Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Абсолютна концентрація

Читайте также:
  1. Абсолютная?
  2. РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ КАК АБСОЛЮТНАЯ МОНАРХИЯ
  3. Существует только одна абсолютная реальность, но относительных реальностей бесконечное множество.

Економічна (відносна) концентрація

Спеціалізація виробництва

Предметна спеціалізація

Подетальна спеціалізація

Технологічна спеціалізація

Кооперування виробництва

Комбінування виробництва

Розміщення виробництва

 

8.3 Питання для перевірки знань

1. Розкрийте сутність та основні складові загальної структури підприєм­ства.

2. Охарактеризуйте виробничу структуру підприємства.

3. У чому полягає різниця між загальною та виробничою структурою підприємства?

4. Які типи виробничої структури підприємства ви знаєте?

5. Охарактеризуйте предметну, технологічну та змішану структуру під­приємства.

6. Визначте основні переваги та недоліки різних типів виробничої струк­тури підприємства.

7. Які фактори впливають на формування виробничої структури підпри­ємства?

8. Дайте характеристику робочого місця як первинної ланки організації виробництва.

9. Поясніть, з чим пов’язана необхідність створення цехів та виробничих ділянок на підприємстві.

10. Дайте характеристику основних видів цехів та виробничих ділянок, які існують на підприємстві.

11. Охарактеризуйте особливості основних, допоміжних, обслуговуючих, підсобних та побічних цехів підприємства.

12. Чим, на ваш погляд, обумовлена наявність інфраструктури підприємс­тва. Дайте її сутнісну характеристику.

13. Які види інфраструктури підприємства ви знаєте?

14. Охарактеризуйте виробничу та соціальну інфраструктуру підприємс­тва.

15. Визначте вплив інфраструктурних підрозділів на економіку підприєм­ства.

16. Чи повинно кожне підприємство мати певний спектр об’єктів вироб­ничої та соціальної інфраструктури?

17. Дайте визначення виробничого процесу.

18. Розтлумачте зв’язок побудови виробничого процесу згідно з принци­пами його раціональної організації та загальної ефективності виробництва.

19. За якими ознаками класифікують виробничий процес на підприємс­тві?

20. На які стадії поділяють виробничий процес залежно від особливостей виробництва?

21. Розкрийте принципи організації виробничого процесу на підприємс­тві.

22. Дайте визначення типу виробництва.

23. Охарактеризуйте основні типи виробництва.

24. Які ознаки притаманні потоковому та непотоковому методу організа­ції виробництва?

25. Визначте основні переваги та недоліки потокового та непотокового виробництва.

26. Визначте умови застосування потокового виробництва, підготовчі ро­боти з його впровадження.

27. Які форми організації виробництва ви знаєте?

28. Охарактеризуйте форми, переваги та недоліки концентрації виробни­цтва.

29. Розкрийте сутність спеціалізації, кооперування та комбінування виро­бництва.

30. У яких формах здійснюється концентрація промислового виробниц­тва?

31. Охарактеризуйте основні форми спеціалізації виробництва.

32. Як визначається економічна ефективність спеціалізації?

33. Як впливають типи виробництва на методи його організації та вироб­ничо-організаційну структуру?


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 194 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Теми рефератів | Тестовий контроль для перевірки знань | Основні формули для розв’язання задач | Приклади розв’язання типових задач | Задача 7.9 | Задача 7.10 | Задача 7.11 | Задача 7.12 | Задача 7.13 | Задача 7.22 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Задача 7.48| Тестовий контроль для перевірки знань

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.004 сек.)