Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 3 страница

Читайте также:
  1. A Christmas Carol, by Charles Dickens 1 страница
  2. A Christmas Carol, by Charles Dickens 2 страница
  3. A Christmas Carol, by Charles Dickens 3 страница
  4. A Christmas Carol, by Charles Dickens 4 страница
  5. A Christmas Carol, by Charles Dickens 5 страница
  6. A Christmas Carol, by Charles Dickens 6 страница
  7. A Flyer, A Guilt 1 страница

6. Публічне адміністрування та людина, колектив, суспільство.

7. Публічна сфера і публічна політика.

 

3. Лекція на тему: «Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного адміністрування»; «Публічне адміністрування та влада» – (2 год.).

Питання, які виносяться на лекцію:

1. Основні етапи формування та еволюції громадянського суспільства.

2. Сутнісні характеристики громадянського суспільства.

3. Місце і роль громадських організацій у публічному адмініструванні.

4. Громадянське суспільство як сфера формування єдиного комплексу цінностей та відносин.

5. Влада як засіб публічного адміністрування.

6. Механізм взаємодії влади та публічного адміністрування.

7. Взаємозв’язок і взаємозалежність політичної та економічної влади.

8. Лобізм.

 

4. Лекція на тему: «Публічне адміністрування та муніципальна публічна влада»; «Закони та принципи публічного адміністрування» (2 год.).

Питання, які виносяться на лекцію:

1. Роль місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади та публічного адміністрування.

2. Сфери управління та компетенції місцевого самоврядування.

3. Інститути безпосередньої демократії в місцевому самовряду­ванні.

4. Закони публічного адміністрування.

5. Принципи публічного адміністрування.

6. Форми взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства.

 

5. Лекція на тему: «Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень»; «Організація публічного адміністрування» – (2 год.).

Питання, які виносяться на лекцію:

1. Управління як визначальна функція публічного адміністру­вання.

2. Пріоритетність політичного вибору цінностей та цілей у публічному адмініструванні.

3. Взаємовідносини суб’єкта та об’єкта у прийнятті управлінських рішень.

4. Моделі кодифікації та види адміністративних процедур.

5. Цінності у системі державного управління: категоріальний аспект.

6. «Дерево цілей» у публічному адмініструванні.

7. Юридичне забезпечення цілей публічного адміністрування.

8. Політична відповідальність як ціннісний пріоритет політико-управлінських відносин.

 

6. Лекція на тему: «Механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування»; «Бюрократія в системі публічного адміністрування»– (2 год.).

Питання, які виносяться на лекцію:

1. Структура механізму та типологізація органів публічного адміністрування.

2. Принципи органі­зації та діяльності інститутів громадянського суспільства.

3. Стиль та методи публічного адміністрування.

4. Діяльність з надання адміністративних послуг.

5. Бюрократія як наукова категорія.

6. Сучасні підходи в оцінюванні бюрократії.

7. Ознаки та атрибути бюрократії.

8. Політизація вищого чиновництва.

 

7. Лекція на тему: «Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування»;«Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері» (2 год.).Питання, які виносяться на лекцію:

1. Поняття корупції та корупційних дій.

2. Нормативно-правова база антикорупційної діяльності.

3. Зони «підвищеного» ризику проявів корупції.

4. Політичний, нормативно-правовий, організаційний, економічний, кадровий та морально-психо­логічний механізми запобігання проявам корупції.

5. Людина як суб’єкт і об’єкт публічного адміністрування.

6. Публічне адміністру­вання в забезпеченні населення суспільними благами.

7. Забезпечення державою соціальної безпеки людини, громадянина та населення.

8. Забезпечення державою безпеки прав та інтересів споживачів.

 

8. Лекція на тему:«Результативність та ефективність публічного адміністрування» – (2 год.).

Питання, які виносяться на лекцію:

1. Сутність понять «результативність» та «ефективність» у публічному адмініст­руванні.

2. Критерії результативності та ефективності публічного адміністрування.

3. Вимір результативності та ефективності публічного адміністрування.

Загрузка...

4. Фактори підвищення ефективності публічного адміністрування.

