

6.030504 Економіка підприємства

6.030505 Управління персоналом та економіка праці

6.030507 Маркетинг

6.030508 Фінанси і кредит

Галузь знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрями підготовки:

6.030601 Менеджмент

 

Розглянуто на засіданні кафедри

«Бухгалтерський облік і аудит» протокол № 10

від «05» червня 2012 р.

Затверджено на засіданні

навчально-видавничої

ради Дон НТУ

протокол № _4__

від «04 » жовтня 2012 р.

 

Донецьк, 2012

 

УДК- 657 (______)

 

 

Конспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Бухгалтерський облік» розроблено для студентів всіх форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки 6.030501 Економічна теорія, 6.030502 Економічна кібернетика, 6.030503 Міжнародна економіка, 6.030504 Економіка підприємства, 6.030505 Управління персоналом та економіка праці, 6.030507 Маркетинг, 6.030508 Фінанси і кредит, галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 Менеджмент – відповідних спеціалізацій / Укл. О.М. Кравцова. - Донецьк: ДонНТУ, 2012. - 229 с.

 

 

Конспект лекцій містить теоретичний матеріал згідно вимогам освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво, галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

 

 

Укладачі:

О.М. Кравцова , к.е.н., доцент

 

Відповідальний за випуск

В.А. Гавриленко, д.е.н., професор

 


ЗМІСТ

 

стор.

 

ВСТУП
Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод
Тема 2. Бухгалтерський баланс
Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Тема 4. Оцінювання та калькуляція
Тема 5. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку
Тема 6. Облік необоротних активів
Тема 7. Облік запасів
Тема 8. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості
Тема 9. Облік фінансових інвестицій
Тема 10. Облік власного капіталу
Тема 11. Облік зобов’язань
Тема 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу
Тема 13. Облік витрат діяльності підприємства
Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів
Тема 15. Фінансова звітність
Список літератури

 

 


ВСТУП

В умовах становлення та розвитку ринкової економіки в Україні підвищується роль бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств усіх форм власності, як складової частини системи економічної інформації та управління. Основними джерелами інформації про господарські процеси відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» є дані бухгалтерського обліку.

Дисципліна «Бухгалтерський облік» є нормативною навчальною дисципліною циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки бакалаврів за напрямами підготовки: 6.030501 «Економічна теорія», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво».

Метою лекцій є озброєння студентів фаховими теоретичними знаннями.

Лекції з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки «Бухгалтерський облік» викладено у рамках освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів за відповідними напрямами галузі та освітньо-кваліфікаційними характеристиками бакалаврів за відповідними напрямами підготовки галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» та 0306 «Менеджмент і адміністрування».


ТЕМА 1

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 184 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Складання сальдового балансу, оборотної та шахової відомостей | Складання сальдового балансу, оборотної та шахової відомостей | Схеми активного і пасивного рахунків | Сутність методу подвійного запису | Класифікація рахунків бухгалтерського обліку | Оцінювання як елемент методу бухгалтерського обліку. | Калькулювання (калькуляція) як елемент методу бухгалтерського обліку. Елементи затрат калькуляції. | Документація та інвентаризація як елементи методу бухгалтерського обліку. Види документації. Способи перевірки документів. | Нестача цінностей. | Журнально-ордерна та меморіально-ордерна форми бухгалтерського обліку. Зміст і правила складання журналів за кредитом відповідних рахунків і відомостей до них |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ| Значення і роль бухгалтерського обліку в Україні

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.036 сек.)