Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Документ як основний носій офіційно-ділового стилю.Види документів.

Читайте также:
  1. I. Распорядительные документы.
  2. I.1 Этапы работы над документом
  3. II. Административно-организационные документы.
  4. III. Информационно-справочные документы. Справки и докладные записки.
  5. IV. Личные документы. Заявление и доверенность, объяснительная записка и расписка.
  6. IV. Порядок зберігання документів з роботи із сім'ями або особами, яким надається соціальна допомога в ході соціального супроводу
  7. N ___ от "_____" _________________ 20__ г. (указывается иной правоподтверждающий документ).
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Документ – основний вид офіційно-ділового стилю
Основною одиницею ОДС є документ. Документ – це зафіксована на матеріальному носієві інформація з реквізитами, які дозволяють її ідентифікувати. Носій – це матеріальний об”єкт, що використовується для закріплення та зберігання на ньому мовної, звукової чи зображувальної інформації. Разом із папером зараз широко використовується такі носії: магнітні стрічки, диски, які дозволяють використовувати для документування технічні й автоматизовані засоби.
Документування – регламентований процес запису інформації на папері чи іншому носії, який забезпечує її юридичну силу.
Найважливішою класифікаційною ознакою документа є його зміст. Відповідно до цього документи класифікуються:
за найменуванням (заява, лист, телеграма, довідка),
за походженням (службові, особисті),
за місцем виникнення (внутрішні, зовнішні),
за призначенням (щодо особового складу, кадрові, довідково-інформаційні),
за напрямом (вхідні, вихідні),
за формою (стандартні, індивідуальні),
за терміном виконання (звичайні, безстрокові, термінові, дуже термінові),
за ступенем гласності (для загального користування, службового, таємні),
за стадіями створення (оригінал, дублікат),
за складністю (прості, складні)
за терміном зберігання (тимчасового до 10 р., тривалого понад 10р., постійного зберігання,
за технікою відтворення (рукописні, відворені мехіначним способом),
за носієм інформації (на папері, диску, фотоплівці, перфострічці, дискеті).

Основні реквізити документа
Кожний документ складається з окремих елементів – реквізитів. Розрізняються постійні – реквізити друкуються під час виготовлення бланка, змінні – фіксуються на бланку в процесі заповнення.
Аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що містять постійну інформацію, називається бланком. Є два види бланків: а)для листів; б)для інших документів.
Текст – головний елемент документа. Він повинен бути чітким, коротким і не допускати різних тлумачень.

Вимоги до складання й оформлення документа
Документ – основний вид ділового мовлення. Він має бути достовірним, переконливим, належним чином відреагованим і оформленим, містити конкретні й реальні пропозиції і вказівки.
Обов”язковим є заголовок, чітка композиція, цілісність змісту, зв”язність викладу, структурна організація, завершеність.

АВТОБІОГРАФІЯ
Це документ, в якому людина описує своє життя і діяльність. Подається при вступі до навчального закладу чи на роботу. Цей документ пишеться довільно. Заголовок може складатися з одного слова „автобіографія”, яке розміщається посеред рядка. Кожне нове повідомлення повинно починатися з абзаца. Зліва під текстом ставиться дата написання, справа – підпис автора.
Тип мовлення в автобіографії – розповідь від першої особи. При цьому не злід зловживати займенником я. Основну увагу треба приділяти фактам, не вдаючись до міркувань. Всі відомості подаються в хронологічному порядку, щоб уявити життєвий шлях людини, ділову кваліфікацію, і громадську активність.
1) прізвище, ім”я по батькові; 2)дата і місце народження, освіта, відомості про навчання, трудову діяльність, нагороди (заохочення); 3) короткі відомості про склад сім”ї; 4) домашня адреса; 5) дата, підпис.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 782 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Классификация Дункана | КЛАССИФИКАЦИЯ БАЗУ | Fujitsu-VPP5000 | Словотвірні норми та кулітура професійного мовлення.Комунікативіни ознаки культури мовлення. | Лексічні норми ділової мови.Синоніми,антоніми,омоніми,пароніми в діловому мовленні. | Терміни і професіаналізми в ділових паперах. | Графічні скорочення в діловодстві | Спілкування і комунікація | Мовне законодавство та мовна політика в Україні | Мова і культура мовлення в житті професіонального комунікатора |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
АБРЕВІАТУРИ В ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ| Вимоги до тексту документа,Оформлювання сторінки

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.047 сек.)