 

9. Лекція на тему: «Публічне адміністрування та економіка»; «Найважливіші функції публічного адміністрування у сфері економіки» – (2 год.).

Питання, які виносяться на лекцію:

1. Основні характеристики та напрями реформування сучасної економічної системи.

2. Публічне адміністрування в умовах постіндустріальної економіки.

3. Публічне адміністрування в умовах економічної нестабільності.

 

4. Характеристика форм і механізмів взаємодії інститутів громадянського суспільства та держави в економічній сфері.

5. Держава як гарант забезпечення умов для підприємницької діяльності.

6. Розвиток публічно-правового регулювання у фінансовій сфері.

7. Законодавче та нормативно-правове забезпечення конкурентного середовища.

8. Розвиток публічно-правового регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 

10. Лекція на тему: «Корпоративна влада та публічне адміністрування в добровільних об’єднаннях» – (2 год.).

Питання, які виносяться на лекцію:

1. Держава та інститути громадянського суспільства як суб’єкти публічного адміністрування.

2. Загальні принципи управління в добровільних об’єднаннях громадян.

2. Участь політичних партій у політико-управлінській діяльності держави.

3. Органи самоорганізації населення як суб’єкти публічного адміністрування.

4. Профспілкові об’єднання як суб’єкти публічного адміністрування.

5. Засоби масової інформації в системі публічного адміністрування.

6. Участь у публічному адмініструванні релігійних організацій.

 

11. Лекція на тему: «Відповідальність у публічному адмініструванні» – (2 год.).

Питання, які виносяться на лекцію:

1. Сутність політичної адміністративної та дисциплінарної відповідальності.

2. Відповідальність органів державної влади та місцевого самоврядування, посадових осіб за правопорушення.

3. Відповідальність державних і комунальних підприємств, установ і організацій, посадових осіб за правопорушення.

4. Відповідальність недержавних організацій і осіб, які не перебувають на державній службі чи службі в органах місцевого са­моврядування, за правопорушення.

5. Правопорушення та відповідальність при здійсненні міжна­родної публічної діяльності.


4.2. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ ОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Семінарські та практичні заняття з науки застосовуються на всіх формах навчання. Метою семінарських і практичних занять є поточна перевірка рівня засвоєння студентами навчального матеріалу з окремих тем дисципліни. Поряд з цим під час деяких семінарських і практичних занять передбачається проведення модульної контрольної роботи, тобто перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу певного модуля дисципліни.

На семінарські заняття виносяться лише найважливіші й найскладніші питання дисципліни. Решту питань студенти опрацьовують самостійно.

На заочній формі навчання аудиторні заняття проводяться у формі контактних занять.

 

ЗАНЯТТЯ 1

Тема 1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування;

Тема 2. Основні теорії управління суспільством.

Кількість годин: аудиторні заняття — 2

Завдання. Сформувати компетентності:

— розуміння сутності ключових категорій науки «Публічне адміністрування»;

— аналізувати управлінські процеси категоріями «Публічного адміністрування».

 

План заняття.

1. Про порядок поточного і підсумкового контролю знань студентів з науки «Публічне адміністрування».

2. Усне опитування, з’ясування рівня засвоєння студентами термінів і понять.

3. Розмежування сутності ключових категорій науки «Публічне адміністрування».

4. Заповнення запропонованої таблиці, що характеризує зміст ключових категорій науки «Публічне адміністрування».

5.

Інформаційне забезпечення.

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Форма таблиці, що характеризує зміст ключових категорій науки «Публічне адміністрування».

 

ЗАНЯТТЯ 2

Тема 3. Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та політичної сфер;

Тема 4. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного адміністрування.

 

Кількість годин: аудиторні заняття — 2

Завдання. Сформувати компетентності:

— презентувати результати аналізу й відстоювати власну думку під час дискусії;

— уміння формулювати запитання по запропонованій темі дискусії;

— аналізувати потреби, цінності, інтереси різних категорій суспільства;

— аналізувати тенденції розвитку громадянського суспільства в Україні;

— здійснювати компаративний аналіз формування громадянського суспільства різних країн світу;

— виявляти переваги й вади публічного адміністрування на різних етапах формування громадянського суспільства в Україні;

— формулювати й аргументувати пропозиції щодо економічних, соціальних і політичних цілей розвитку суспільства.

