Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Закон єдності і боротьби протилежностей

Читайте также:
  1. I закон термодинамики
  2. II закон термодинамики. Теорема Карно-Клаузиуса
  3. LEX, REX, FEX - ЗАКОН, КОРОЛЬ, ЧЕРНЬ
  4. Lex, rex, fex – Закон, король, чернь
  5. LEX, REX, FEX – ЗАКОН, КОРОЛЬ, ЧЕРНЬ
  6. Lex, rex, fex — Закон, король, чернь
  7. MAGISTER ELEGANTIARUM - ЗАКОНОДАТЕЛЬ ИЗЯЩЕСТВА

Є основним із законів діалектики, який визначає внутрішнє джерело руху і розвитку в природі, суспільстві та пізнанні. Причини руху і розвитку криються у внутрішніх суперечностях, притаманних процесам і явищам об`єктивної дійсності - боротьбі протилежностей. Кожний предмет, явище, процес є суперечливою єдністю протилежностей, які взаємно переходять одна в одну, перебувають в стані єдності й боротьби. Єдність, збіг протилежностей означає, що вони взаємопороджують і взаємозумовлюють одна одну, одна без одної не існують. Боротьба протилежностей означає, що протилежності не лише взаємозумовлюють, а й взаємовиключають одна одну, і ,взаємодіючи, стикаються між собою, вступають в взаємоборотьбу, яка може набирати різних форм. Боротьба протилежностей веде з рештою до розв`язання суперечностей, яка є переходом до нового якісного стану. Боротьба протилежностей приводить до розвитку, під яким ми розуміємо зміни, що пов`язані з оновленням системи, ії внутрішними структурами і функціональними змінами, перетворення їх в дещо інше, нове, в напрямі ускладнення.

Закон заперечення заперечення

Закон заперечення заперечення характеризує напрями й фор­ми розвитку. У певному розумінні цей закон синтезує дію всіх попередніх законів, його головною категорією є заперечення. За­перечення — це перехід від старої якості до нової, в якій попередні сторони, елементи та функції старої якості переходять у трансформованому вигляді в нову. Це означає, що між старим і новим існує зв'язок, який характеризується трьома моментами: по-перше, подоланням старого, по-друге, необхідністю збере­ження старого ії, по-третє, конструюванням нового.

Заперечення заперечення фіксує те, що процес розвитку має поступально циклічний характер (за спіраллю). Інакше кажучи, у процесі розвитку стара якість повторює себе на новій вищій ста­дії, ніби повертаючись до попередньої. Форму циклічного розвит­ку називають діалектичною тріадою (теза — антитеза синтез, теорія — практика — нова теорія). Кожний цикл є виток спіра­лі, а спіраль є ланцюжком циклів. Дію закону заперечення запе­речення можна осягнути не в окремі моменти, а лише в цілісному завершеному процесі розвитку.

Якщо процес єдності й боротьби протилежностей відображає джерело розвитку (суперечності), а закон взаємного переходу кількісних змін в якісні — його узагальнений механізм дії, то за­кон заперечення заперечення розкриває вектор спрямованості розвитку, його форму та результат.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 194 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Проблема визначення предмета філософії | Буття та його основні форми | Матерія та основні форми її існування | Рух, основні його форми і властивості | Простір і час, основні характеристики | Свідомість як вища форма відображення дійсності. Рівні відображення | Істина як процес. | Методи пізнання, що використовуються як на теоретичному, так і на емпіричному рівні. | Сутність людини й її сенс життя. | Цивілізаційні моделі розвитку суспільства А. Тойнбі. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Плюралізм філософських методологій.| Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)