Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Бюджетна система України та організація обліку виконання бюджету

Читайте также:
  1. DSM — система классификации Американской психиатрической ассоциации
  2. I. Информационная система управления.
  3. II. РЕЖИМ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
  4. II. Соотношение — вначале самопроизвольное, затем систематическое — между положительным мышлением и всеобщим здравым смыслом
  5. II. Строение атома и систематика химических элементов. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева.
  6. II. УКЛАДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ УКРАЇНИ
  7. III група— установи й організації при Кабінеті Міністрів України.

Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами та особливості його організації

До бюджетних належать організації, основна д-сть яких повністю або частково фінансується за рахунок коштів бюджету на підставі кошторису доходів і видатків. Це школи, дитячі садки, вищі та середні спеціальні навчальні заклади, науково-дослідні установи, установи охор.здоров'я, соціального забезпечення, фізкультури, культури і мистецтва, оборони.До специфічних особливостей бюджетного обліку необхідно віднести:контроль виконання кошторису видатків;роздільний облік касових і фактичних видатків;організацію обліку в розрізі статей бюджетної класифікації;сувору відповідність обліку і звітності вимогам нормативних документів;галузеву специфіку обліку в установах культури, науки, освіти, охорони здоров'я, управління…Контрольні функції обліку мають бути безпосередньо пов'язані з усією обліковою роботою — оформленням, прийманням і обробкою документів. Контроль повинен передбачати в першу чергу порядок перевірки: виконання постанов, розпоряджень і вказівок державних органів і вищих організацій;дотримання встановлених нормативів витрат;дотримання строків платежів;правильності і своєчасності приймання і відпуску ТМЦ;правильності витрачання фонду оплати праці , дотримання установлених штатів, посадових окладів, кошторисів витрат;збереження майна, ТМ Ц, грошових коштів у місцях їх зберігання та використання;правильності здійснюваних під час обліку розрахунків.Існують дві організаційні форми обліку в бюджетних установах: 1) бухгалтерії окремих установ; 2) централізовані бухгалтери.Зазвичай самостійні бухгалтерії мають великі установи: вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, лікарні тощо.Централізовані бухгалтерії— найбільш поширена форма організації обліку бюджетних установах. Вони створюються за відомчою чи міжвідомчою ознаками при територіальних і районних медичних закладах, управліннях місцевих державних адміністрацій, міністерствах, відомствах та їх управліннях і виконують усі функції з обліку та звітності бюджетних установ, які вони обслуговують.

 

 

Бюджетна система України та організація обліку виконання бюджету

Основним законодавчим актом, що регулює процес складання, розгляду, затвердження,виконання бюджетів та розгляду звітів про їх викоання, є Бюджетний кодекс України.До складу бюджетної системи Укр.входять 1державний бюджет Укр 2зведений бюджет АР Крим 3зведені бюджети областей 4зведені бюджети м.Києва і Севастополя.Зведені бюджети обл. скл з: 1обл.. бюджетів 2зведених бюджетів міст обласного підпорядкування 3зведених бюджетів районів.Бухгалтерський облік виконання бюджету і кошторисів бюджетних установназивається бюджетним обліком.Об'єктами бюджетного обліку є:доходи і видатки бюджету;грошова готівка у банках;кошти у розрахунках між бюджетами;фонди і резерви, що створюються у процесі виконання бюджету;матеріальні цінності бюджетних установ.Завданнями бюджетного обліку є:виконання затвердженого бюджету;дотримання фінансово бюджетної дисципліни ;охорона майна, державної власності;виявлення додат. доходів. 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 232 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ВОДЫ | Джерела формування обігового капіталу підприємства | Залучені кошти. | Облік розрахунків у підзвітними особами | Облік розрахунків з відшкодування завданих, збитків | Організація і завдання обліку праці та заробітної плати в бюджетних установах | Документальне оформлення і порядок нарахування зарплати, різних доплат і надбавок та виплат з розрахунку середньої зарплати | Документальне оформлення руху ОЗта інших необоротних активів | Аналітичний та інвентарний облік основних засобів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Умисне банкрутство| Кошториси доходів і видатків бюджетних установ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)