Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок кошторису цехових витрат.

Читайте также:
  1. Конструктивний розрахунок
  2. Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу
  3. Розрахунок бральних апаратів
  4. Розрахунок висівних апаратів
  5. Розрахунок економічної ефективності
  6. Розрахунок живильних ємкостей
  7. Розрахунок завантаження соломотряса

Загальні положення

Згідно з навчальним планом студенти з дисципліни „Планування і контроль на підприємстві" виконують розрахункову роботу за темою „Розрахунок окремих розділів короткострокового плану господарської діяльності машинобудівного підприємства".

За цією темою в розрахунковій роботі студент повинен виконати розрахунки за наступними розділами задачі:

1) розробити план виробництва продукції на 20___ рік із розбивкою по кварталах, а також розрахувати потребу у матеріалах та ресурсах на виробництво продукції;

2) скласти план по праці і зарплаті, у тому числі розрахувати перспективу чисельності, трудомісткість виробничої програми та фонди оплати праці,

3) розрахувати план по собівартості, у тому числі скласти кошторис витрат на виробництво продукції та утримання і експлуатацію обладнання, здійснити калькулювання собівартості виробів;

4) скласти план по прибутку підприємства і його розподілу, у тому числі розрахувати ціну продажу виробів та скласти таблицю техніко – економічних показників, що характеризують виробництво даної продукції;

5) зробити контрольний аналіз господарської діяльності підприємства за умови виконання планових показників у 20___ р.

 

Вихідні дані наведені в таблиці 1, деякі додаткові нормативні дані даються в методичних вказівках та додатках.

Варіант вибирається за останньою цифрою шифру студента.

Оформлення розрахункової роботи звичайне - згідно з діючими в академії стандартами.

 

Підприємство машинобудівного профілю з масовим типом виробництва спеціалізується на виготовленні запасних частин до зварювального устаткування.

 

Таблиця 1 - Номенклатура продукції та програма випуску на 20___ рік

 

№ варіанта Найменування виробів План виробництва на рік, тис. шт. Планово-розрахункова ціна, грн.
Шестерня циліндрична Шків Вал  
Вісь Черв'як Кришка  
Шестерня конічна Втулка Вінець  
Шестерня конічна Вінець Черв'як  
Шків Вал Вісь  
Шестерня циліндрична Втулка Вінець  
Вісь Шестерня циліндрична Кришка  
Втулка Вісь Черв'як  
Шків Вінець Кришка  
Втулка Шків Черв'як  

 

 

Методичні вказівки

План виробництва продукції та матеріально-технічного забезпечення

2.1.1 Розрахунок плану виробництва продукції. Розрахунок плану виробництва проводиться у квартальному розрізі із припущенням, що цех виготовляє продукцію рівномірно протягом року відповідно до плану продаж, тобто розподіл річної програми виробів по кварталах відбувається пропорційно до кількості робочих днів у відповідному кварталі:

, (1)

де - програма випуску за квартал, рік, тис. шт.;- кількість робочих днів (кварталу, року), підраховується безпосередньо за календарем планового року.

 

Обсяги виробництва у планово-розрахункових цінах визначаються за формулою:

 

(2)

де N - програма випуску, тис. шт.;

Цпр - планово-розрахункова ціна, грн.

Розраховуємо план виробництва продукції по механічному цеху на 20___ рік в натуральному виразі.

Після визначення планово-розрахункової ціни знаходимо обсяг виробництва у вартісному виразі.

Розрахунки плану виробництва проводяться в таблиці 2.

 

 

2.1.2 Розрахунок потреби в основних матеріалах. Для проведення розрахунків у даному підрозділі необхідно використовувати дані технологічного процесу та виробничу програму.

Вт = ПвпНв (3)

 


де Вт - витрати (потреба) т;

Пвп - програма випуску, тис. шт.; Нв - норма витрат, кг/шт.

 


Нвх = М3д (4)

 


де Нвх - норма відходів, кг/шт; М3 - маса заготовки, кг;

Мд - маса деталі, кг.

 


Вх = ПвпНвх (5)


де Вх - відходи, т;

Нвх - норма відходів, кг/шт;

Пт - програма випуску, тис. шт.

 

Загрузка...

