Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Технологічне встаткування для ведення теплообмінних процесів

Читайте также:
  1. VII. Організація і проведення конкурсу
  2. Автоматичне приведення типів
  3. Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № 2
  4. Аналіз ефективності проведення рекламної кампанії
  5. Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії
  6. Аналіз різних видів меню та дотримання вимог щодо його складання і оформлення. Участь у прийманні й оформленні замовлення на обслуговування бенкетів, організація їх проведення.
  7. Атестація робочих місць за умовами праці, мета та зміст, порядок проведення
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Незважаючи на розмаїтість харчових середовищ і встаткування для ведення теплових процесів загальним для них є передача теплоти від середовища з більше високою температурою до середовища з меншою температурою прямим контактом або через теплопередавальну стінку. У загальному випадку передача теплоти здійснюється теплопровідністю, конвекцією й тепловим випромінюванням.

Теплопровідність - передача теплоти при безпосередньому контакті тіл з різною температурою.

Конвекція - передача теплоти в рідких і газових середовищах за рахунок переміщення середовища.

Теплове випромінювання - явище переносу (передачі) теплоти у вигляді електромагнітних хвиль із взаємним перетворенням теплової енергії у випромінювання й навпаки.

У природі в чистому виді окремі способи передачі теплоти зустрічаються рідко. У більшості випадків один спосіб теплообміну супроводжується іншим.

Кількість теплоти d, передані теплопровідністю, відповідно до закону Фур'є, пропорційно градієнту температури dt/dn, часу і площі перетину d

,

де λ - коефіцієнт теплопровідності, виражає кількість теплоти, передана за одиницю часу, через одиницю поверхні при градієнті температур один градус на один метр довжини нормалі до ізотермічної поверхні, квт/(м·К).

Кількість теплоти, що віддає конвекцією поверхнею нагрівання t1 середовищу t2 розраховується за законом тепловіддачі Ньютона:

,

де α - коефіцієнт тепловіддачі, характеризує інтенсивність конвективного теплообміну й показує кількість теплоти, передана від одиниці поверхні нагрівання в навколишнє середовище або навпаки в одиницю часу при різниці температур один градус, (квт/(м2·К).

Закономірності теплового випромінювання (радіації) описуються законами Стефана – Больцмана, Кірхгофа й Ламберта. Закон Стефана – Больцмана встановлює залежність між випромінювальною здатністю тіла E, кількістю енергії Q, випромінюваної тілом площею поверхні F за одиницю часу.

При цьому кількість випромінюваної енергії залежить від довжини хвилі й температури. Інтенсивність теплового випромінювання зростає з підвищенням температури тел. При температурі вище 600 ?C теплообмін між твердими тілами здійснюється переважно випромінюванням.

Зв'язок між випромінювальною здатністю E0 (Вт/м2) і температурою абсолютно чорного тіла T (ДО) виражається залежністю

де σ0 – постійна випромінювання абсолютно чорного тіла, σ0 = 5,67·10-8 Вт/(м2·К4).

За законом Кірхгофа відношення випромінювальної здатності будь-якого тіла Ei до його краще поглинальної здатності Ai при тій же температурі є величиною постійної, рівної випромінювальної здатності абсолютно чорного тіла:

.

Закон Ламберта виражає зміна інтенсивності випромінювання по різних напрямках Eφ і записується у вигляді:

Вт/м2

де En – максимальне випромінювання в напрямку нормалі до поверхні, Вт/м2.

φ - кут випромінювання до нормалі поверхні випромінювання.

Залежно від характеру й мети технологічного процесу теплова обробка харчових продуктів повинна забезпечити: темперування тобто підтримку процесу на заданому рівні, нагрівання або охолодження продукту, згущення рідких розчинів, розчинення твердих речовин, конденсацію пар і т.д.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 129 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Внешняя политика. Русско-японская война | Первая российская революция | Изменения в политической системе Российской империи | ИЗ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ | Реформы Столыпина | Трубчасті теплообмінники | Пластинчасті й спіральні теплообмінники | Пароконтактні нагрівачі | Поверхневі й зрошувальні конденсатори | Устаткування для бланшування й ошпарювання сировини |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Глава 7. Устаткування для ведення теплових і масообмінних процесів| Класифікація теплообмінних апаратів

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.014 сек.)