Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задача 8.15

Читайте также:
  1. Виду изложения материала и задачам преподавателя
  2. Волшебная флейта перестройки: фильм "Город Зеро" как учебная задача
  3. Волшебная флейта перестройки: фильм «Город Зеро» как учебная задача
  4. Волшебная флейта перестройки: фильм «Город Зеро» как учебная задача.
  5. Геодезическая задача
  6. Если маршрут эвакуации пересекает ось следа, то решается задача №6.
  7. Жизнь как задача

 

За планом собівартість продукції на підприємстві складе 125 млн грн, витрати на придбання напівфабрикатів зі сторони складуть 38 млн грн.

Вартість напівфабрикатів, яка буде отримана за внутрішньорайонним кооперуванням, складе 16 млн грн.

Визначити коефіцієнт кооперування та коефіцієнти внутрішньорайонного і міжрайонного кооперування.

Задача 8.16

 

На основі даних, наведених в таблиці 8.6, визначити:

річний економічний ефект від підвищення рівня спеціалізації об’єднання;

термін окупності додаткових капіталовкладень;

підвищення рентабельності виробництва виробу;

ріст фондовіддачі;

ріст продуктивності праці.

Здійснення організаційно-технічних заходів щодо поглиблення спеціалізації об’єднання потребує 1,8 млн грн капіталовкладень.

 

Таблиця 8.6 – Вихідні дані для розрахунків

 

Показник Од. виміру До спеціалізації Після спеціалізації
Річний обсяг виробництва шт.
Оптова ціна грн
Загальна собівартість, у т.ч. матеріальні витрати грн/шт.
Середньорічна вартість основних фо­ндів   тис. грн    
Чисельністьпромислово-виробни­чого персоналу   чол.    
Транспортні витрати, пов’язані з до­ставкою продукції до споживача   грн/шт.    
Нормативний коефіцієнт ефективно­сті капіталовкладень   Ен   0,15   2,15

 

Теми рефератів

Вплив інфраструктурних підрозділів на економіку підприємства.

Необхідність і спрямованість соціальної діяльності підприємства за ринкових умов.

Сучасні проблеми соціального захисту працівників підприємства.

Досвід зарубіжних країн щодо соціального захисту персоналу вітчизняних підприємств.

Ефективність прогресивних форм організації виробництва.

Сучасні методи організації виробництва.

Переваги та недоліки різних типів виробництва.

 

Тема 9 економічне ОБҐРУНТУВАННЯ виробничої

Програми підприємства

План семінарського заняття

1. Виробнича програма підприємства та її показники.

2. Обґрунтування виробничої програми підприємства.

 

Основні терміни та поняття

 

Виробнича програма підприємства

Номенклатура продукції

Асортимент продукції

Показники виробничої програми

Натуральні показники виробничої програми

Трудові показники виробничої програми

Вартісні показники виробничої програми

Товарна продукція

Валова продукція

Валовий оборот

Внутрішній заводський оборот

Чиста продукція

Умовно-чиста продукція

Нормативно-чиста продукція

Реалізована продукція

Коефіцієнт товарності

Коефіцієнт внутрішньовиробничого комбінування

 

Питання для перевірки знань

 

Розкрийте поняття виробничої програми підприємства та правила її розробки.

Визначте особливості формування виробничої програми в умовах ри­нку.Назвіть основні методи вимірювання виробничої програми підприємс­тва.

Охарактеризуйте натуральні показники виробничої програми та визна­чте їх значення.

Дайте характеристику розробки виробничої програми у вартісному ви­разі.

Назвіть складові елементи понять “валова продукція підприємства” та “товарна продукція підприємства”. Чим вони відрізняються?

Що являє собою “внутрішній заводський оборот”? Про що свідчить зростання питомої ваги цього показника у валовій продукції підприємства?

Який елемент є складовою понять “вартість продукції”, “умовно-чиста продукція”, “нормативно-чиста продукція”?

Що характеризує коефіцієнт товарності та які процеси він допомагає оцінити та проаналізувати?

Яким чином можна оцінити та проаналізувати кількість стадій вироб­ничого процесу?

Поясність необхідність обґрунтування виробничої програми ресур­сами та виробничими потужностями.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 164 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Задача 7.10 | Задача 7.11 | Задача 7.12 | Задача 7.13 | Задача 7.22 | Задача 7.48 | Абсолютна концентрація | Тестовий контроль для перевірки знань | Основні формули для розв’язання задач | Задача 8.2 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Задача 8.5| Тестовий контроль для перевірки знань

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)