Вм = Вт Цм (6)

 

де Вм - вартість матеріалів (в даному випадку - відходів), тис. грн.;

Вт - витрати, т;

Цм - ціна матеріалу (відходів), грн/кг.

 

При відсутності цін на матеріали продукції, по якій ведуться розрахунки, необхідно користуватися інформацією біржового ринку. Для подальших розрахунків прийняти наступні ціни:

■ сталь легована - грн/кг;

■ сталь вуглецева - грн/кг;

■ чавун - грн/кг;

■ бронза - грн/кг.

Примітка 1.Вартість матеріалів на 1 виріб визначається шляхом ділення вартості матеріалів за виключенням відходів на виробничу програму.

Дані розрахунків потреби в основних матеріалах здійснити у таблиці 3.

2.1.3 Розрахунок потреби в допоміжних матеріалах.Потребу у допоміжних матеріалах розраховують окремо:

1) на технологічні потреби;

2) на ремонт і експлуатацію обладнання.

Кількість станко-змін, що підлягають відпрацюванню в плановому році, визначається за формулою:

 

Кст = Dp*Кз*Кно (7)

 

ДЄ Кст - кількість станко-змін;

Dр - кількість робочих днів (кварталу, року), підраховується безпосередньо за календарем планового року;

К3 - кількість змін на добу (в даному випадку прийняти 2 зміни на добу);

Кнo - кількість наявного обладнання на підприємстві (за варіантом).

Примітка 2.В розрахунковій роботі прийняти, що серед промислового обладнання підприємство має 1 електрокар, вартість якого складає 42800грн. (умовно).

Розрахунок потреби в допоміжних матеріалах завершується визначенням кошторисної ставки витрат допоміжних матеріалів на технологічні цілі із розрахунку на 1000 грн. основних матеріалів:

СКдм = ВдмА /В ом *1000 (8)

 

ДЄ Скдм - кошторисна ставка витрат допоміжних матеріалів;

ВдмA - вартість допоміжних матеріалів І групи;

Вом - вартість основних матеріалів.

 

План по праці і заробітній платі.

 

 

2.2.1 Трудомісткість виробничої програми і нормована заробітна плата.Розрахунки за даним підрозділом виконуються в таблиці № 5.

Нормований час на одиницю виробу визначається як сума норм часу по операціях технологічного процесу (див. дод.1).

 

tшті =tі / 60, (9)

 

де tшті - нормований час на одиницю виробу, нормо – годин;

tі - норма часу на одну операцію технологічного процесу, хвилин.

 

Нормований час (трудомісткість) на виробничу програму розраховується за формулами:

 

Ті = Np * tшті, (10)

 

де Ті – нормований час (трудомісткість) і-го виробу, тис. н-год;

tшті – нормований час на одиницю виробу , нормо- годин;

Np – програма випуску і-го виробу, тис.шт.

 

Т = Ті, (11)

 

де Т – нормований час (трудомісткість) виробничої

програми, тис. н-год.

 

Нормована заробітна плата на одиницю виробу визначається як сума розцінок по операціях технологічного процесу:

 

ЗПні = tшті, *Сmi /60 , (12)

 

де ЗПні – нормована зарплата і – го виробу, грн.;

tшті, - нормований час на одиницю виробу , нормо- годин;

Сmi – годинна тарифна ставка відповідного розряду на і – операцію технологічного процесу, грн.

 

Нормована заробітна плата з премією (пряма заробітна плата основних робітників) визначається із розрахунку 30% премії за виконання виробничих завдань.

 

2.2.2 Розрахунок балансу робочого часу і чисельності основних робітників.Розрахунки за даним підрозділом виконуються в таблиці № 6.

Дійсний фонд робочого часу визначається за формулою:

 

Фд = Дя*t3, (13)

 

де Фд – дійсний фонд робочого часу, год..;

Дя – дні явок;

t3 - тривалість робочої зміни, годин.

 

Чисельність основних робітників визначається за формулою:

 

Чосн = Т/ (Фд*Квн), (14)

 

де Чосн – чисельність основних робітників, осіб;

Фд - дійсний фонд робочого часу, год.;

Квн - коефіцієнт виконання норм, приймається в межах 0,8 – 1,1.

 

2.2.3 Розрахунок фонду оплати праці основних робітників.Цей розрахунок виконується використовуючи попередні розрахунки нормованої заробітної плати , балансу робочого часу , чисельності робітників; результати розрахунків заносяться у таблицю № 7.

