Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Функції релігії

Читайте также:
  1. Ведичні релігії Стародавньої Індії
  2. Документ та його функції. Загальні вимоги до його укладання й оформлення. Ознаки та групи класифікації документів
  3. Економічна суть та функції фінансів. Склад фінансових ресурсів підприємств.
  4. Екскурсія її основні функції. Класифікація екскурсій.
  5. Завдання та функції комерційної служби підприємства оптового ринку
  6. Науковий стиль: функції, характерні ознаки, мовні засоби, різновиди. Словники у професійному мовленні
  7. Основні функції заробітної плати

Способи, рівень і напрями релігійного впливу на суспільст­во виявляються у функціях релігії. Функцій релігії дуже багато, тому проаналізуємо го­ловні з них.

1. Світоглядна функція релігії --це найголовніша функція, що дає змогу визначити людині своє місце у світі й ставлення світу до неї. У зв'язку з цим формується система поглядів, уяв­лень людей про довколишній світ з погляду релігійної віри, тобто релігія стає певним світоглядом. Реалізація цієї функції допома­гає людині визначити сенс свого життя.

2. Компенсаторно-терапевтичпа функція релігії ліквідує по­чуття обмеженості, залежності й безсилля перед об'єктивними законами матеріального світу. Ідея про загальну рівність (у стра­жданні й гріховності) всіх людей перед Богом допомагає змен­шити дискомфорт переживання об'єктивного конфлікту людини й природи, людини й суспільства. Сам процес переживання про­ходить на основі таких релігійних феноменів, як релігійна втіха, релігійний катарсис, духовна насолода тощо,

3. Комунікативна функція реалізує потребу спілкування віру­ючої людини як по вертикалі — з Богом, так і по горизонталі -з єдиновірцями.

4. Інтегративна функція релігії організовує безконфліктний зв'язок на основі принципів солідарності. Для цього в релігійно­му комплексі є універсальні релігійні цінності, уніфікований спо­сіб життя, загальна мета в житті тощо. Інтегративна функція за­лежить від реалізації в соціальній практиці таких релігійних цінностей, як послух, релігійна єдність, релігійно-культурні тра­диції тощо.

5. Дезінтегративна функція є реалізацією в соціальних відно­синах іншого боку інтеграції — дезінтеграції. Щоб об'єднатися з одновірцями, необхідно роз'єднатися з послідовниками інших ре­лігійних цінностей. Дезінтегративна функція стає основою етно-конфесійних конфліктів, які за правильного і своєчасного вирі­шення сприяють розвитку релігійних систем, і навпаки, за їх ігно­рування, неадекватного та несвоєчасного розв'язання призводять до кризових явищ у цій сфері.

6. Регулятивна функція (за змістом подібна до інтегративної) організовує взаємодію людей на основі специфічних релігійних принципів, ідей, цінностей, традицій, що є характерними для кож­ного історичного етапу розвитку людської цивілізації.

7. Легімітивна (від лат. Іе^ітіїш — законний) функція. Реа­лізація її в соціальній практиці означає накладання на людину деяких обмежень через певні зразки необхідної поведінки. На­приклад, бути християнином означає вести такий спосіб життя, який відрізняється від способу життя представників інших ре­лігій.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 237 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Методи пізнання, що використовуються як на теоретичному, так і на емпіричному рівні. | Сутність людини й її сенс життя. | Цивілізаційні моделі розвитку суспільства А. Тойнбі. | Плюралізм філософських методологій. | Закон єдності і боротьби протилежностей | Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін. | Проблема єдності світу. | Поняття цінностей та їх роль у суспільстві. | Соціальне прогнозування: види, типи, методи. | Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Проблема походження релігії.| Релігієзнавство як специфічна сфера гуманітарного знання.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.011 сек.)