Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Облік розрахунків з відшкодування завданих, збитків

Читайте также:
  1. Автоматизація розрахунків з підзвітними особами
  2. Аналітичний облік надходження виробничих запасів
  3. Аналітичний складський облік матеріалів
  4. Аналітичний та інвентарний облік основних засобів
  5. Аналітичний та синтетичний облік дебіторської заборгованості
  6. Аудит розрахунків з бюджетом
  7. Банк міжнародних розрахунків.

 

Розмір збитків визначається виходячи з балансової вартості відсутніх цінностей , але не нижче 50% балансової вартості на момент встановлення такого факту з урахуванням індексів інфляції, які щомісячно визначає Держкомстат України, відповідного розміру податку на додану вартість і акцизного збору.

державного бюджету.

Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків ведуть на субрахунку 363 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків». За дебетом цього субрахунка записують суми завданих збитків з кредиту субрахунків грошових коштів, необоротних активів, виробничих запасів та ін. на підставі належним чином оформлених документів (актів перевірок, ревізій, інвентаризаційних описів тощо) та наказу керівника установи про порядок регулювання виявлених нестач і втрат. За кредитом субрахунка 363 записують суми, що надійшли в касу або відраховані із заробітної плати винної особи на відшкодування завданих збитків .

Операції з обліку розрахунків щодо відшкодування завданих збитків відображаються у різних меморіальних ордерах; на списання необоротних активів — у меморіальному ордері на списання продуктів харчування — у меморіальному ордері № 12, на списання нестачі грошей та оприбуткування відшкодованої суми — у меморіальному ордері № 1 і т. ін. Аналітичний облік розрахунків з винними особами ведеться у спеціальних картках або у відомостях (книгах) за кожною особою зокрема до повного погашення або списання суми заборгованості. Останні: можливе за рішенням суду або при неможливості відшкодування заборгованості з об'єктивних причин (безнадійна заборгованість, щодо якої минув термін позовної давності

4.3. Облік розрахунків у порядку планових платежів

 

Розрахунки у порядку планових платежів застосовуються бюджетними установами за наявності постійних господарських зв'язків з різними установами і організаціями, що постачають матеріальні цінності або надають послуги.

Розрахунки з постачальниками у порядку планових платежів здійснюються не за кожною окремою поставкою (послугою), а шляхом періодичного перерахування постачальникові коштів з поточних (реєстраційних) рахунків у терміни і в розмірах, попередньо обумовлених сторонами у відповідній угоді. Такі перерахування можуть здійснюватися періодично за фактично поставлені цінності, надані послуги.

Щомісячно постачальник і платник (бюджетна установа) звіряють стан розрахунків, результати якого оформляють спеціальним актом, на підставі якого здійснюють регулювання стану розрахунків. Це запобігає порушенням платіжної і фінансової дисципліни.

Облік розрахунків з постачальниками у порядку планових платежів ведеться на активно-пасивному суб 361 «Розрахунки в порядку планових платежів». За дебетом цього субра записують суми перерахованих платежів у кореспонденції з кредитом субрахунків обліку грошових коштів, а за кредитом — вартість отриманих матеріальних цінностей, виконаних робіт та послуг у кореспонденції з дебетом рахунків обліку матеріальних цінностей або витрат.

 

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 86 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ВОДЫ | Джерела формування обігового капіталу підприємства | Залучені кошти. | Умисне банкрутство | Бюджетна система України та організація обліку виконання бюджету | Кошториси доходів і видатків бюджетних установ | Документальне оформлення і порядок нарахування зарплати, різних доплат і надбавок та виплат з розрахунку середньої зарплати | Документальне оформлення руху ОЗта інших необоротних активів | Аналітичний та інвентарний облік основних засобів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Облік розрахунків у підзвітними особами| Організація і завдання обліку праці та заробітної плати в бюджетних установах

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)