Доплати за роботу у нічний час (кількість нічних годин) проводимо із розрахунку 0,2 тарифної ставки 3 – го розряду 3-го виду робіт за кожну годину роботи в нічний час.

Слід визначити, що роботою в нічний час вважається робота з 22.00 поточного дня до 6.00 годин наступного дня. Необхідно розрахувати, скільки

годин нічного часу якщо на підприємстві 2 зміни та встановлений режим роботи:

1 зміна: 8.30- 17.00;

2 зміна: 17.00 -1.30.

Кількість відпрацьованих основними робітниками нічних годин визначається за формулою:

 

Кнг = (Чосн/Р) * Дя * Нч, (15)

 

де Кнг – кількість відпрацьованих нічних годин;

Р – режим роботи підприємства, змін;

Дя – кількість явок на роботу ( з табл.6);

Нч – нічний час, годин.

Сума доплати за роботу у нічний час протягом року визначається помноженням кількості відповідних відпрацьованих годин на доплату за кожну з них.

Доплата бригадирам приймається в розмірі 4% від нормованої заробітної плати основних робітників.

Оплата пільгових годин підліткам проводиться з розрахунку, що їх чисельність складає 5% від чисельності основних робітників і оплата цих годин проводиться по 2 розряду 2-го виду робіт(дод.3).

Визначаємо кількість підлітків, та їх пільговий час:

 

Кп = Чосн * 5%, (16)

 

де Кп – кількість підлітків.

 

Пчп = Кп * Нчп, (17)

 

де Пчп – пільговий час підлітків, годин;

Кп – кількість підлітків на підприємстві, осіб;

Нчп – норматив пільгового часу підлітків ( 1 година в зміну).

 

Оплата пільгових годин підлітків визначається шляхом помноження пільгового часу підлітків на годинну тарифну ставку 2 – го розряду 2 –го виду робіт (дод.3).

 

Надалі визначається середньоденний фонд оплати праці одного робітника:

 

ФЗПсд = (ЗПн, премій, внутрішньозмінних доплат ) , (18)

Дя * Чосн

 

де ФЗПсд – середньоденний фонд оплати праці, грн.;

- сума виплат з табл. 7 (пп. 3-6) грн.;

Дя – кількість явок на роботу (з табл.6).

 

Фонд оплати тарифних відпусток складатиме:

 

ФОв = ФЗПсд * Чосн * tв , (19)

 

де ФОв – фонд оплати відпусток, грн.;

tв - тривалість чергових і додаткових відпусток (з табл.6).

 

Аналогічно визначається фонд оплати відпусток по навчанню, виконанню державних і громадських зобов’язань.

По завершенню розрахунків фонду оплати праці проводиться розрахунок відношення усіх доплат і надбавок до нормованої заробітної плати з премією основних робітників у відсотковому відношенні.

2.2.4 Чисельність і фонд оплати праці допоміжних робітників.Цей розрахунок виконується, заповнюючи таблицю 8 з використанням даних таблиці 6, норм і нормативів, приведених у додатках 4,5 та даних технологічного процесу про наявне обладнання з додатку 1.

Для розрахунку чисельності слюсарів за нормами обслуговування попередньо підраховується сумарна кількість ремонтних одиниць обладнання:

 

РОсум = (Ко * РОї), (20)

 

де РОсум – сумарна кількість ремонтних одиниць;

Ко – кількість одиниць обладнання (дод 1);

Рої – ремонтна складність обладнання, одиниць ремонтної

складності (дод 1).

 

Чисельність допоміжних робітників підраховується за формулою:

 

Чдоп = РОсум * Р, (21)

Но

 

де Чдоп – чисельність допоміжних робітників;

Р – режим роботи (2 зміни);

Но – норма обслуговування за зміну (дод. 5).

 

Кількість людино- годин, що належать відпрацюванню, визначається як добуток чисельності та ефективного фонду робочого часу. Для робітників, які працюють за окладом – як добуток чисельності на 12 місяців.

При розрахунку фонду заробітної плати доплати допоміжним робітникам визначаються у відсотках, які визначені для основних робітників до заробітної плати по тарифу. Контролерам і комірникам доплати нараховуються частково.

