Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОЇ САНАЦІЇ

Читайте также:
  1. Застосування інтерактивних технологій під час проведення нетрадиційних занять.
  2. ЗАХОДИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ ПРИ ВІДКРИТТІ ПРОЦЕДУРИ САНАЦІЇ.
  3. Копію квитанції, виданої банком, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
  4. Порядок проведення державної реєстрації фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності
  5. Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб
  6. ПРОВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 

Для виходу з кризи і відновлення платоспроможності підприємства велика увага приділяється проведенню досудової санації, зокрема внутрішнім механізмам фінансової стабілізації. Розглянемо фінансову санацію підприємства здійснювану за рахунок власних коштів підприємства без залучення додаткового капіталу.

Для досягнення фінансової стабілізації підприємству необхідно: застосовувати заходи направлені з одного боку на зменшення фінансових зобов'язань, а з іншого боку на збільшення грошових активів підприємства для покриття цих зобов'язань; збільшувати обсяг позитивного грошового потоку (обсяг власних фінансових ресурсів, що генеруються ) і скорочувати обсяг негативного грошового потоку (обсяг споживання додаткових фінансових коштів) знижуючи інвестиційну активність; переглянути окремі напрями фінансової стратегії підприємства з метою прискорення темпів економічного розвитку і зростання ринкової вартості підприємства.

Для відновлення платоспроможності підприємство використовує наступні заходи:

а) скорочення рівня витрат. Підприємству необхідно проаналізувати кожну з статей витрат і визначити оптимальний рівень валових витрат. Аналізуючи статті витрат часто приймається рішення про скорочення витрат на зміст персоналу, що досягається шляхом скорочення персоналу, введення неповного робочого тижня, надання безкоштовних відпусток. Приймаються рішення про зниження витрат що йдуть на виробництво нерентабельної і продукції, яка не користується попитом, витрат підприємства на поточний ремонт і інших видів витрат.

б) пролонгація короткострокових банківських кредитів і іншої кредиторської заборгованості;

у) відстрочка виплати дивідендів і процентів акціонерам і учасникам підприємницької діяльності;

г) реалізація частини основних і оборотних фондів, які безпосередньо не пов'язані з процесом виробництва продукції;

д) застосування лізингових операцій:

· використання зворотного лізингу (підприємство продає основні фонди лізингової компанії і одночасно отримує ці основні фонди в фінансовий або оперативний лізинг);

· передачу в фінансовий або оперативний лізинг основних фондів, що використовуються не в повній мірі.

е) рефінансування дебіторської заборгованості. Погашення дебіторської заборгованості є істотним резервом для поновлення платоспроможності підприємства. З цією метою використовуються:

· факторинг. Підприємство продає факторинговій компанії або банку право вимоги простроченої дебіторської заборгованості, при цьому підприємство отримує основну суму грошових коштів по цій заборгованості за вирахуванням комісійної винагороди;

· форфейтинг (використовується при здійсненні зовнішньоекономічних операцій). Підприємство-експортер продає банку вексель або іншу боргову вимогу, що акцептується імпортером, отримуючи при цьому основну суму заборгованості за вирахуванням відповідної комісійної винагороди банку;

· дострокова реалізація підприємством банку векселя за іменним індосаментом. Банк оплачує вексель по номінальній вартості за вирахуванням певної винагороди на свою користь, а з настанням терміну погашення векселя отримує по ньому платіж;

· для погашення дебіторської заборгованості підприємство може звернутися з позовною заявою в суд.

ж) ліквідація портфеля короткострокових фінансових вкладень;

з) оптимізація структури оборотного капіталу. Важливу роль в цьому питанні грає правильне визначення потреби підприємства в оборотних коштах. При наявності зайвих запасів товарно-матеріальних цінностей, сировини, незавершеної виробництва підприємство їх реалізовує;

и) заморожування ризикованих інвестиційних проектів і інвестицій з довгостроковим терміном окупності;

к) здійснення ефективної цінової, маркетингової, податкової і дивідендної політики підприємства і інших заходів.

Іноді підприємство для приховання своїх збитків вдається до їх формального покриття за рахунок власних і прирівняних до них коштів. Це так звана чиста санація. Збитки підприємства можуть бути списані за рахунок резервного фонду підприємства, за рахунок коштів цільового призначення, за рахунок коштів отриманих підприємством внаслідок викупу власних корпоративних прав (акцій, паїв) по ціні нижче номінальної, або за рахунок коштів отриманих при безкоштовній передачі корпоративних прав для їх анулювання. Проведення чистої санації не веде до поліпшення платоспроможності і ліквідності підприємства, однак сприяє залученню зовнішніх джерел фінансування.

Якщо використання внутрішніх механізмів стабілізації підприємства не привело до відновлення платоспроможності підприємства і виходу його з кризи, то підприємство проводить досудову санацію за допомогою залучення зовнішніх джерел фінансування.

У цьому випадку фінансова санація може здійснюватися за рахунок коштів власників підприємства (акціонерів, пайовиків), за рахунок коштів персоналу підприємства, коштів його кредиторів, а також за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб які виявили бажання взяти участь в санації підприємства. У виняткових випадках підприємству може надаватися державна фінансова підтримка.

При проведенні досудової санації фінансова участь кредиторів боржників може здійснюватися за рахунок продовження і реструктуризації заборгованості, що є в наявності; повної або часткової відмови від існуючих вимог; надання додаткових кредитів; придбанню акцій в обмін на боргові зобов'язання.

Часто санаторами підприємства виступають його власники (акціонери, пайовики). Санація може здійснюватися шляхом збільшення статутного фонду, надання цільових внесків на безповоротній основі, кредиту.

При загрозі банкрутства, з метою збереження своїх робочих місць, персонал підприємства може внести свій внесок в фінансування санації. Працівники підприємства погоджуються на відстрочку або відмовляються від винагороди за свій труд, можуть надати позики, а також придбати акції даного підприємства.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 144 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: СКЛАД І СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ФОНДІВ І ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ | ВАРТІСНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ І ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ | ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ФОНДІВ | РІШЕННЯ. | ФІНАНСУВАННЯ ПОТОЧНОГО І КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ФОНДІВ | СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА | Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. | КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ. | СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ | СИГНАЛИ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ САНАЦІЙНОГО АУДИТУ. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПРОВЕДЕННЯ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВІДКРИТТІ СУДОМ ПРОЦЕДУРИ САНАЦІЇ| ЗАХОДИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ ПРИ ВІДКРИТТІ ПРОЦЕДУРИ САНАЦІЇ.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)