Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЛІТЕРАТУРА ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Читайте также:
  1. Вивчення можливостей текстового редактору Word
  2. Джерела вивчення культури Київської русі.
  3. ДЛЯ СТУДЕНТІВ У КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРАВА
  4. ДЛЯ СТУДЕНТІВ У КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
  5. Додаткова література
  6. Додаткова література
  7. Допоміжна література

 

Основна література:

1. Бюджетний кодекс України // ВВР,2001, № 37-38, ст.189

2. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 5 квітня 2001р. № 2346-ПІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - № 6. - С. 3-21.

3. Основні напрями розвитку фондового ринку України на 2001-2005 роки, схвалені Указом Президента України від 26 березня 2001р. № 198/2001 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - №5. - С. 8-11.

4. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, зат­верджена постановою Правління НБУ від 28 червня 2001р. № 368 // За­конодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - № 10. -С. 4-36.

5. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у націо­нальній та іноземній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 18.12.98 №527 зі Змінами, затверджене постановою Прав­ління НБУ 20.03.2001 № 114 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - № 5. - С. 33-40.

6. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ, від 29 березня 2001р. № 135 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяль­ності. -2001. - № 5. - С. 43-103.

7. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затверджена постановою правління НБУ від 19 люто­го 2001р. № 69 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяль­ності. - 2001.-№ 4. - С. 5-34.

8. Інструкція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затверджена постановою правління НБУ від 7.07.1994 р. № 129 // Законодавчі і нормативні акти з банківської ді­яльності. - 2001. - № 9. - С. 22-52.

9. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2001

10. Шевчук В.О. Державні фінанси зарубіжних країн // Фінанси України. 2002.- № 2. – С.3-12

11. А. М. Поддерьогін, Л. Д. Буряк, Г. Г. Нам, А. М. Павліковський, О. В. Павловська, В. 3. Потій, А. П. Куліш, О. О. Терещенко, Н. П. Шульга, С. А. Булгакова
Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с., іл.

12. Финансы. Учебник / Под ред. проф. В.В.Ковалева. – М.:ПБОЮЛ М.А.Захаров, 2001

13. Финансы: Учебное пособие под ред. Ковалевой. - Финансы и статистика,2000

14. О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине: Закон Украины №996-ХIV от 16.07.99. //Баланс. – 2000. - №2.

15. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни (рек. МОН України).- 2-е вид. 2006 287 ст. пер УКР К. Знання-Прес

16. Василенко Л. П., Гут Л. В., Оксеєнко О.П. Фінанси підприємства у схемах і таблицях. Навч. посіб. Т. 2006 ст. 346 Дакор

17. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств Навч. посіб. 3-тє вид., стер. 2006. 423 с., тв. пал., (ст. 10 пр.) Знання

18. Криховецька З.М., Труфанова С.О., Цигилик І.І. Фінанси у питаннях і відповідях. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) 2006 120 ст. обл УКР К. ЦУЛ19. Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) 2006 568 ст. пер УКР Львів. Новий світ

20. Козак Ю.Г., Логвінова С.С., Ковалевський В.В., Левицький М.А. та ін., Козака Ю.Г. (ред.) Міжнародні фінанси. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України).- 3-є вид. 2007 640 ст. пер УКР К. ЦУЛ

21. Лайко П.А., Мних М.В. Фінанси підприємств. Підручник для ВНЗ 2004 428 ст. обл УКР К. Знання України

22. Опарін В. М. Фінанси (заг. теорія)., 4-те вид. без змін 2007 240 стр. тв КНЕУ

23. Онисько С.М., Марич П.М. Фінанси підприємств. Підручник для ВНЗ (затв. МОН України).- 2-е вид. 2 Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств Навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН 2006. 379 с., тв. пал., (ст. 10 пр.) Знання 006 367 ст. обл УКР Львів. Магнолія плюс

24. Рудницька О.М. Фінанси підприємств Навч. посібник 2007 Львівська Політехніка

25. Гончаров Валентин Миколайович, Навроцький Андрій Анатолійович, Коломійцев Олександр Анатолійович. Інвестиційні ресурси та їх економічне регулювання. - Донецьк : СПД Купріянов В.С., 2006. - 204с. : табл. - Бібліогр.: с. 180-189.