 

 

2.2.5 Чисельність і фонд оплати праці керівників, спеціалістів та іншого персоналу.Розрахунок чисельності за даним підрозділом проводиться з використанням нормативів додатку 6.

Для визначення ФЗП використовуємо посадові оклади з додатку 7.

У межах визначеної чисельності (ліміту) розробляємо штатний розпис керівників, спеціалістів та іншого персоналу цеху у таблиці 9.


 

План по собівартості продукції

 

2.3.1 Розрахунок кошторису витрат на утримання і експлуатацію обладнання.

Для розрахунку цього кошторису використовуються дані попередніх розрахунків та ряд допоміжних розрахунків; результати заносяться до таблиці 11.

Стаття 1. „Амортизація обладнання"

Спочатку розраховується таблиця 10, використовуючи дані про наявне обладнання із технологічного процесу (додаток 1).

Розрахунок амортизації обладнання здійснюється відповідно до Податкового кодексу України розділ „Податок на прибуток" та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби".

Обладнання, згідно ПКУ відносять до 4 групи (крім електрокари) ОЗ, тому річна сума амортизації дорівнює :

Аобл = обл - Вел) /5 (22)

 

де Аобл - відрахування на амортизацію обладнання;

Вобл- сумарна вартість обладнання;

Вел -вартість електрокари.

 

 

Стаття 2. „Поточний ремонт і експлуатація обладнання"

1) із таблиці 4 треба перенести вартість допоміжних матеріалів II
групи;

2) витрати силової електроенергії підраховуються за формулою:

Втес = 1,3 * Впсум * Фд.обл * Цел, (23)

де Втес - витрати силової електроенергії;

1,3 - коефіцієнт, що враховує витрати енергії;

Впсум - сумарна встановлена потужність двигунів, кВт, визначається за допомогою таблиці 10;

Фд.обл - дійсний фонд часу одиниці обладнання, у розрахунковій роботі приймається 4000 год.;

Цел - ціна 1 кВт год. електроенергії, приймається у розрахунковій роботі 0,44 грн. за кВт год.;

3) витрати на заробітну плату для робітників, зайнятих ремонтом і експлуатацією обладнання, прийняти тис. грн. (це сума тарифної заробітної плати, премії і доплати наладчиків, слюсарів по ремонту обладнання, слюсарів по обслуговуванню та чергових слюсарів-електриків);

4) відрахування на єдиний соціальний внесок розраховуються відповідно нормативу відрахувань, встановлених законодавством України. Прийняти 38,5% від заробітної плати робітників, зайнятих ремонтом і експлуатацією обладнання;

5) послуги інших цехів розраховуються як послуги ремонтного цеху із розрахунку 26 грн. на одиницю ремонтної складності (з Додатка 1).

Стаття 3. „Внутрішньозаводські перевезення вантажів"

Ці витрати визначаються як заробітна плата електрокарників (прийняти тис. грн.), з відповідними відрахуваннями, та розрахованої амортизації транспортних засобів.

Електрокар належить до 5 групи ОЗ, тому річна сума амортизації дорівнює :

Аел = Вел/5 (24)

де Аел - відрахування на амортизацію електрокари;

Вел -вартість електрокари.

 

Стаття 4. „Вартість малоцінного швидкозношуваного інструменту

(МШП)"

На ці витрати відноситься заробітна плата заточників (прийняти тис. грн.), відрахування на єдиний соціальний внесок (38,5% від заробітної плати), та витрати на інструмент, як послуги інших цехів (точніше - інструментального цеху).

Елемент витрат на інструмент підраховується по нормах, приведених в додатку 8:

Втінс = Впрі/1000 * Нвтінс, (25)

де Втінс - витрати на інструмент, грн..;

Впрі- виробнича програма і-го виробу, шт. (по таблиці 1);

Нвтінс - норми витрат інструменту на 1000 шт. і-го виробу, грн. (з додатка 8).

Стаття 5. „Інші витрати"

Спочатку треба прийняти, що нормована заробітна плата основних робітників (по тарифу) складає грн.

Відповідний елемент кошторису визначається у розмірі 1% від нормованої заробітної плати основних робітників.