 

План заняття.

1. З’ясування рівня засвоєння студентами навчального матеріалу теми.

2. Семінар-дискусія на тему «Публічна сфера – арена змагань цілей, цінностей та інтересів в суспільстві».

3. Заповнення таблиці, що характеризує рівень розвитку громадянського суспільства в Україні.

 

Інформаційне забезпечення.

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Форма таблиці, що характеризує єдність економічної, соціальної та політичної сфер.

3. Форма таблиці, що характеризує економічні, соціальні й політичні цілі розвитку українського суспільства.

ЗАНЯТТЯ 3

Тема 5. Публічне адміністрування та влада;

Тема 6. Публічне адміністрування та муніципальна публічна влада;

Тема 7. Закони та принципи публічного адміністрування.

 

Кількість годин: аудиторні заняття — 2

Завдання. Сформувати компетентності:

— уміння формулювати запитання по запропонованій темі дискусії;

— аналізувати методи взаємодії публічного адміністрування та влади;

— розуміти закономірності й принципи побудови системи інституцій громадянського суспільства в Україні;

— аналізувати функції органів державної влади України у сфері публічного адміністрування;

— виявляти вади державного управління й діяльності органів державної влади України;

— формулювати й аргументувати пропозиції щодо удосконалення функцій органів державної влади України;

— презентувати результати аналізу й відстоювати власну думку під час дискусії.

 

План заняття.

1. Виявлення форм взаємодії публічного адміністрування та влади.

2. Семінар-дискусія на тему «Взаємодія публічного адміністрування та влади».

3. Заповнення таблиці, що характеризує функціонування механізму стримувань і противаг у сфері публічного адміністрування.

4. «Мозковий штурм» на тему «закономірності й принципи публічного адміністрування в Україні».

 

Інформаційне забезпечення.

1. Перелік основних термінів і понять теми, складений в логічному порядку.

2. Таблиця, що характеризує механізм стримувань і противаг у сфері управління економічним і соціальним розвитком.

ЗАНЯТТЯ 4

Тема 8. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень;

Тема 9. Цінності та «дерево цілей» публічного адміністрування.

 

Кількість годин: аудиторні заняття — 2

Завдання. Сформувати компетентності:

— презентувати результати наукового дослідження й відстоювати власну думку під час дискусії;

— уміння формулювати запитання по запропонованій темі дискусії;

— уміння розробляти презентаційні матеріали засобами Power Point;

— формулювати й аргументувати пропозиції щодо удосконалення публічного адміністрування.

 

План заняття.

1. Семінар-конференція «Презентація рефератів (есе)».

ЗАНЯТТЯ 5

Тема 10. Механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування;

Тема 11. Бюрократія в системі публічного адміністрування

 

Кількість годин: аудиторні заняття — 2

Завдання. Сформувати компетентності:

— презентувати результати наукового дослідження й відстоювати власну думку під час дискусії;

— уміння формулювати запитання по запропонованій темі дискусії;

— уміння розробляти презентаційні матеріали засобами Power Point;

— формулювати й аргументувати пропозиції щодо удосконалення державного регулювання економіки.

 

План заняття.

1. Семінар-конференція «Презентація рефератів (есе)».

2. Модульна контрольна робота № 1.

ЗАНЯТТЯ 6

Тема 12. Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування;

Тема 13. Результативність та ефективність публічного адміністрування

 

Кількість годин: аудиторні заняття — 2

Завдання. Сформувати компетентності:

— виявляти зони «підвищеного» ризику проявів корупції;

— розуміти сутність та застосовувати політичний, нормативно-правовий, організаційний, економічний, кадровий та морально-психо­логічний механізми запобігання проявам корупції;

— розуміти сутність понять «результативність» та «ефективність» у публічному адмініст­руванні;

— уміння вимірювати результативність та ефективність публічного адміністрування.

