Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Конструктивний розрахунок

Читайте также:
  1. Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу
  2. Розрахунок бральних апаратів
  3. Розрахунок висівних апаратів
  4. Розрахунок економічної ефективності
  5. Розрахунок живильних ємкостей
  6. Розрахунок завантаження соломотряса

Для повітряного конвеєрного апарата визначаємо такі конструктивні параметри, як довжину ланцюга і швидкість руху вантажного конвеєра апарата, габаритні розміри апарата.

Як визначальний розмір при поперечному обдуванні блоків-форм повітрям приймається її довжина, що для здвоєного варіанта 1 = 1,62 м.

 

Теплофізичні параметри повітря при tс = -З0 : наступна: кінематична в'язкість vв = 10,42∙10-6 м2/с, теплопровідність λв= 0,021 Вт/(м∙К) і щільність ρв = 1,484 кг/м3 .

Число Нуссельта:

Для гладкої блок-форми коефіцієнт тепловіддачі від її поверхні до по­вітря складе:

Вт/

Тривалість заморожування блоку риби в гладкій блок-формі:

с = 4,8 ч

Приведений коефіцієнт тепловіддачі для оребреного блоку-форми виз­начають по формулі:

де Fp, F0, Fмр - площа поверхні відповідно ребер блок-форми, гладкої блок-форми з кришкою, міжреберного простору, м2; Е - коефіцієнт ефективності ребра.

Площа поверхні ребер блоку-форми знаходять по формулі: Fp > fn, де f - площа поверхні одного ребра, м2; n - число ребер на оребреної блок-форми і кришці.

Площа поверхні гладкої блок-форми визначають по рівнянню: F0 = 2lb

м2

Коефіцієнт ефективності ребра:

Величину m знаходять зі співвідношення виду: ,

де - теплопровідність матеріалу ребра при виготовленні блоку-форми з алюмінієвих сплавів, Вт/(м∙К) [ = 160 Вт/(м∙К)]; δ'p - товщина ребра, м.

Приймаємо ребра прямі постійного перетину (товщини). Висота ребра hp =25 мм, а товщина δ'р = 4 мм. Крок оребрення bр= 25 мм. Тоді число ребер з кожної сторони оребреного блоку-форми складе:

шт.

Знаходимо чисельні значення:

f = 2∙0,025∙1,62+1,62∙0,004 = 0,0875 м2

Fp = 0,0875∙9∙2= 1,575 м2

Fпp = F0 -Fp'=0,81-(1,62∙0,004∙18) = 0,694 м2

th (mh) = 0.2164

Тоді

Е=0,2164 / 0,19 = 1,14

 

Коефіцієнт тепловіддачі для оребреного блок-форми:

 

Подальший розрахунок морозильного апарата здійснюється для варіан­та з оребреними блок-формами.

Місткість апарата знаходять по формулі:

кг

Кількість блоків-форм визначають по рівнянню:

шт

При визначенні довжини ланцюга вантажного конвеєра думаємо, що вантажний конвеєр у морозильному апараті розташований цілком у ван­тажному відсіку і несе на собі закриті блоки-форми у вертикальному по­ложенні, а повітряохолоджувач розміщений між верхніми і нижніми лан­цюгами конвеєра. Блок-форми не зв'язані жорстко з ланцюгами конвеєра, а вставлені в спеціальні захоплення з кроком зачеплення SK = 160 мм.

Тоді довжина цепі вантажного конвеєра в апараті складе:

м

По конструктивних розуміннях довжину верхньої і нижньої галузі кон­веєра приймаємо рівної 8 м, а висоту вантажного відсіку - 1,2 м.

Швидкість руху вантажного конвеєра апарата:

м/с

Довжину вантажного відсіку апарата визначають по формулі:

де 1B - довжина галузі конвеєра, м (1B = 8 м); Dб - діаметр приводної зірочки, м (Dб = 0,4 м); bф - ширина блок-форми, м (bф = b+2δ1= 0,2 + +0,21+2∙0,05=0,26 м); δ3 - бічні зазори, м (δ3 = 0,1 м); δi - товщина стінки апарата з ізоляцією, м (δi = 0,15 м).Знаходимо чисельне значення:

La = 8+2∙0,4+2∙0,26+2∙0,1+2∙0,15=9,82 м.

Висоту вантажного відсіку апарата розраховують по рівнянню:

На = Нво+2bф+2δ3+2δi = 2,2+2∙0,26+2∙0,1+2∙0,15=3,2 м,

де Нво - висота повітроохолоджувача, м (приймаємо орієнтовно Нво= 2,2 м).

Ширину вантажного відсіку апарата знаходять по формулі:

Ва=lф+2δз2+2δі+2bдв, м (1ф = 1+2δ1=1,62+2∙0,05=1,72 м); δз2-зазор, м (δз=0,3); bдв - ширина дверей у тунель, м(bдв=0,6 м).

Знаходимо чисельне значення

Ва= 1,72+2∙0,3+2∙0,15+2∙0,6=3,8 м.

Конструктивно повітряохолоджувач виконується з 4 секцій.

Довжина секції:

м

Живий перетин секції:

м2

Кількість циркулюючого повітря визначають із залежності V = 4VC

де VC - кількість циркулюючих у кожній секції апарата повітря.

VC = Fжω = 7,115 ∙ 4,2 = 29,88

V= 4 ∙ 29,88 = 119,53

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 236 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПЕРВОЕ УРАВНЕНИЕ СВЯЗИ| Тепловий розрахунок

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.023 сек.)