Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Читайте также:
  1. Ввод дат в модуль
  2. ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 4
  3. Задание 1. Построение орнаментальной композиции на базе модульного элемента, разработанного путем стилизации объектов флоры и фауны (растительный и зооморфный мотивы)
  4. Змістовний модуль 4.
  5. Змістовний модуль 4: спеціальна гістологія і ембріологія регуляторних систем.
  6. Модуль 1

Опорний конспект лекцій

для студентів напряму підготовки:

6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»

Харків 2013

 
Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу ХДУХТ заборонено

 

Укладачі: доц. Одарченко Д.М.,

доц. Волошин П.В.,

асист. Піддубний В.В.,

асист. Бабіч А.О.

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки, протокол № _ від «_» ________ 2013 р.

 

Схвалено науково-методичною комісією факультету товарознавства і торговельного підприємництва

Протокол № __ від «__» ________ 2013 р.

 


ЗМІСТ

ВСТУП
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СТАН, ОХОРОНА ТА ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
Лекція №1 Вода в біосфері
Лекція №2 Будова, класифікація та властивості води
Лекція №3 Хімічний склад природних вод
Лекція №4 Міжнародне та національне законодавство в галузі охорони водного середовища
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. НОРМУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВОДИ
Лекція №5 Вимоги та контроль якості води за органолептичними та фізико-хімічними показниками
Лекція №6 Вимоги та контроль якості води за санітарно-токсикологічними показниками безпечності хімічного складу та показниками епідемічної безпеки води
Лекція №7 Вплив вмісту деяких речовин на якість води
Лекція №8 Забруднення водних об’єктів
Лекція №9 Методи покращення якості води
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

 


ВСТУП

 

Вода – найцінніший природний ресурс. Вона відіграє виняткову роль у процесах обміну речовин, що становлять основу життя. Величезне значення вода має в промисловому і сільськогосподарському виробництві. Загальновідома необхідність її для побутових потреб людини, всіх рослин і тварин. Для багатьох живих істот вона служить середовищем існування.

Зростання міст, бурхливий розвиток промисловості, інтенсифікація сільського господарства, значне розширення площ зрошуваних земель, поліпшення культурно-побутових умов і ряд інших чинників все більше ускладнюють проблеми забезпечення водою.

Потреби у воді величезні і щорічно зростають. Щорічна витрата води на земній кулі за всіма видами водопостачання складає 3300-3500 км3. При цьому 70% всього водоспоживання використовується в сільському господарстві. Велика частина води після її використання для господарсько-побутових потреб повертається в річки у вигляді стічних вод.

Дефіцит прісної води вже зараз стає світовою проблемою. Все більш зростаючі потреби промисловості і сільського господарства у воді примушують всі країни, вчених світу шукати різноманітні засоби для вирішення цієї проблеми.

Вміння правильно оцінити стан води, що використовується для народного споживання та визначити заходи щодо зниження дії шкідливих факторів на навколишнє середовище є першочерговим завданням сучасних спеціалістів в галузі товарознавства. Зазначені проблемні аспекти, майже у повній мірі, охоплює дисципліна «Оцінка якості води». Тому оволодіння теоретичними та практичними аспектами визначення стану вод для народного споживання надасть можливість майбутнім спеціалістам раціонально скеровувати діяльність підприємств торгівлі.

 


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 335 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Лекція №2. Будова, класифікація та властивості води | Найважливіші фізичні константи води | Лекція №3. Хімічний склад природних вод | Структура Водного кодексу України | НОРМУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВОДИ | Лекція №5. Вимоги та контроль якості води за органолептичними та фізико-хімічними показниками | Органолептичні показники (властивості) питної води | Лекція №6. Вимоги та контроль якості води за санітарно-токсикологічними показниками безпечності хімічного складу та показниками епідемічної безпеки води | Санітарно-токсикологічні показники питної води | Лекція №7. Вплив вмісту деяких речовин на якість води. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Язык сформировался как сигнальная система.| Лекція №1. Вода в біосфері

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.011 сек.)