 

План заняття.

1. Усне опитування, з’ясування рівня засвоєння студентами термінів і понять.

2. Робота у складі малих творчих груп.

3. Заповнення таблиці, що характеризує політичний, нормативно-правовий, організаційний, економічний, кадровий та морально-психо­логічний механізми запобігання проявам корупції.

4. Захист звітів про виконання аналітичних завдань.

 

Інформаційне забезпечення.

1. Перелік основних термінів і понять теми, складений в логічному порядку.

2. Форма таблиці, що характеризує політичний, нормативно-правовий, організаційний, економічний, кадровий та морально-психо­логічний механізми запобігання проявам корупції.

3. Звіти про виконання аналітичного завдання.

ЗАНЯТТЯ 7

Тема 14. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері;

Тема 15. Публічне адміністрування та економіка;

Тема 16.Найважливіші функції публічного адміністрування у сфері економіки.

 

Кількість годин: аудиторні заняття — 2

Завдання. Сформувати компетентності:

— розуміння сутності держави як гаранта соціальної спрямованості економічного розвитку;

— володіння методами надання безпеки громадян та забезпечення прав та інтересів споживачів;

— формулювати пропозиції щодо удосконалення публічного адміністрування розвитку економіки;

— використовувати методи публічного адміністрування розвитку економіки в умовах кризи.

 

План заняття.

1. Захист звітів про виконання аналітичних завдань.

 

Інформаційне забезпечення.

1. Звіти про виконання аналітичного завдання.

 

ЗАНЯТТЯ 8

Теми 10 – 18.

Кількість годин: аудиторні заняття — 2

План заняття.

1. Модульна контрольна робота № 2.

 

ЗАНЯТТЯ 9

Тема 17. Корпоративна влада та публічне адміністрування в добровільних об’єднаннях;

Тема 18. Відповідальність у публічному адмініструванні.

 

Кількість годин: аудиторні заняття — 2

Завдання. Сформувати компетентності:

— вміти налагоджувати вести переговори й вишукувати компроміси;

— розуміти сутність відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування, посадових осіб за правопорушення;

— розуміти сутність відповідальності недержавних організацій і осіб, які не перебувають на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування, за правопорушення.

 

План заняття.

1. Робота у складі малих творчих груп.

2. Заповнення анкети, що характеризує систему відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування, посадових осіб, а також недержавних організацій і осіб, які не перебувають на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування, за правопорушення;

3. Підведення підсумків поточного модульного контролю знань.

 

Інформаційне забезпечення.

1. Анкета, що характеризує систему відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування, посадових осіб, а також недержавних організацій і осіб, які не перебувають на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування, за правопорушення;.

2. Журнал обліку поточної успішності студентів.


4.3. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗАНЯТТЯ 1

Тема 1. Предмет і методологічна основа публічного адміністрування

Тема 2. Основні теорії управління суспільством

Кількість годин: аудиторні заняття — 2

Завдання. Сформувати компетентності:

— розуміння сутності ключових категорій науки «Публічне адміністрування»;

— аналізувати управлінські процеси категоріями «Публічного адміністрування».

 

План заняття.

1. Про порядок поточного і підсумкового контролю знань студентів з науки «Публічне адміністрування».

2. Міні-лекція.

3. Розмежування сутності ключових категорій науки «Публічне адміністрування».

4. Заповнення запропонованої таблиці, що характеризує зміст ключових категорій науки «Публічне адміністрування».

5.

Інформаційне забезпечення.

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Форма таблиці, що характеризує зміст ключових категорій науки «Публічне адміністрування».

 

ЗАНЯТТЯ 2

Тема 3. Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та політичної сфер

Тема 4. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного адміністрування

 

Кількість годин: аудиторні заняття — 2

Завдання. Сформувати компетентності:

— презентувати результати аналізу й відстоювати власну думку під час дискусії;

— уміння формулювати запитання по запропонованій темі дискусії;

— аналізувати потреби, цінності, інтереси різних категорій суспільства;

— аналізувати тенденції розвитку громадянського суспільства в Україні;

— здійснювати компаративний аналіз формування громадянського суспільства різних країн світу.