Загрузка...

Додаткова література:

1. Гікіт Л. В. Фінанси: Навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 1998.: іл..

2. Економіка підприємства: Підручник /За заг. ред. С. Ф. По кропивного. – Вид. 2-ге, перероблено та доповнено – К.: КНЕУ, 2000. – 528с. іл..

3. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. – к.: Знання – Прес, 2000. – 207 с.

4. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.

5. Гаманкова О. О. Фінанси страхових організацій 2007 328 стр. тв КНЕУ

6. Потій В.З., Бабяк Н.Д., Жолнерчик Г.Ю. та ін. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації. Навчальний посібник (рек. МОН України) 2005 244 ст. пер УКР К. КНЕУ

7. Пан Л. В. Управління обіговими коштами підприємницьких структур // Фінанси України. – 2000. - №6.

8. Рудюк Л. В. Фінанси підприємств - II: навч. посібник для дистанційного навчання 186 2006 ст Университет "Украина

9. Стасюк Г.А. Фінанси підприємств. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) 2004 480 ст. пер УКР Херсон. Олди-плюс

10. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств 328 ст. 2004 МАУП

11. Азаренкова Галина Михайлівна, Журавель Тетяна Миколаївна, Михайленко Роман Михайлович. Фінанси підприємств: Навч. посібник для самост. вивчення дисципліни - 2. вид., випр. і доп. - К. : Знання-Прес, 2006. - 288с. - Бібліогр.: с. 285-287.

12. Величко Олександр Володимирович, Якуніна Ольга В'ячеславівна. Фінанси: Навч.-метод. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ : Альма-матер, 2006. - 250с.

Методичні посібники:

13. Конспект лекцій курсу “Фінанси підприємства“ укладач асистент Сєвка В.Г., ДонДАБА, 2007 рік.

14. Сєвка В.Г. Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять для студентів спеціальності 7.050.107 та 7.050.201 по курсу “ Фінанси підприємств “, ДонНАБА, 2006 рік

15. Методичні матеріали по вивченню курсу "Фінанси підприємств" для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форми навчання. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 46 с. Автори: к. е. н. , доцент Алексеєнко Л. М. , к. е. н. Ніпіаліді О. Ю. , ст. викладачі: Даниленко Т. П. , Квасовський О. Р. , викладачі Костецький В. В. , Тулай О. І. , Карпишин Н. І.

16. Шило В.П., Ільіна С.Б., Доровська С.С., Барабанова В.В. Фінанси підприємств: за модульною системою навчання. Теоретично-практичний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) 2006 288 ст. пер УКР К. Професіонал

17. Методичні вказівки для написання контрольних робот студентами спеціальності 7.050.107 “ Економіка підприємства ” та 7.050.201.“ Менеджмент виробничої сфери “ заочної форми навчання по курсу “ Фінанси підприємства “, ДонДАБА, 2007 рік.

18. Тестові завдання з курсу “Фінанси підприємств” для практичних занять та самостійної роботи студентів, ДонДАБА, 2006р.Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 169 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ФОНДІВ | РІШЕННЯ. | ФІНАНСУВАННЯ ПОТОЧНОГО І КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ФОНДІВ | СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА | Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. | КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ. | СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ | СИГНАЛИ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ САНАЦІЙНОГО АУДИТУ. | ПРОВЕДЕННЯ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВІДКРИТТІ СУДОМ ПРОЦЕДУРИ САНАЦІЇ | ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОЇ САНАЦІЇ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЗАХОДИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ ПРИ ВІДКРИТТІ ПРОЦЕДУРИ САНАЦІЇ.| Додаток А 1

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.022 сек.)