Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

КУРСОВА РОБОТА. студента(ки) ______2-го_______ курсу з спеціальності 6201/2

Читайте также:
  1. I. Контрольна робота
  2. I. Контрольна робота
  3. Project Work 2. Робота над проектом. Впр. 1 (с. 136).
  4. Project Work 2. Робота над проектом. Впр. 2с (с. 180).
  5. Project Work 3. Робота над проектом. Впр. 4 (с. 111).
  6. Project Work 4. Робота над проектом.
  7. Project Work Робота над проектом. Впр. 3 (с. 87).

з теми __________________________________________________

студента(ки) ______2-го_______ курсу з спеціальності 6201/2

__________________________________________________________

Науковий керівник

__________________________ _____________________

(науковий ступінь, звання) (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Курсова робота захищена «_____» __________________ _____ р.

 

 

з оцінкою ___________ Голова комісії ____________________

(підпис)

 

КИЇВ _____ р.


 

Розрахунки, які наводяться в тексті, доцільно давати у вигляді таблиці, дані якої мають бути обов’язково проаналізовані в роботі. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який відображає її зміст. Нумерація таблиць здійснюється таким чином: справа над заголовком з великої букви пишуть слово «Таблиця» та її порядковий номер. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці в даному розділі. Наприклад: Таблиця 2.1 — перша таблиця другого розділу. Якщо таблиця має продовження на наступ­ній сторінці, то пишуть: Продовження таблиці 2.1. Якщо показники, які містяться в таблиці, мають однакову одиницю виміру, то їх виносять у заголовок таблиці; якщо вони різні, то їх розміщують у спеціальній графі та відповідних рядках таблиці.

Ілюстративний матеріал у формі схем, діаграм, графіків тощо оформляється таким чином: знизу під ілюстрацією з великої букви пишуть слово «Рис.» і проставляють його номер, який складається з номера розділу та порядкового номера рисунка у даному розділі. Наприклад: Рис. 2.1 — перший рисунок другого розділу.

У тексті обов’язково мають бути зроблені посилання на джерела, з яких була запозичена цифрова інформація, а також цитати, що наводяться в курсовій роботі. Посилання на джерела рекомендується здійснювати за допомогою квадратних дужок, в яких проставляється порядковий номер джерела зі списку використаної літератури та відповідна сторінка. Наприклад: [8, c. 12].

Список використаної літератури складають у такій послідовності:

Укази Президента України.

Закони Верховної Ради України.

Постанови Кабінету Міністрів України.

Доповіді та виступи керівників держави.

Спеціальна література з теми курсової роботи (в алфавітному порядку прізвища авторів книг, брошур, статей, назви збірників).

У списку літератури слід вказати: для книг — прізвище та ініціали автора (авторів), назву книги, місто, видавництво, рік видання; для статей — прізвище та ініціали автора (авторів), назву статті,
назву журналу, його номер і рік видання, номери сторінок, у межах яких надрукована стаття.

Додатки до курсової роботи оформляються таким чином: у правому верхньому кутку аркуша з великої букви пишуть слово «Додаток» та вказують його порядковий номер. Послідовність розміщення додатків визначається черговістю посилань на них у тексті роботи. Нумерують додатки арабськими цифрами наскрізно від першого до останнього. Усі додатки повинні мати заголовок. На останній сторінці курсової роботи студент повинен поставити свій підпис і дату завершення роботи.Курсова робота має бути зброшурована і подана на кафедру в установлений термін. Вона попередньо розглядається науковим керівником, який у своєму відзиві приймає рішення про її допущення до захисту. Під час підготовки до захисту курсової роботи студентові необхідно ознайомитися з відзивом наукового керівника.

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Результати навчальної діяльності з дисципліни «Макроекономіка» оцінюються за допомогою таких засобів: усне опитування, захист курсової роботи (якщо вона передбачена навчальним планом), розв’язання тестових завдань.

 

7.1. В основі оцінювання знань студента за результатами усного опитування та захисту курсової роботи лежать такі критерії:

— оцінка «відмінно» виставляється студентові, який всебічно, безпомилково, в логічній послідовності й ґрунтовно відповідає на поставлені питання, вільно виконує практичні завдання, передбачені навчальною програмою;

Загрузка...

— оцінка «добре» виставляється студентові, який виявив повне знання з поставлених питань та володіє методами виконання практичних завдань, але припускається логічної непослідовності або виявляє недостатньо глибоке знання навчального матеріалу;

— оцінку «задовільно» отримує студент, який виявив знання суттєвих елементів навчального матеріалу і виконує практичні завдання з незначними помилками, але має необхідні знання, щоб виправити їх за допомогою викладача;

— оцінка «незадовільно» виставляється студентові, який не володіє знанням суттєвих елементів навчального матеріалу, припускається грубих помилок під час виконання практичних завдань і не має достатньої підготовки для їх виправлення за допомогою викладача.

 

7.2. В основі оцінювання знань студента за результатами розв’я­зання тестових завдань лежить питома вага правильних відповідей у загальній кількості завдань, включених до тесту:

оцінка «відмінно» виставляється студентові, який дав пра-
вильні відповіді не менш ніж на 90 % усіх завдань тесту;

оцінку «добре» заслуговує студент, який відповів на 80 — 89 % усіх завдань тесту;

оцінку «задовільно» отримує студент, який правильно відповів на 60 — 79 % усіх завдань тесту;

оцінка «незадовільно» виставляється студентові, який дав правильні відповіді менш ніж на 60 % усіх завдань тесту.

В деяких випадках при оцінюванні знань студента за результатами розв’язання тестових завдань викладач має право застосувати захист студентом його відповідей на тестові завдання.


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 55 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ| Валовой внутренний продукт, его формы и методы измерения

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.008 сек.)