 

План заняття.

1. Міні-лекція.

2. З’ясування рівня засвоєння студентами навчального матеріалу теми.

3. Семінар-дискусія на тему «Публічна сфера – арена змагань цілей, цінностей та інтересів в суспільстві».

4. Заповнення таблиці, що характеризує рівень розвитку громадянського суспільства в Україні.

 

Інформаційне забезпечення.

1. Перелік основних термінів і понять тем, складений в логічному порядку.

2. Форма таблиці, що характеризує єдність економічної, соціальної та політичної сфер.

3. Форма таблиці, що характеризує економічні, соціальні й політичні цілі розвитку українського суспільства.

ЗАНЯТТЯ 3

Тема 5. Публічне адміністрування та влада

Тема 6. Публічне адміністрування та муніципальна публічна влада

 

Кількість годин: аудиторні заняття — 2

Завдання. Сформувати компетентності:

— презентувати результати аналізу й відстоювати власну думку під час дискусії;

— уміння формулювати запитання по запропонованій темі дискусії;

— аналізувати методи взаємодії публічного адміністрування та влади;

— формулювати й аргументувати пропозиції щодо удосконалення взаємодії публічного адміністрування та влади.

 

План заняття.

1. Міні-лекція.

2. Виявлення форм взаємодії публічного адміністрування та влади.

3. Семінар-дискусія на тему «Взаємодія публічного адміністрування та влади».

 

Інформаційне забезпечення.

1. Таблиця, що характеризує взаємодію публічного адміністрування та державної і муніципальної влади.

 

ЗАНЯТТЯ 4

Тема 7. Закони та принципи публічного адміністрування

Тема 8. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень

 

Кількість годин: аудиторні заняття — 2

Завдання. Сформувати компетентності:

— розуміти закономірності й принципи побудови системи інституцій громадянського суспільства в Україні;

— аналізувати функції органів державної влади України у сфері публічного адміністрування;

— виявляти вади державного управління й діяльності органів державної влади України;

— формулювати й аргументувати пропозиції щодо удосконалення функцій органів державної влади України;

— презентувати результати аналізу й відстоювати власну думку під час дискусії.

 

План заняття.

1. Міні-лекція.

2. Усне опитування, з’ясування рівня засвоєння студентами термінів і понять.

3. Заповнення таблиці, що характеризує функціонування механізму стримувань і противаг у сфері публічного адміністрування.

4. «Мозковий штурм» на тему «закономірності й принципи публічного адміністрування в Україні».

 

Інформаційне забезпечення.

1. Перелік основних термінів і понять теми, складений в логічному порядку.

2. Таблиця, що характеризує механізм стримувань і противаг у сфері управління економічним і соціальним розвитком.

ЗАНЯТТЯ 5

Тема 9. Цінності та «дерево цілей» публічного адміністрування

Тема 10. Механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування

 

Кількість годин: аудиторні заняття — 2

Завдання. Сформувати компетентності:

— презентувати результати наукового дослідження й відстоювати власну думку під час дискусії;

— уміння формулювати запитання по запропонованій темі дискусії;

— формулювати й аргументувати пропозиції щодо удосконалення державного регулювання економіки.

 

План заняття.

1. Міні-лекція.

2. Усне опитування, з’ясування рівня засвоєння студентами термінів і понять.

3. Побудова «дерева цілей» (робота в малих творчих групах).

4. Презентація «дерева цілей».

 

Інформаційне забезпечення.

1. Перелік основних термінів і понять теми, складений в логічному порядку.

2. Перелік стратегічних цілей розвитку України.

ЗАНЯТТЯ 6

Тема 11. Бюрократія в системі публічного адміністрування

Тема 12. Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування

 

Кількість годин: аудиторні заняття — 2

Завдання. Сформувати компетентності:

— виявляти зони «підвищеного» ризику проявів корупції;

— розуміти сутність та застосовувати політичний, нормативно-правовий, організаційний, економічний, кадровий та морально-психо­логічний механізми запобігання проявам корупції.