 

Закінчується розрахунок кошторису визначенням коефіцієнту витрат по утриманню і експлуатації обладнання, як відношення усіх зазначених у таблиці 11 затрат до нормованої заробітної плати з премією основних робітників (у відсотках):

Квшпр = Втуео/(ЗПор ор)*100% ,(26)

де Квитр - коефіцієнт витрат по утриманню і експлуатації обладнання, %; Втуео - витрати на утримання і експлуатацію обладнання, тис. грн.;

ЗПор - нормована заробітної плати основних робітників, тис. грн.;

Пор - премія (30% від заробітної плати) основних робітників, тис. грн.

 

Розрахунок кошторису цехових витрат.

Для розрахунку статей кошторису технологічних витрат треба використовувати дані попередніх розрахунків та ряд допоміжних розрахунків; результати занести до таблиці 12.

Стаття 1. „Утримання апарату управління"

До цієї статті належить заробітна плата керівників і спеціалістів (табл.9) та відповідні відрахування на єдиний соціальний внесок (38,5%).

Стаття 2. „Утримання іншого персоналу"

До цієї статті належить заробітна плата контролерів, комірників (табл.8), МОП та іншого персоналу (табл.9) з відповідними відрахуваннями на єдиний соціальний внесок.

Стаття 3. „Утримання будівель та споруд"

Розраховуються елементи витрат: амортизація будівель, витрати освітлювальної енергії та витрати на опалення.

Вартість будівель:

Вбуд = S*h*Цм, (27)

де Вбуд - вартість будівель , грн.;

S – площа будівель, кв.м ( для парних варіантів прийняти 800кв.м, для непарних - 600кв.м);

h – висота будівель та споруд, приймається (парн. варіанти 6 кв.м, /непарні 8 кв.м);

Цм – ціна одного кв. м виробничих приміщень та споруд (по 1750 грн/кв.м).

Будівлі належать до 3 групи ОЗ, тому річна сума амортизації дорівнює :

Амортизація будівель розраховується за формулою:

Абуд=Вбуд/20, (28)

Витрати освітлювальної енергії розраховуються виходячи із її середніх витрат на 1м виробничої площі:

Восв = gосв* Фосв*S *Цел, (29)

де Восв - вартість освітлення грн.,

gосв – 0,12 кВт/год на кв.м,

Фосв – кількість годин світлового навантаження = 2500 год.,

S – площа будівель ,кв.м (800кв.м/600кв.м)

Цел - ціна 1 кВт/год електроенергії , приймається 0,44 грн. за кВт/год.

Витрати на опалення цеху розраховуються за нормативом у вартісній формі на опалення 1000 кв.м будівель:

 

Воп = S*h *Hоп, (30)

де Воп – вартість опалення, грн.

S – площа будівель , кв.м;

h – висота будівель та споруд;

Hоп – норма опалення = 2840 грн. на 1000кв.м за рік.

Стаття 4. «Поточний ремонт будівель та споруд»

Витрати стосуються елементу «Послуги інших цехів» і визначаються у розмірі 3% від вартості будівель та споруд.

Статті 5-8. Витрати відносяться на елемент «Інші витрати» та «Послуги інших цехів»

Вартість МШП – 1% від нормованої заробітної плати основних робітників.

Раціоналізація та винахідництво – 55 грн. на одного робітника в рік (основного та допоміжного контингенту з табл. 6,8).

Охорона праці – витрати на запровадження організаційно – технічних заходів з охорони праці (елемент «Послуги інших цехів» ) – із розрахунку 82грн. на 10 одиниць ремонтної складності обладнання; витрати на спецодяг та спецхарчування – 65 грн. на одного робітника.

Інші витрати (службові відрядження) – 3% від фонду оплати керівників, спеціалістів та іншого персоналу (табл..9).

Завершується розробка кошторису розрахунком коефіцієнта цехових витрат:

Кцв = Цвитр/(ЗПор ор)*100%, (31)

де Кцв - коефіцієнт цехових витрат, %;

Цвитр - сума цеховихвитрат, тис. грн.;

ЗПор - нормована заробітної плати основних робітників, тис. грн.;

Пор - премія (30% від заробітної плати) основних робітників, тис. грн.

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 409 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Определяем количество рядов осветительных приборов | Выбирают осветительные приборы с лампами накаливания. | Выбирают тип осветительного прибора в зависимости от категории помещения. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Определяют расчетную мощность освещения| Список літератури

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.041 сек.)