Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

НОРМУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВОДИ

Читайте также:
  1. Flash, App Store и контроль
  2. I. Проблемне та контрольне завдання
  3. IV. САМОКОНТРОЛЬ
  4. V.2. Контрольные работы
  5. VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА (КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ)
  6. VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
  7. VIII. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

 

Відповідно до Водного кодексу України оцінка якості води здійснюється на основі нормативів екологічної безпеки водокористування й екологічних нормативів якості води водних об’єктів.

Діючі нормативи екологічної безпеки водокористування дозволяють оцінити якість води, використовуваної для комунально-побутового, господарсько-питного і рибогосподарського водокористування.

До комунально-побутового водокористування відноситься використання водних об’єктів для купання, заняття спортом і відпочинку. До господарсько-питного водокористування відноситься використання водних об’єктів як джерела господарсько-питного водопостачання і для водопостачання підприємств харчової промисловості. До рибогосподарського водокористування відноситься використання водних об’єктів як середовище існування риб і інших водних організмів. Водні об’єкти рибогосподарського призначення підрозділяються на вищі, першу і другу категорії. Різні ділянки одного водного об’єкта можуть відноситися до різних категорій водокористування.

Нормативну базу оцінки якості води складають загальні вимоги до сполуки і властивостей води і значення гранично припустимих концентрацій речовин у воді водних об’єктів.

Загальні вимоги визначають припустимі сполуки і властивості води, оцінювані за найбільш важливими фізичними, бактеріологічними й узагальненими хімічними показниками. Вони можуть задаватися у виді конкретної величини, зміни величини показника в результаті впливу зовнішніх факторів або у виді якісної характеристики показника.

Гранично допустимі концентрації (ГДК) – це встановлений рівень концентрації речовин у воді, вище якого вода вважається непридатною для конкретного виду водокористування. ГДК, як правило, задаються у виді конкретного значення концентрації.

При оцінці якості води враховується принцип адитивності (властивість величин, яка полягає в тому, що значення величини, яка відповідає цілому об'єкту, дорівнює сумі значень величин, що відповідають його частинам, незалежно від того, яким чином поділено об'єкт) – односпрямованої дії. Відповідно до цього принципу приналежність декількох речовин до того самого ЛПВ виявляється в підсумовуванні їхнього негативного впливу

Екологічні нормативи якості води встановлюються для оцінки стану водних об’єктів на основі екологічної класифікації поверхневих вод.

Система екологічної класифікації якості поверхневих вод включає три класифікаційні групи: сольової сполуки, еколого-санітарних показників і показників складу і біологічної дії специфічних речовин.

Вода, що використовується населенням для пиття і господарсько-побутових цілей, повинна відповідати певним гігієнічним вимогам, викладеним в Державних санітарних правилах і нормах України
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» замість ДСанПіН №383 від 23 грудня 1996 року «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання». СанПіН є нормативним актом, що встановлює критерії безпеки та нешкідливості для людини води централізованих систем питного водопостачання. СанПіН застосовується щодо води, що подається системами водопостачання та призначеної для споживання населення в питних і побутових цілях, для використання в процесах переробки продовольчої сировини, виробництва, транспортування і зберігання харчових продуктів.

Більш того, СанПіН регламентує і саме проведення контролю якості води централізованого господарсько-питного водопостачання.

Згідно з вимогами СанПиН питна вода повинна бути безпечною в епідеміологічному і радіаційному відношенні, нешкідливою за хімічним складом і мати сприятливі органолептичні властивості. При цьому якість питної води повинна відповідати гігієнічним нормативам як перед її надходженням у розподільну мережу, так і в будь-якій наступній точці водорозбору.

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 395 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. | Лекція №1. Вода в біосфері | Лекція №2. Будова, класифікація та властивості води | Найважливіші фізичні константи води | Лекція №3. Хімічний склад природних вод | Органолептичні показники (властивості) питної води | Лекція №6. Вимоги та контроль якості води за санітарно-токсикологічними показниками безпечності хімічного складу та показниками епідемічної безпеки води | Санітарно-токсикологічні показники питної води | Лекція №7. Вплив вмісту деяких речовин на якість води. | Лекція №8. Забруднення водних об’єктів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Структура Водного кодексу України| Лекція №5. Вимоги та контроль якості води за органолептичними та фізико-хімічними показниками

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.03 сек.)