 

План заняття.

1. Міні-лекція.

2. Робота у складі малих творчих груп.

3. Заповнення таблиці, що характеризує політичний, нормативно-правовий, організаційний, економічний, кадровий та морально-психо­логічний механізми запобігання проявам корупції.

4. Ділова гра.

 

Інформаційне забезпечення.

1. Перелік основних термінів і понять теми, складений в логічному порядку.

2. Форма таблиці, що характеризує політичний, нормативно-правовий, організаційний, економічний, кадровий та морально-психо­логічний механізми запобігання проявам корупції.

3. Підведення підсумків роботи студентів.

ЗАНЯТТЯ 7

Тема 13. Результативність та ефективність публічного адміністрування

Тема 14. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері

 

Кількість годин: аудиторні заняття — 2

Завдання. Сформувати компетентності:

— розуміти сутність понять «результативність» та «ефективність» у публічному адмініст­руванні;

— уміння вимірювати результативність та ефективність публічного адміністрування.

 

План заняття.

1. Міні лекція.

2. Аналіз виробничих ситуацій.

 

Інформаційне забезпечення.

1. Кейси.

ЗАНЯТТЯ 8

Тема 15. Публічне адміністрування та економіка

Тема 16. Найважливіші функції публічного адміністрування у сфері економіки

Кількість годин: аудиторні заняття — 2

Завдання. Сформувати компетентності:

— формулювати пропозиції щодо удосконалення публічного адміністрування розвитку економіки;

— використовувати методи публічного адміністрування розвитку економіки в умовах кризи.

 

План заняття.

1. Ділова гра «Публічне адміністрування та економіка».

 

Інформаційне забезпечення.

1. Сценарій ділової гри.

ЗАНЯТТЯ 9

Теми 1-18

Кількість годин: аудиторні заняття — 2

Завдання. Сформувати компетентності:

— вміти відстоювати власну позицію під час дискусії.

— вміти здійснювати правильні висновки і виправляти власні помилки.

 

План заняття.

1. Захист виконання обов’язкових і вибіркових позаудиторних індивідуальних завдань.

2. Комплексна аудиторнамодульна контрольна робота.

 

Інформаційне забезпечення.

1. Завдання для комплексної аудиторноїмодульної контрольної роботи.

2. Виконані студентами обов’язкові і вибіркові позаудиторні індивідуальні завдання.

 

4.4. ПЛАНИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

У міжсесійний період студент заочної форми заняття має підготуватися до екзамену, а також:

Ø виконати аналітичне завдання;

Ø виконати індивідуальне завдання;

Ø виконати індивідуальну роботу за власним вибором.

Індивідуальна робота за власним вибором студента передбачає виконання таких видів робіт:

1. Анотування літературних джерел за проблематикою державного регулювання економіки.

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень.

3. Підготовка презентації у програмі Power Point.

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри.

Зміст і система оцінювання роботи студента у міжсесійний період викладені у розділах 8.2.1 і 8.2.2.

Студент має самостійно обрати форму індивідуальної роботи за власним вибором і погодити її з викладачем під час Дня заочника.

Звіт про виконання аналітичного завдання має бути виконаний у письмовій формі. Індивідуальне завдання (реферат, есе, переклад тексту), а також звіт про виконання індивідуальної роботи за власним вибором виконуються в електронній формі.

 

 


5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Вона є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Самостійна робота студентів над наукою «Публічне адміністрування» складається з наступних елементів:

Ø опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу (інформація про перелік тем та питань, які розкриваються в лекціях, лектор подає під час лекційних занять);

Ø опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу (інформація про перелік тем та питань, які розкриваються в лекціях, лектор подає під час лекційних занять);

Ø вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання ( їх перелік лектор подає під час лекційних занять);

Ø виконання домашніх завдань, що винесені на поточний контроль;

Ø підготовка до семінарських занять (плани семінарських занять представлені в розділі 4);


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 76 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 1 страница | Завдання поточного контролю | Реферат (есе) | ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ | Порядок проведення екзамену |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 2 страница| ОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 4 страница

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.076 сек.)