Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИОСТЕЙ БАТЬКІВСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Читайте также:
  1. II. Сестринський діагноз (проблеми).
  2. Quot;Обороти между субконто " - використовується для аналізу оборотів між одним або всіма субконто одного виду та одним або всіма субконто іншого виду.
  3. Актуальні проблеми конституційних основ безпосереднього народовладдя в Україні. – 2 год.
  4. Актуальні проблеми лінгворусистики
  5. Актуальні проблеми польського літературознавства
  6. Актуальні проблеми польського мовознавства
  7. Актуальність проблеми

ЗМІСТ

Стор.


ВСТУП……………………………………………………………………………... 3

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БАТЬКІВ ТА ЇЇ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ..................................... 6

1.1. Відповідальність як предмет вивчення у психологічній практиці………………….......................................................................................... 6

1.2. Вікові особливості батьківської відповідальності у структурі феномена батьківства та системний підхід у вивченні відповідальності.…………………. 9

 

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БАТЬКІВ ТА ЇХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИОСТЕЙ................................................................... 19

2.1. Опис методик дослідження…………....………………................................... 19

2.2. Аналіз результатів проведеного дослідження………………………............. 23

 

РОЗДІЛ 3. ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У БАТЬКІВ..... 28

3.1. Опис тренінгової програми: "Усвідомлене й відповідальне батьківство".................. 28

 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………... 43

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………... 45

 

ДОДАТКИ………………………………………………………………………….. 47


ВСТУП

 

Актуальність дослідження.У психології проблема відповідальності в основному розглядалася в контексті філосовско-етичного, педагогічного, а також конкретно-психологічного аналізу. Важливою сферою прояву відповідальності є область сімейних відносин, зокрема відповідальності батьків за виховання дітей. До проблеми батьківства традиційно зберігається інтерес дослідників протягом тривалого часу. При цьому у вітчизняній та зарубіжній психології велика кількість публікацій присвячено вихованню дітей, особливостям дитячо-батьківських відносин, а до поняття «батьківство» звертається лише невелика частина досліджень.

Як бачимо, соціальна значущість проблеми та недостатнє її вивчення у науковій літературі зумовило вибір теми курсової роботи « Батьківська відповідальність та її психологічні особливості ».

Об'єкт дослідження ― дитячо-батьківська взаємодія.

Предмет дослідження ― взаємозв'язок батьківської відповідальності та особливостей взаємодії батьків з дітьми.

Мета дослідження ― вивчення (аналіз) взаємозв'язку батьківської відповідальності та особливостей взаємодії батьків з дітьми.

В основу дослідження покладено припущення про те, що існує взаємозв'язок батьківської відповідальності та особливостей взаємодії батьків з дітьми.

Завдання дослідження:

1. Вивчити та проаналізувати теоретичні підходи до вивчення проблеми відповідальності в психології.

2. Підібрати комплекс методик, спрямованих на вичення місця батьківської відповідальності в структурі феномена батьківства.

3. Вивчити батьківської відповідальності та особливості взаємодії батьків з дітьми. Проаналізувати отримані дані і зробити порівняльний аналіз.4. Розробити психолого-педагогічні рекомендації (програму розвитку) для батьків та дітей за яких вони відповідають.

Методи і методики дослідження.У роботі було використано теоретичні методи дослідження (аналіз, синтез, порівняння) та методи збору емпіричної інформації (опитування) і методи обробки одержаних даних (кількісні і якісні). До психодіагностичних методик увійшли: анкета «Відповідальність» — (автор В. П. Прядеін), спрямована на виявлення рівня розвитку відповідальності [17]; опитувальник «Взаємодія батько-дитина» (автор - І.М Марковська) [11].

Експериментальна база дослідження.Дослідження проводилося впродовж лютого 2015 року на базі загальноосвітньої школи с.м.т. Биківка з учнями початкових класів. Вибірка складала 40 батьків, які мають дітей учнів початкової школи у віці 8-9 років. Таким чином, у дослідженні взяли участь 25 матерів та 15 батьків у віці від 27 до 42 років.

Теоретичне значенняроботи полягає у поглибленні поглядів на проблему психологічних особливостей батьківської відповідальності; в уточненні понять «батьківство», «батьківська відповідальність», «турбота про дітей».

Загрузка...

Практичне значенняроботи полягає в тому, що матеріали курсового дослідження можуть використовуватися вчителями, психологами, батьками у навчально-вихоному процесі, контролі за життєдіяльністю дітей, під час взаємодії батьків та їхніх чад тощо.

Надійність і вірогідністьрезультатів дослідження забезпечувалося використанням комплексу взаємодоповнюючих методів та методик дослідження, адекватних меті, об`єкту, предмету та завданню гіпотези, поєднанням якісного і кількісного аналізів отриманого експериментального матеріалу.

Структура і обсяг курсової роботи.Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. У першій частині розглянуті теоретичні питання, пов'язані з особливостями визначення понять відповідальності і феномена батьківства, визначено місце батьківської відповідальності в структурі батьківства в цілому. У другій частині подано опис методів дослідження, результати діагностики, порівняльний аналіз даних, загальні висновки.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИОСТЕЙ БАТЬКІВСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 130 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ВИЗНАЧЕННЯ РН ВОДИ | Накопичення та використання органічних добрив | Баланс соломи в господарстві | Розрахунок балансу гумусу | Балансово-розрахунковий метод визначення поживної речовини, яку необхідно внести з мінеральними добривами (для сівозміни № 17). | Нормативний метод визначення поживної речовини, яку необхідно внести з мінеральними добривами (для сівозміни № 17). | Визначення потреби в мінеральних добривах під | Нормативного методу) (для сівозміни № 17). | Для сівозміни № 17) (при застосуванні | Економічна ефективність використання добрив |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Енергетична ефективність використання добрив| Відповідальність як предмет вивчення у психологічній практиці

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.007 сек.)